MDL-71113 js: Bare minimum fixes to build jsdoc
[moodle.git] / user / amd / build / local / participants / bulkactions.min.js.map
CommitLineData
3112712e 1{"version":3,"sources":["../../../src/local/participants/bulkactions.js"],"names":["showAddNote","courseid","users","noteStateNames","stateHelpIcon","length","Promise","resolve","states","key","push","value","label","selected","context","stateNames","innerHTML","titlePromise","Str","get_string","ModalFactory","create","type","types","SAVE_CANCEL","body","Templates","render","title","buttons","save","removeOnClose","then","modal","getRoot","on","ModalEvents","submitAddNote","show","text","find","val","publishstate","notes","map","userid","Repository","createNotesForUsers","noteIds","msg","catch","Notification","exception","showSendMessage","e","trim","removeAttr","preventDefault","submitSendMessage","messages","touserid","sendMessagesToUsers","messageIds"],"mappings":"8lBAwBA,OACA,OACA,OACA,OACA,OACA,O,ylBAYO,GAAMA,CAAAA,CAAW,CAAG,SAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAkBC,CAAlB,CAAkCC,CAAlC,CAAoD,CAC3E,GAAI,CAACF,CAAK,CAACG,MAAX,CAAmB,CAEf,MAAOC,CAAAA,OAAO,CAACC,OAAR,EACV,CAED,GAAMC,CAAAA,CAAM,CAAG,EAAf,CACA,IAAK,GAAIC,CAAAA,CAAT,GAAgBN,CAAAA,CAAhB,CAAgC,CAC5B,OAAQM,CAAR,EACI,IAAK,OAAL,CACID,CAAM,CAACE,IAAP,CAAY,CAACC,KAAK,CAAE,UAAR,CAAoBC,KAAK,CAAET,CAAc,CAACM,CAAD,CAAzC,CAAZ,EACA,MACJ,IAAK,QAAL,CACID,CAAM,CAACE,IAAP,CAAY,CAACC,KAAK,CAAE,QAAR,CAAkBC,KAAK,CAAET,CAAc,CAACM,CAAD,CAAvC,CAA8CI,QAAQ,CAAE,CAAxD,CAAZ,EACA,MACJ,IAAK,MAAL,CACIL,CAAM,CAACE,IAAP,CAAY,CAACC,KAAK,CAAEF,CAAR,CAAaG,KAAK,CAAET,CAAc,CAACM,CAAD,CAAlC,CAAZ,EACA,MATR,CAWH,CAnB0E,GAqBrEK,CAAAA,CAAO,CAAG,CACZC,UAAU,CAAEP,CADA,CAEZJ,aAAa,CAAEA,CAAa,CAACY,SAFjB,CArB2D,CA0BvEC,CAAY,CAAG,IA1BwD,CA2B3E,GAAqB,CAAjB,GAAAf,CAAK,CAACG,MAAV,CAAwB,CACpBY,CAAY,CAAGC,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,mBAAf,CAAoC,YAApC,CAClB,CAFD,IAEO,CACHF,CAAY,CAAGC,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,aAAf,CAA8B,YAA9B,CAA4CjB,CAAK,CAACG,MAAlD,CAClB,CAED,MAAOe,WAAaC,MAAb,CAAoB,CACvBC,IAAI,CAAEF,UAAaG,KAAb,CAAmBC,WADF,CAEvBC,IAAI,CAAEC,UAAUC,MAAV,CAAiB,yBAAjB,CAA4Cb,CAA5C,CAFiB,CAGvBc,KAAK,CAAEX,CAHgB,CAIvBY,OAAO,CAAE,CACLC,IAAI,CAAEb,CADD,CAJc,CAOvBc,aAAa,GAPU,CAApB,EASNC,IATM,CASD,SAAAC,CAAK,CAAI,CACXA,CAAK,CAACC,OAAN,GAAgBC,EAAhB,CAAmBC,UAAYN,IAA/B,CAAqC,iBAAMO,CAAAA,CAAa,CAACpC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAkB+B,CAAlB,CAAnB,CAArC,EAEAA,CAAK,CAACK,IAAN,GAEA,MAAOL,CAAAA,CACV,CAfM,CAgBV,CAjDM,C,mBA2DDI,CAAAA,CAAa,CAAG,SAACpC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAkB+B,CAAlB,CAA4B,IACxCM,CAAAA,CAAI,CAAGN,CAAK,CAACC,OAAN,GAAgBM,IAAhB,CAAqB,eAArB,EAAsCC,GAAtC,EADiC,CAExCC,CAAY,CAAGT,CAAK,CAACC,OAAN,GAAgBM,IAAhB,CAAqB,aAArB,EAAoCC,GAApC,EAFyB,CAIxCE,CAAK,CAAGzC,CAAK,CAAC0C,GAAN,CAAU,SAAAC,CAAM,CAAI,CAC9B,MAAO,CACHA,MAAM,CAANA,CADG,CAEHN,IAAI,CAAJA,CAFG,CAGHtC,QAAQ,CAARA,CAHG,CAIHyC,YAAY,CAAZA,CAJG,CAMV,CAPa,CAJgC,CAa9C,MAAOI,CAAAA,CAAU,CAACC,mBAAX,CAA+BJ,CAA/B,EACNX,IADM,CACD,SAAAgB,CAAO,CAAI,CACb,GAAuB,CAAnB,GAAAA,CAAO,CAAC3C,MAAZ,CAA0B,CACtB,MAAOa,CAAAA,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,uBAAf,CAAwC,YAAxC,CACV,CAFD,IAEO,CACH,MAAOD,CAAAA,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,iBAAf,CAAkC,YAAlC,CAAgD6B,CAAO,CAAC3C,MAAxD,CACV,CACJ,CAPM,EAQN2B,IARM,CAQD,SAAAiB,CAAG,QAAI,UAAWA,CAAX,CAAJ,CARF,EASNC,KATM,CASAC,UAAaC,SATb,CAUV,C,CAQYC,CAAe,CAAG,SAAAnD,CAAK,CAAI,CACpC,GAAI,CAACA,CAAK,CAACG,MAAX,CAAmB,CAEf,MAAOC,CAAAA,OAAO,CAACC,OAAR,EACV,CAED,GAAIU,CAAAA,CAAJ,CACA,GAAqB,CAAjB,GAAAf,CAAK,CAACG,MAAV,CAAwB,CACpBY,CAAY,CAAGC,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,uBAAf,CAAwC,cAAxC,CAClB,CAFD,IAEO,CACHF,CAAY,CAAGC,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,iBAAf,CAAkC,cAAlC,CAAkDjB,CAAK,CAACG,MAAxD,CAClB,CAED,MAAOe,WAAaC,MAAb,CAAoB,CACvBC,IAAI,CAAEF,UAAaG,KAAb,CAAmBC,WADF,CAEvBC,IAAI,CAAEC,UAAUC,MAAV,CAAiB,6BAAjB,CAAgD,EAAhD,CAFiB,CAGvBC,KAAK,CAAEX,CAHgB,CAIvBY,OAAO,CAAE,CACLC,IAAI,CAAEb,CADD,CAJc,CAOvBc,aAAa,GAPU,CAApB,EASNC,IATM,CASD,SAAAC,CAAK,CAAI,CACXA,CAAK,CAACC,OAAN,GAAgBC,EAAhB,CAAmBC,UAAYN,IAA/B,CAAqC,SAACwB,CAAD,CAAO,CACxC,GAAMf,CAAAA,CAAI,CAAGN,CAAK,CAACC,OAAN,GAAgBM,IAAhB,CAAqB,eAArB,EAAsCC,GAAtC,EAAb,CACA,GAAoB,EAAhB,GAAAF,CAAI,CAACgB,IAAL,EAAJ,CAAwB,CACpBtB,CAAK,CAACC,OAAN,GAAgBM,IAAhB,CAAqB,qCAArB,EAA0DgB,UAA1D,CAAqE,QAArE,EACAF,CAAC,CAACG,cAAF,GACA,MACH,CAEDC,CAAiB,CAACzB,CAAD,CAAQ/B,CAAR,CAAeqC,CAAf,CACpB,CATD,EAWAN,CAAK,CAACK,IAAN,GAEA,MAAOL,CAAAA,CACV,CAxBM,CAyBV,C,qBAUD,GAAMyB,CAAAA,CAAiB,CAAG,SAACzB,CAAD,CAAQ/B,CAAR,CAAeqC,CAAf,CAAwB,CAC9C,GAAMoB,CAAAA,CAAQ,CAAGzD,CAAK,CAAC0C,GAAN,CAAU,SAAAgB,CAAQ,CAAI,CACnC,MAAO,CACHA,QAAQ,CAARA,CADG,CAEHrB,IAAI,CAAJA,CAFG,CAIV,CALgB,CAAjB,CAOA,MAAOO,CAAAA,CAAU,CAACe,mBAAX,CAA+BF,CAA/B,EACN3B,IADM,CACD,SAAA8B,CAAU,CAAI,CAChB,GAAyB,CAArB,EAAAA,CAAU,CAACzD,MAAf,CAA4B,CACxB,MAAOa,CAAAA,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,2BAAf,CAA4C,cAA5C,CACV,CAFD,IAEO,CACH,MAAOD,CAAAA,CAAG,CAACC,UAAJ,CAAe,qBAAf,CAAsC,cAAtC,CAAsD2C,CAAU,CAACzD,MAAjE,CACV,CACJ,CAPM,EAQN2B,IARM,CAQD,SAAAiB,CAAG,QAAI,UAAWA,CAAX,CAAJ,CARF,EASNC,KATM,CASAC,UAAaC,SATb,CAUV,C","sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * Bulk actions for lists of participants.\n *\n * @module core_user/local/participants/bulkactions\n * @package core_user\n * @copyright 2020 Andrew Nicols <andrew@nicols.co.uk>\n * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\n\nimport * as Repository from 'core_user/repository';\nimport * as Str from 'core/str';\nimport ModalEvents from 'core/modal_events';\nimport ModalFactory from 'core/modal_factory';\nimport Notification from 'core/notification';\nimport Templates from 'core/templates';\nimport {add as notifyUser} from 'core/toast';\n\n/**\n * Show the add note popup\n *\n * @param {Number} courseid\n * @param {Number[]} users\n * @param {String[]} noteStateNames\n * @param {HTMLElement} stateHelpIcon\n * @return {Promise}\n */\nexport const showAddNote = (courseid, users, noteStateNames, stateHelpIcon) => {\n if (!users.length) {\n // No users were selected.\n return Promise.resolve();\n }\n\n const states = [];\n for (let key in noteStateNames) {\n switch (key) {\n case 'draft':\n states.push({value: 'personal', label: noteStateNames[key]});\n break;\n case 'public':\n states.push({value: 'course', label: noteStateNames[key], selected: 1});\n break;\n case 'site':\n states.push({value: key, label: noteStateNames[key]});\n break;\n }\n }\n\n const context = {\n stateNames: states,\n stateHelpIcon: stateHelpIcon.innerHTML,\n };\n\n let titlePromise = null;\n if (users.length === 1) {\n titlePromise = Str.get_string('addbulknotesingle', 'core_notes');\n } else {\n titlePromise = Str.get_string('addbulknote', 'core_notes', users.length);\n }\n\n return ModalFactory.create({\n type: ModalFactory.types.SAVE_CANCEL,\n body: Templates.render('core_user/add_bulk_note', context),\n title: titlePromise,\n buttons: {\n save: titlePromise,\n },\n removeOnClose: true,\n })\n .then(modal => {\n modal.getRoot().on(ModalEvents.save, () => submitAddNote(courseid, users, modal));\n\n modal.show();\n\n return modal;\n });\n};\n\n/**\n * Add a note to this list of users.\n *\n * @param {Number} courseid\n * @param {Number[]} users\n * @param {Modal} modal\n * @return {Promise}\n */\nconst submitAddNote = (courseid, users, modal) => {\n const text = modal.getRoot().find('form textarea').val();\n const publishstate = modal.getRoot().find('form select').val();\n\n const notes = users.map(userid => {\n return {\n userid,\n text,\n courseid,\n publishstate,\n };\n });\n\n return Repository.createNotesForUsers(notes)\n .then(noteIds => {\n if (noteIds.length === 1) {\n return Str.get_string('addbulknotedonesingle', 'core_notes');\n } else {\n return Str.get_string('addbulknotedone', 'core_notes', noteIds.length);\n }\n })\n .then(msg => notifyUser(msg))\n .catch(Notification.exception);\n};\n\n/**\n * Show the send message popup.\n *\n * @param {Number[]} users\n * @return {Promise}\n */\nexport const showSendMessage = users => {\n if (!users.length) {\n // Nothing to do.\n return Promise.resolve();\n }\n\n let titlePromise;\n if (users.length === 1) {\n titlePromise = Str.get_string('sendbulkmessagesingle', 'core_message');\n } else {\n titlePromise = Str.get_string('sendbulkmessage', 'core_message', users.length);\n }\n\n return ModalFactory.create({\n type: ModalFactory.types.SAVE_CANCEL,\n body: Templates.render('core_user/send_bulk_message', {}),\n title: titlePromise,\n buttons: {\n save: titlePromise,\n },\n removeOnClose: true,\n })\n .then(modal => {\n modal.getRoot().on(ModalEvents.save, (e) => {\n const text = modal.getRoot().find('form textarea').val();\n if (text.trim() === '') {\n modal.getRoot().find('[data-role=\"messagetextrequired\"]').removeAttr('hidden');\n e.preventDefault();\n return;\n }\n\n submitSendMessage(modal, users, text);\n });\n\n modal.show();\n\n return modal;\n });\n};\n\n/**\n * Send a message to these users.\n *\n * @param {Modal} modal\n * @param {Number[]} users\n * @param {String} text\n * @return {Promise}\n */\nconst submitSendMessage = (modal, users, text) => {\n const messages = users.map(touserid => {\n return {\n touserid,\n text,\n };\n });\n\n return Repository.sendMessagesToUsers(messages)\n .then(messageIds => {\n if (messageIds.length == 1) {\n return Str.get_string('sendbulkmessagesentsingle', 'core_message');\n } else {\n return Str.get_string('sendbulkmessagesent', 'core_message', messageIds.length);\n }\n })\n .then(msg => notifyUser(msg))\n .catch(Notification.exception);\n};\n"],"file":"bulkactions.min.js"}