weekly release 4.2dev
[moodle.git] / lib / amd / build / modal_factory.min.js.map
CommitLineData
377c962f 1{"version":3,"file":"modal_factory.min.js","sources":["../src/modal_factory.js"],"sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * Create a modal.\n *\n * @module core/modal_factory\n * @copyright 2016 Ryan Wyllie <ryan@moodle.com>\n * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\ndefine(['jquery', 'core/modal_events', 'core/modal_registry', 'core/modal',\n 'core/modal_save_cancel', 'core/modal_delete_cancel', 'core/modal_cancel', 'core/local/modal/alert',\n 'core/templates', 'core/notification', 'core/custom_interaction_events',\n 'core/pending'],\n function($, ModalEvents, ModalRegistry, Modal, ModalSaveCancel, ModalDeleteCancel,\n ModalCancel, ModalAlert, Templates, Notification, CustomEvents, Pending) {\n\n // The templates for each type of modal.\n var TEMPLATES = {\n DEFAULT: 'core/modal',\n SAVE_CANCEL: 'core/modal_save_cancel',\n DELETE_CANCEL: 'core/modal_delete_cancel',\n CANCEL: 'core/modal_cancel',\n ALERT: 'core/local/modal/alert',\n };\n\n /**\n * The available types of modals.\n *\n * @constant\n * @static\n * @public\n * @property {String} DEFAULT The default modal\n * @property {String} SAVE_CANCEL A modal which can be used to either save, or cancel.\n * @property {String} DELETE_CANCEL A modal which can be used to either delete, or cancel.\n * @property {String} CANCEL A modal which displayed a cancel button\n * @property {String} ALERT An information modal which only displays information.\n */\n var TYPES = {\n DEFAULT: 'DEFAULT',\n SAVE_CANCEL: 'SAVE_CANCEL',\n DELETE_CANCEL: 'DELETE_CANCEL',\n CANCEL: 'CANCEL',\n ALERT: 'ALERT',\n };\n\n // Register the common set of modals.\n ModalRegistry.register(TYPES.DEFAULT, Modal, TEMPLATES.DEFAULT);\n ModalRegistry.register(TYPES.SAVE_CANCEL, ModalSaveCancel, TEMPLATES.SAVE_CANCEL);\n ModalRegistry.register(TYPES.DELETE_CANCEL, ModalDeleteCancel, TEMPLATES.DELETE_CANCEL);\n ModalRegistry.register(TYPES.CANCEL, ModalCancel, TEMPLATES.CANCEL);\n ModalRegistry.register(TYPES.ALERT, ModalAlert, TEMPLATES.ALERT);\n\n /**\n * Set up the events required to show the modal and return focus when the modal\n * is closed.\n *\n * @method setUpTrigger\n * @private\n * @param {Promise} modalPromise The modal instance\n * @param {object} triggerElement The jQuery element to open the modal\n * @param {object} modalConfig The modal configuration given to the factory\n */\n var setUpTrigger = function(modalPromise, triggerElement, modalConfig) {\n // The element that actually shows the modal.\n var actualTriggerElement = null;\n // Check if the client has provided a callback function to be called\n // before the modal is displayed.\n var hasPreShowCallback = (typeof modalConfig.preShowCallback == 'function');\n // Function to handle the trigger element being activated.\n var triggeredCallback = function(e, data) {\n var pendingPromise = new Pending('core/modal_factory:setUpTrigger:triggeredCallback');\n actualTriggerElement = $(e.currentTarget);\n modalPromise.then(function(modal) {\n if (hasPreShowCallback) {\n // If the client provided a pre-show callback then execute\n // it now before showing the modal.\n modalConfig.preShowCallback(actualTriggerElement, modal);\n }\n\n modal.show();\n\n return modal;\n })\n .then(pendingPromise.resolve);\n data.originalEvent.preventDefault();\n };\n\n // The trigger element can either be a single element or it can be an\n // element + selector pair to create a delegated event handler to trigger\n // the modal.\n if (Array.isArray(triggerElement)) {\n var selector = triggerElement[1];\n triggerElement = triggerElement[0];\n\n CustomEvents.define(triggerElement, [CustomEvents.events.activate]);\n triggerElement.on(CustomEvents.events.activate, selector, triggeredCallback);\n } else {\n CustomEvents.define(triggerElement, [CustomEvents.events.activate]);\n triggerElement.on(CustomEvents.events.activate, triggeredCallback);\n }\n\n modalPromise.then(function(modal) {\n modal.getRoot().on(ModalEvents.hidden, function() {\n // Focus on the trigger element that actually launched the modal.\n if (actualTriggerElement !== null) {\n actualTriggerElement.focus();\n }\n });\n\n return modal;\n });\n };\n\n /**\n * Create the correct instance of a modal based on the givem type. Sets up\n * the trigger between the modal and the trigger element.\n *\n * @method createFromElement\n * @private\n * @param {object} registryConf A config from the ModalRegistry\n * @param {object} modalElement The modal HTML jQuery object\n * @return {object} Modal instance\n */\n var createFromElement = function(registryConf, modalElement) {\n modalElement = $(modalElement);\n var Module = registryConf.module;\n var modal = new Module(modalElement);\n\n return modal;\n };\n\n /**\n * Create the correct modal instance for the given type, including loading\n * the correct template.\n *\n * @method createFromType\n * @private\n * @param {object} registryConf A config from the ModalRegistry\n * @param {object} templateContext The context to render the template with\n * @returns {promise} Resolved with a Modal instance\n */\n var createFromType = function(registryConf, templateContext) {\n var templateName = registryConf.template;\n\n var modalPromise = Templates.render(templateName, templateContext)\n .then(function(html) {\n var modalElement = $(html);\n return createFromElement(registryConf, modalElement);\n })\n .fail(Notification.exception);\n\n return modalPromise;\n };\n\n /**\n * Create a Modal instance.\n *\n * @method create\n * @param {object} modalConfig The configuration to create the modal instance\n * @param {object} triggerElement The trigger HTML jQuery object\n * @return {promise} Resolved with a Modal instance\n */\n var create = function(modalConfig, triggerElement) {\n var type = modalConfig.type || TYPES.DEFAULT;\n var isLarge = modalConfig.large ? true : false;\n // If 'scrollable' is not configured, set the modal to be scrollable by default.\n var isScrollable = modalConfig.hasOwnProperty('scrollable') ? modalConfig.scrollable : true;\n var registryConf = null;\n var templateContext = {};\n\n registryConf = ModalRegistry.get(type);\n\n if (!registryConf) {\n Notification.exception({message: 'Unable to find modal of type: ' + type});\n }\n\n if (typeof modalConfig.templateContext != 'undefined') {\n templateContext = modalConfig.templateContext;\n }\n\n var modalPromise = createFromType(registryConf, templateContext)\n .then(function(modal) {\n if (typeof modalConfig.title != 'undefined') {\n modal.setTitle(modalConfig.title);\n }\n\n if (typeof modalConfig.body != 'undefined') {\n modal.setBody(modalConfig.body);\n }\n\n if (typeof modalConfig.footer != 'undefined') {\n modal.setFooter(modalConfig.footer);\n }\n\n if (modalConfig.buttons) {\n Object.entries(modalConfig.buttons).forEach(function([key, value]) {\n modal.setButtonText(key, value);\n });\n }\n\n if (isLarge) {\n modal.setLarge();\n }\n\n if (typeof modalConfig.removeOnClose !== 'undefined') {\n // If configured remove the modal when hiding it.\n modal.setRemoveOnClose(modalConfig.removeOnClose);\n }\n\n modal.setScrollable(isScrollable);\n\n return modal;\n });\n\n if (typeof triggerElement != 'undefined') {\n setUpTrigger(modalPromise, triggerElement, modalConfig);\n }\n\n return modalPromise;\n };\n\n return {\n create: create,\n types: TYPES,\n };\n});\n"],"names":["define","$","ModalEvents","ModalRegistry","Modal","ModalSaveCancel","ModalDeleteCancel","ModalCancel","ModalAlert","Templates","Notification","CustomEvents","Pending","TEMPLATES","TYPES","DEFAULT","SAVE_CANCEL","DELETE_CANCEL","CANCEL","ALERT","register","createFromType","registryConf","templateContext","templateName","template","modalPromise","render","then","html","modalElement","Module","module","createFromElement","fail","exception","create","modalConfig","triggerElement","type","isLarge","large","isScrollable","hasOwnProperty","scrollable","get","message","modal","title","setTitle","body","setBody","footer","setFooter","buttons","Object","entries","forEach","key","value","setButtonText","setLarge","removeOnClose","setRemoveOnClose","setScrollable","actualTriggerElement","hasPreShowCallback","preShowCallback","triggeredCallback","e","data","pendingPromise","currentTarget","show","resolve","originalEvent","preventDefault","Array","isArray","selector","events","activate","on","getRoot","hidden","focus","setUpTrigger","types"],"mappings":";;;;;;;AAsBAA,4BAAO,CAAC,SAAU,oBAAqB,sBAAuB,aACtD,yBAA0B,2BAA4B,oBAAqB,yBAC3E,iBAAkB,oBAAqB,iCACvC,iBACJ,SAASC,EAAGC,YAAaC,cAAeC,MAAOC,gBAAiBC,kBAC5DC,YAAaC,WAAYC,UAAWC,aAAcC,aAAcC,aAGhEC,kBACS,aADTA,sBAEa,yBAFbA,wBAGe,2BAHfA,iBAIQ,oBAJRA,gBAKO,yBAePC,MAAQ,CACRC,QAAS,UACTC,YAAa,cACbC,cAAe,gBACfC,OAAQ,SACRC,MAAO,SAIXhB,cAAciB,SAASN,MAAMC,QAASX,MAAOS,mBAC7CV,cAAciB,SAASN,MAAME,YAAaX,gBAAiBQ,uBAC3DV,cAAciB,SAASN,MAAMG,cAAeX,kBAAmBO,yBAC/DV,cAAciB,SAASN,MAAMI,OAAQX,YAAaM,kBAClDV,cAAciB,SAASN,MAAMK,MAAOX,WAAYK,qBA2F5CQ,eAAiB,SAASC,aAAcC,qBACpCC,aAAeF,aAAaG,SAE5BC,aAAejB,UAAUkB,OAAOH,aAAcD,iBAC7CK,MAAK,SAASC,UACPC,aAAe7B,EAAE4B,aAvBT,SAASP,aAAcQ,qBAC3CA,aAAe7B,EAAE6B,cAEL,IAAIC,EADHT,aAAaU,QACHF,cAqBRG,CAAkBX,aAAcQ,iBAE1CI,KAAKxB,aAAayB,kBAEhBT,oBAsEJ,CACHU,OA5DS,SAASC,YAAaC,oBAK3BhB,aAJAiB,KAAOF,YAAYE,MAAQzB,MAAMC,QACjCyB,UAAUH,YAAYI,MAEtBC,cAAeL,YAAYM,eAAe,eAAgBN,YAAYO,WAEtErB,gBAAkB,IAEtBD,aAAenB,cAAc0C,IAAIN,QAG7B7B,aAAayB,UAAU,CAACW,QAAS,iCAAmCP,YAG9B,IAA/BF,YAAYd,kBACnBA,gBAAkBc,YAAYd,qBAG9BG,aAAeL,eAAeC,aAAcC,iBAC3CK,MAAK,SAASmB,mBACqB,IAArBV,YAAYW,OACnBD,MAAME,SAASZ,YAAYW,YAGA,IAApBX,YAAYa,MACnBH,MAAMI,QAAQd,YAAYa,WAGG,IAAtBb,YAAYe,QACnBL,MAAMM,UAAUhB,YAAYe,QAG5Bf,YAAYiB,SACZC,OAAOC,QAAQnB,YAAYiB,SAASG,SAAQ,mBAAUC,IAAKC,YACvDZ,MAAMa,cAAcF,IAAKC,UAI7BnB,SACAO,MAAMc,gBAG+B,IAA9BxB,YAAYyB,eAEnBf,MAAMgB,iBAAiB1B,YAAYyB,eAGvCf,MAAMiB,cAActB,cAEbK,qBAGc,IAAlBT,gBAxJI,SAASZ,aAAcY,eAAgBD,iBAElD4B,qBAAuB,KAGvBC,mBAA4D,mBAA/B7B,YAAY8B,gBAEzCC,kBAAoB,SAASC,EAAGC,UAC5BC,eAAiB,IAAI3D,QAAQ,qDACjCqD,qBAAuBhE,EAAEoE,EAAEG,eAC3B9C,aAAaE,MAAK,SAASmB,cACnBmB,oBAGA7B,YAAY8B,gBAAgBF,qBAAsBlB,OAGtDA,MAAM0B,OAEC1B,SAEVnB,KAAK2C,eAAeG,SACrBJ,KAAKK,cAAcC,qBAMnBC,MAAMC,QAAQxC,gBAAiB,KAC3ByC,SAAWzC,eAAe,GAC9BA,eAAiBA,eAAe,GAEhC3B,aAAaX,OAAOsC,eAAgB,CAAC3B,aAAaqE,OAAOC,WACzD3C,eAAe4C,GAAGvE,aAAaqE,OAAOC,SAAUF,SAAUX,wBAE1DzD,aAAaX,OAAOsC,eAAgB,CAAC3B,aAAaqE,OAAOC,WACzD3C,eAAe4C,GAAGvE,aAAaqE,OAAOC,SAAUb,mBAGpD1C,aAAaE,MAAK,SAASmB,cACvBA,MAAMoC,UAAUD,GAAGhF,YAAYkF,QAAQ,WAEN,OAAzBnB,sBACAA,qBAAqBoB,WAItBtC,SA0GPuC,CAAa5D,aAAcY,eAAgBD,aAGxCX,cAKP6D,MAAOzE"}