MDL-68977 core_user: Refresh table after removing all filters
[moodle.git] / user / amd / build / participantsfilter.min.js.map
CommitLineData
7b3026fa 1{"version":3,"sources":["../src/participantsfilter.js"],"names":["init","participantsRegionId","filterSet","document","querySelector","activeFilters","courseid","CourseFilter","getFilterRegion","Selectors","filterset","regions","filterlist","addFilterRow","pendingPromise","Pending","rownum","querySelectorAll","filter","region","length","Templates","renderForPromise","then","html","js","newContentNodes","appendNodeContents","filterRow","typeList","data","forEach","contentNode","contentTypeList","fields","type","innerHTML","updateFiltersOptions","result","resolve","catch","Notification","exception","getFilterDataSource","filterType","filterDataNode","datasource","byName","addFilter","initialFilterValues","dataset","Filter","GenericFilter","filterTypeClass","typeField","value","disabled","getFilterObject","name","removeOrReplaceFilterRow","refreshContent","filterCount","replaceFilterRow","removeFilterRow","hasFilterValue","removeFilterObject","remove","updateTableFromFilter","getAvailableFilterLegends","filterLegends","index","innerText","rowNum","replaceNode","filterName","tearDown","removeAllFilters","filters","removeEmptyFilters","options","option","classList","add","addRowButton","actions","addRow","all","setAttribute","removeAttribute","filtermatch","join","setFilterFromConfig","config","filterConfig","Object","entries","Promise","jointype","filterPromises","map","filterData","filterValues","values","promise","filterValue","DynamicTable","setFilters","getTableFromId","tableRegion","parseInt","maxFilters","typeListSelect","requests","Array","_","rowIndex","push","fetchedStrings","legendStrings","addEventListener","e","target","closest","preventDefault","applyFilters","resetFilters","filterverb","tableRoot","initialFilters","getFilters","initialFilterPromise"],"mappings":"+oBAwBA,OACA,OACA,OAEA,OACA,OACA,OACA,O,g0EAOO,GAAMA,CAAAA,CAAI,CAAG,SAAAC,CAAoB,CAAI,IAElCC,CAAAA,CAAS,CAAGC,QAAQ,CAACC,aAAT,YAA2BH,CAA3B,EAFsB,CAKlCI,CAAa,CAAG,CAClBC,QAAQ,CAAE,GAAIC,UAAJ,CAAiB,UAAjB,CAA6BL,CAA7B,CADQ,CALkB,CAclCM,CAAe,CAAG,iBAAMN,CAAAA,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBC,OAApB,CAA4BC,UAApD,CAAN,CAdgB,CAqBlCC,CAAY,CAAG,UAAM,IACjBC,CAAAA,CAAc,CAAG,GAAIC,UAAJ,CAAY,2CAAZ,CADA,CAGjBC,CAAM,CAAG,EAAIR,CAAe,GAAGS,gBAAlB,CAAmCR,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAApD,EAA4DC,MAHxD,CAIvB,MAAOC,WAAUC,gBAAV,CAA2B,8CAA3B,CAA2E,CAAC,UAAaN,CAAd,CAA3E,EACNO,IADM,CACD,WAAgB,IAAdC,CAAAA,CAAc,GAAdA,IAAc,CAARC,CAAQ,GAARA,EAAQ,CACZC,CAAe,CAAGL,UAAUM,kBAAV,CAA6BnB,CAAe,EAA5C,CAAgDgB,CAAhD,CAAsDC,CAAtD,CADN,CAGlB,MAAOC,CAAAA,CACV,CALM,EAMNH,IANM,CAMD,SAAAK,CAAS,CAAI,CAKf,GAAMC,CAAAA,CAAQ,CAAG3B,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUqB,IAAV,CAAeD,QAAvC,CAAjB,CAEAD,CAAS,CAACG,OAAV,CAAkB,SAAAC,CAAW,CAAI,CAC7B,GAAMC,CAAAA,CAAe,CAAGD,CAAW,CAAC5B,aAAZ,CAA0BK,UAAUS,MAAV,CAAiBgB,MAAjB,CAAwBC,IAAlD,CAAxB,CAEA,GAAIF,CAAJ,CAAqB,CACjBA,CAAe,CAACG,SAAhB,CAA4BP,CAAQ,CAACO,SACxC,CACJ,CAND,EAQA,MAAOR,CAAAA,CACV,CAtBM,EAuBNL,IAvBM,CAuBD,SAAAK,CAAS,CAAI,CACfS,CAAoB,GAEpB,MAAOT,CAAAA,CACV,CA3BM,EA4BNL,IA5BM,CA4BD,SAAAe,CAAM,CAAI,CACZxB,CAAc,CAACyB,OAAf,GAEA,MAAOD,CAAAA,CACV,CAhCM,EAiCNE,KAjCM,CAiCAC,UAAaC,SAjCb,CAkCV,CA3DuC,CAmElCC,CAAmB,CAAG,SAAAC,CAAU,CAAI,CACtC,GAAMC,CAAAA,CAAc,CAAG3C,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBC,OAApB,CAA4BmC,UAApD,CAAvB,CAEA,MAAOD,CAAAA,CAAc,CAACzC,aAAf,CAA6BK,UAAUqB,IAAV,CAAeI,MAAf,CAAsBa,MAAtB,CAA6BH,CAA7B,CAA7B,CACV,CAvEuC,CAiFlCI,CAAS,4CAAG,WAAMpB,CAAN,CAAiBgB,CAAjB,CAA6BK,CAA7B,6FAEdrB,CAAS,CAACsB,OAAV,CAAkBN,UAAlB,CAA+BA,CAA/B,CAEMC,CAJQ,CAISF,CAAmB,CAACC,CAAD,CAJ5B,CAOVO,CAPU,CAODC,SAPC,KAQVP,CAAc,CAACK,OAAf,CAAuBG,eARb,+GASYR,CAAc,CAACK,OAAf,CAAuBG,eATnC,mMASYR,CAAc,CAACK,OAAf,CAAuBG,eATnC,sBASYR,CAAc,CAACK,OAAf,CAAuBG,eATnC,UASVF,CATU,eAWd9C,CAAa,CAACuC,CAAD,CAAb,CAA4B,GAAIO,CAAAA,CAAJ,CAAWP,CAAX,CAAuB1C,CAAvB,CAAkC+C,CAAlC,CAA5B,CAGMK,CAdQ,CAcI1B,CAAS,CAACxB,aAAV,CAAwBK,UAAUS,MAAV,CAAiBgB,MAAjB,CAAwBC,IAAhD,CAdJ,CAedmB,CAAS,CAACC,KAAV,CAAkBX,CAAlB,CACAU,CAAS,CAACE,QAAV,CAAqB,UAArB,CAGAnB,CAAoB,GAnBN,yBAqBPhC,CAAa,CAACuC,CAAD,CArBN,2CAAH,uDAjFyB,CA+GlCa,CAAe,CAAG,SAAAC,CAAI,CAAI,CAC5B,MAAOrD,CAAAA,CAAa,CAACqD,CAAD,CACvB,CAjHuC,CA0HlCC,CAAwB,CAAG,SAAC/B,CAAD,CAAYgC,CAAZ,CAA+B,CAC5D,GAAMC,CAAAA,CAAW,CAAGrD,CAAe,GAAGS,gBAAlB,CAAmCR,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAApD,EAA4DC,MAAhF,CAEA,GAAoB,CAAhB,GAAAyC,CAAJ,CAAuB,CACnBC,CAAgB,CAAClC,CAAD,CAAYgC,CAAZ,CACnB,CAFD,IAEO,CACHG,CAAe,CAACnC,CAAD,CAAYgC,CAAZ,CAClB,CACJ,CAlIuC,CA0IlCG,CAAe,4CAAG,WAAMnC,CAAN,2GAAiBgC,CAAjB,mCACdhB,CADc,CACDhB,CAAS,CAACxB,aAAV,CAAwBK,UAAUS,MAAV,CAAiBgB,MAAjB,CAAwBC,IAAhD,CADC,CAEd6B,CAFc,CAEG,CAAC,CAACpB,CAAU,CAACW,KAFhB,CAKpBU,CAAkB,CAACrC,CAAS,CAACsB,OAAV,CAAkBN,UAAnB,CAAlB,CAGAhB,CAAS,CAACsC,MAAV,GAGA7B,CAAoB,GAEpB,GAAI2B,CAAc,EAAIJ,CAAtB,CAAsC,CAElCO,CAAqB,EACxB,CAhBmB,eAmBQC,CAAAA,CAAyB,EAnBjC,QAmBdC,CAnBc,QAqBpB7D,CAAe,GAAGS,gBAAlB,CAAmCR,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAApD,EAA4DY,OAA5D,CAAoE,SAACH,CAAD,CAAY0C,CAAZ,CAAsB,CACtF1C,CAAS,CAACxB,aAAV,CAAwB,QAAxB,EAAkCmE,SAAlC,CAA8CF,CAAa,CAACC,CAAD,CAC9D,CAFD,EArBoB,yCAAH,uDA1ImB,CA6KlCR,CAAgB,CAAG,SAAClC,CAAD,CAAkD,IAAtCgC,CAAAA,CAAsC,2DAAfY,CAAe,wDAAN,CAAM,CAEvEP,CAAkB,CAACrC,CAAS,CAACsB,OAAV,CAAkBN,UAAnB,CAAlB,CAEA,MAAOvB,WAAUC,gBAAV,CAA2B,8CAA3B,CAA2E,CAAC,UAAakD,CAAd,CAA3E,EACNjD,IADM,CACD,WAAgB,IAAdC,CAAAA,CAAc,GAAdA,IAAc,CAARC,CAAQ,GAARA,EAAQ,CACZC,CAAe,CAAGL,UAAUoD,WAAV,CAAsB7C,CAAtB,CAAiCJ,CAAjC,CAAuCC,CAAvC,CADN,CAGlB,MAAOC,CAAAA,CACV,CALM,EAMNH,IANM,CAMD,SAAAK,CAAS,CAAI,CAKf,GAAMC,CAAAA,CAAQ,CAAG3B,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUqB,IAAV,CAAeD,QAAvC,CAAjB,CAEAD,CAAS,CAACG,OAAV,CAAkB,SAAAC,CAAW,CAAI,CAC7B,GAAMC,CAAAA,CAAe,CAAGD,CAAW,CAAC5B,aAAZ,CAA0BK,UAAUS,MAAV,CAAiBgB,MAAjB,CAAwBC,IAAlD,CAAxB,CAEA,GAAIF,CAAJ,CAAqB,CACjBA,CAAe,CAACG,SAAhB,CAA4BP,CAAQ,CAACO,SACxC,CACJ,CAND,EAQA,MAAOR,CAAAA,CACV,CAtBM,EAuBNL,IAvBM,CAuBD,SAAAK,CAAS,CAAI,CACfS,CAAoB,GAEpB,MAAOT,CAAAA,CACV,CA3BM,EA4BNL,IA5BM,CA4BD,SAAAK,CAAS,CAAI,CAEf,GAAIgC,CAAJ,CAAoB,CAChB,MAAOO,CAAAA,CAAqB,EAC/B,CAFD,IAEO,CACH,MAAOvC,CAAAA,CACV,CACJ,CAnCM,EAoCNY,KApCM,CAoCAC,UAAaC,SApCb,CAqCV,CAtNuC,CA6NlCuB,CAAkB,CAAG,SAAAS,CAAU,CAAI,CACrC,GAAIA,CAAJ,CAAgB,CACZ,GAAMxD,CAAAA,CAAM,CAAGuC,CAAe,CAACiB,CAAD,CAA9B,CACA,GAAIxD,CAAJ,CAAY,CACRA,CAAM,CAACyD,QAAP,GAGA,MAAOtE,CAAAA,CAAa,CAACqE,CAAD,CACvB,CACJ,CACJ,CAvOuC,CA8OlCE,CAAgB,CAAG,UAAM,IACrB9D,CAAAA,CAAc,CAAG,GAAIC,UAAJ,CAAY,kDAAZ,CADI,CAGrB8D,CAAO,CAAGrE,CAAe,GAAGS,gBAAlB,CAAmCR,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAApD,CAHW,CAI3B0D,CAAO,CAAC9C,OAAR,CAAgB,SAAAH,CAAS,QAAI+B,CAAAA,CAAwB,CAAC/B,CAAD,IAA5B,CAAzB,EAGA,MAAOuC,CAAAA,CAAqB,GAC3B5C,IADM,CACD,SAAAe,CAAM,CAAI,CACZxB,CAAc,CAACyB,OAAf,GAEA,MAAOD,CAAAA,CACV,CALM,CAMV,CA3PuC,CAgQlCwC,CAAkB,CAAG,UAAM,CAC7B,GAAMD,CAAAA,CAAO,CAAGrE,CAAe,GAAGS,gBAAlB,CAAmCR,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAApD,CAAhB,CACA0D,CAAO,CAAC9C,OAAR,CAAgB,SAAAH,CAAS,CAAI,CACzB,GAAMgB,CAAAA,CAAU,CAAGhB,CAAS,CAACxB,aAAV,CAAwBK,UAAUS,MAAV,CAAiBgB,MAAjB,CAAwBC,IAAhD,CAAnB,CACA,GAAI,CAACS,CAAU,CAACW,KAAhB,CAAuB,CACnBI,CAAwB,CAAC/B,CAAD,IAC3B,CACJ,CALD,CAMH,CAxQuC,CA6QlCS,CAAoB,CAAG,UAAM,CAC/B,GAAMwC,CAAAA,CAAO,CAAGrE,CAAe,GAAGS,gBAAlB,CAAmCR,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAApD,CAAhB,CACA0D,CAAO,CAAC9C,OAAR,CAAgB,SAAAH,CAAS,CAAI,CACzB,GAAMmD,CAAAA,CAAO,CAAGnD,CAAS,CAACX,gBAAV,CAA2BR,UAAUS,MAAV,CAAiBgB,MAAjB,CAAwBC,IAAxB,CAA+B,SAA1D,CAAhB,CACA4C,CAAO,CAAChD,OAAR,CAAgB,SAAAiD,CAAM,CAAI,CACtB,GAAIA,CAAM,CAACzB,KAAP,GAAiB3B,CAAS,CAACsB,OAAV,CAAkBN,UAAvC,CAAmD,CAC/CoC,CAAM,CAACC,SAAP,CAAiBf,MAAjB,CAAwB,QAAxB,EACAc,CAAM,CAACxB,QAAP,GACH,CAHD,IAGO,IAAInD,CAAa,CAAC2E,CAAM,CAACzB,KAAR,CAAjB,CAAiC,CACpCyB,CAAM,CAACC,SAAP,CAAiBC,GAAjB,CAAqB,QAArB,EACAF,CAAM,CAACxB,QAAP,GACH,CAHM,IAGA,CACHwB,CAAM,CAACC,SAAP,CAAiBf,MAAjB,CAAwB,QAAxB,EACAc,CAAM,CAACxB,QAAP,GACH,CACJ,CAXD,CAYH,CAdD,EAF+B,GAoBzB2B,CAAAA,CAAY,CAAGjF,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoB0E,OAApB,CAA4BC,MAApD,CApBU,CAqBzBxC,CAAc,CAAG3C,CAAS,CAACe,gBAAV,CAA2BR,UAAUqB,IAAV,CAAeI,MAAf,CAAsBoD,GAAjD,CArBQ,CAsB/B,GAAIzC,CAAc,CAACzB,MAAf,EAAyByD,CAAO,CAACzD,MAArC,CAA6C,CACzC+D,CAAY,CAACI,YAAb,CAA0B,UAA1B,CAAsC,UAAtC,CACH,CAFD,IAEO,CACHJ,CAAY,CAACK,eAAb,CAA6B,UAA7B,CACH,CAED,GAAuB,CAAnB,GAAAX,CAAO,CAACzD,MAAZ,CAA0B,CACtBlB,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBC,OAApB,CAA4B8E,WAApD,EAAiER,SAAjE,CAA2EC,GAA3E,CAA+E,QAA/E,EACAhF,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBwB,MAApB,CAA2BwD,IAAnD,EAAyDnC,KAAzD,CAAiE,CACpE,CAHD,IAGO,CACHrD,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBC,OAApB,CAA4B8E,WAApD,EAAiER,SAAjE,CAA2Ef,MAA3E,CAAkF,QAAlF,CACH,CACJ,CA/SuC,CAyTlCyB,CAAmB,CAAG,SAAAC,CAAM,CAAI,CAClC,GAAMC,CAAAA,CAAY,CAAGC,MAAM,CAACC,OAAP,CAAeH,CAAM,CAACf,OAAtB,CAArB,CAEA,GAAI,CAACgB,CAAY,CAACzE,MAAlB,CAA0B,CAEtB,MAAO4E,CAAAA,OAAO,CAACzD,OAAR,EACV,CAGDrC,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBwB,MAApB,CAA2BwD,IAAnD,EAAyDnC,KAAzD,CAAiEqC,CAAM,CAACK,QAAxE,CAEA,GAAMC,CAAAA,CAAc,CAAGL,CAAY,CAACM,GAAb,CAAiB,WAA8B,cAA5BvD,CAA4B,MAAhBwD,CAAgB,MAClE,GAAmB,UAAf,GAAAxD,CAAJ,CAA+B,CAE3B,QACH,CAED,GAAMyD,CAAAA,CAAY,CAAGD,CAAU,CAACE,MAAhC,CAEA,GAAI,CAACD,CAAY,CAACjF,MAAlB,CAA0B,CAGtB,QACH,CAED,MAAOP,CAAAA,CAAY,GAAGU,IAAf,CAAoB,yBAAEK,CAAF,YAAiBoB,CAAAA,CAAS,CAACpB,CAAD,CAAYgB,CAAZ,CAAwByD,CAAxB,CAA1B,CAApB,CACV,CAfsB,EAepBnF,MAfoB,CAeb,SAAAqF,CAAO,QAAIA,CAAAA,CAAJ,CAfM,CAAvB,CAiBA,GAAI,CAACL,CAAc,CAAC9E,MAApB,CAA4B,CACxB,MAAO4E,CAAAA,OAAO,CAACzD,OAAR,EACV,CAED,MAAOyD,CAAAA,OAAO,CAACV,GAAR,CAAYY,CAAZ,EAA4B3E,IAA5B,CAAiC,UAAM,CAC1C,MAAOuD,CAAAA,CAAkB,EAC5B,CAFM,EAGNvD,IAHM,CAGDc,CAHC,EAINd,IAJM,CAID4C,CAJC,CAKV,CA9VuC,CAqWlCA,CAAqB,CAAG,UAAM,IAC1BrD,CAAAA,CAAc,CAAG,GAAIC,UAAJ,CAAY,oDAAZ,CADS,CAG1B8D,CAAO,CAAG,EAHgB,CAIhCiB,MAAM,CAACQ,MAAP,CAAcjG,CAAd,EAA6B0B,OAA7B,CAAqC,SAAAb,CAAM,CAAI,CAC3C2D,CAAO,CAAC3D,CAAM,CAACsF,WAAP,CAAmB9C,IAApB,CAAP,CAAmCxC,CAAM,CAACsF,WAC7C,CAFD,EAIA,MAAOC,CAAAA,CAAY,CAACC,UAAb,CACHD,CAAY,CAACE,cAAb,CAA4BzG,CAAS,CAACgD,OAAV,CAAkB0D,WAA9C,CADG,CAEH,CACIX,QAAQ,CAAEY,QAAQ,CAAC3G,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBwB,MAApB,CAA2BwD,IAAnD,EAAyDnC,KAA1D,CAAiE,EAAjE,CADtB,CAEIsB,OAAO,CAAPA,CAFJ,CAFG,EAONtD,IAPM,CAOD,SAAAe,CAAM,CAAI,CACZxB,CAAc,CAACyB,OAAf,GAEA,MAAOD,CAAAA,CACV,CAXM,EAYNE,KAZM,CAYAC,UAAaC,SAZb,CAaV,CA1XuC,CAiYlC0B,CAAyB,4CAAG,wGACxB0C,CADwB,CACX3G,QAAQ,CAACC,aAAT,CAAuBK,UAAUqB,IAAV,CAAeiF,cAAtC,EAAsD3F,MAAtD,CAA+D,CADpD,CAE1B4F,CAF0B,CAEf,EAFe,CAI9B,EAAIC,KAAK,CAACH,CAAD,CAAT,EAAuB/E,OAAvB,CAA+B,SAACmF,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAiB,CAC5CH,CAAQ,CAACI,IAAT,CAAc,CACV,IAAO,iBADG,CAEV,UAAa,WAFH,CAIV,MAASD,CAAQ,CAAG,CAJV,CAAd,CAMH,CAPD,EAJ8B,eAaF,kBAAWH,CAAX,EAC3BzF,IAD2B,CACtB,SAAA8F,CAAc,CAAI,CACpB,MAAOA,CAAAA,CACV,CAH2B,EAI3B7E,KAJ2B,CAIrBC,UAAaC,SAJQ,CAbE,QAaxB4E,CAbwB,iCAmBvBA,CAnBuB,0CAAH,uDAjYS,CAwZxCpH,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBS,MAA5C,EAAoDoG,gBAApD,CAAqE,OAArE,CAA8E,SAAAC,CAAC,CAAI,CAC/E,GAAIA,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBjH,UAAUC,SAAV,CAAoB0E,OAApB,CAA4BC,MAA7C,CAAJ,CAA0D,CACtDmC,CAAC,CAACG,cAAF,GAEA9G,CAAY,EACf,CAED,GAAI2G,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBjH,UAAUC,SAAV,CAAoB0E,OAApB,CAA4BwC,YAA7C,CAAJ,CAAgE,CAC5DJ,CAAC,CAACG,cAAF,GAEAxD,CAAqB,EACxB,CAED,GAAIqD,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBjH,UAAUC,SAAV,CAAoB0E,OAApB,CAA4ByC,YAA7C,CAAJ,CAAgE,CAC5DL,CAAC,CAACG,cAAF,GAEA/C,CAAgB,EACnB,CACJ,CAlBD,EAqBA1E,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBC,OAApB,CAA4BC,UAApD,EAAgE2G,gBAAhE,CAAiF,OAAjF,CAA0F,SAAAC,CAAC,CAAI,CAC3F,GAAIA,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBjH,UAAUS,MAAV,CAAiBkE,OAAjB,CAAyBlB,MAA1C,CAAJ,CAAuD,CACnDsD,CAAC,CAACG,cAAF,GAEAhE,CAAwB,CAAC6D,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBjH,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAAlC,CAAD,IAC3B,CACJ,CAND,EASAjB,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBC,OAApB,CAA4BC,UAApD,EAAgE2G,gBAAhE,CAAiF,QAAjF,CAA2F,SAAAC,CAAC,CAAI,CAC5F,GAAMlE,CAAAA,CAAS,CAAGkE,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBjH,UAAUS,MAAV,CAAiBgB,MAAjB,CAAwBC,IAAzC,CAAlB,CACA,GAAImB,CAAS,EAAIA,CAAS,CAACC,KAA3B,CAAkC,CAC9B,GAAMrC,CAAAA,CAAM,CAAGsG,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBjH,UAAUS,MAAV,CAAiBC,MAAlC,CAAf,CAEA6B,CAAS,CAAC9B,CAAD,CAASoC,CAAS,CAACC,KAAnB,CACZ,CACJ,CAPD,EASArD,CAAS,CAACE,aAAV,CAAwBK,UAAUC,SAAV,CAAoBwB,MAApB,CAA2BwD,IAAnD,EAAyD6B,gBAAzD,CAA0E,QAA1E,CAAoF,SAAAC,CAAC,CAAI,CACrFtH,CAAS,CAACgD,OAAV,CAAkB4E,UAAlB,CAA+BN,CAAC,CAACC,MAAF,CAASlE,KAC3C,CAFD,EA/bwC,GAmclCwE,CAAAA,CAAS,CAAGtB,CAAY,CAACE,cAAb,CAA4BzG,CAAS,CAACgD,OAAV,CAAkB0D,WAA9C,CAncsB,CAoclCoB,CAAc,CAAGvB,CAAY,CAACwB,UAAb,CAAwBF,CAAxB,CApciB,CAqcxC,GAAIC,CAAJ,CAAoB,CAChB,GAAME,CAAAA,CAAoB,CAAG,GAAInH,UAAJ,CAAY,kDAAZ,CAA7B,CAEA4E,CAAmB,CAACqC,CAAD,CAAnB,CACCzG,IADD,CACM,iBAAM2G,CAAAA,CAAoB,CAAC3F,OAArB,EAAN,CADN,EAECC,KAFD,EAGH,CACJ,CA5cM,C","sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * Participants filter managemnet.\n *\n * @module core_user/participants_filter\n * @package core_user\n * @copyright 2020 Andrew Nicols <andrew@nicols.co.uk>\n * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\n\nimport CourseFilter from './local/participantsfilter/filtertypes/courseid';\nimport * as DynamicTable from 'core_table/dynamic';\nimport GenericFilter from './local/participantsfilter/filter';\nimport {get_strings as getStrings} from 'core/str';\nimport Notification from 'core/notification';\nimport Pending from 'core/pending';\nimport Selectors from './local/participantsfilter/selectors';\nimport Templates from 'core/templates';\n\n/**\n * Initialise the participants filter on the element with the given id.\n *\n * @param {String} participantsRegionId\n */\nexport const init = participantsRegionId => {\n // Keep a reference to the filterset.\n const filterSet = document.querySelector(`#${participantsRegionId}`);\n\n // Keep a reference to all of the active filters.\n const activeFilters = {\n courseid: new CourseFilter('courseid', filterSet),\n };\n\n /**\n * Get the filter list region.\n *\n * @return {HTMLElement}\n */\n const getFilterRegion = () => filterSet.querySelector(Selectors.filterset.regions.filterlist);\n\n /**\n * Add an unselected filter row.\n *\n * @return {Promise}\n */\n const addFilterRow = () => {\n const pendingPromise = new Pending('core_user/participantsfilter:addFilterRow');\n\n const rownum = 1 + getFilterRegion().querySelectorAll(Selectors.filter.region).length;\n return Templates.renderForPromise('core_user/local/participantsfilter/filterrow', {\"rownumber\": rownum})\n .then(({html, js}) => {\n const newContentNodes = Templates.appendNodeContents(getFilterRegion(), html, js);\n\n return newContentNodes;\n })\n .then(filterRow => {\n // Note: This is a nasty hack.\n // We should try to find a better way of doing this.\n // We do not have the list of types in a readily consumable format, so we take the pre-rendered one and copy\n // it in place.\n const typeList = filterSet.querySelector(Selectors.data.typeList);\n\n filterRow.forEach(contentNode => {\n const contentTypeList = contentNode.querySelector(Selectors.filter.fields.type);\n\n if (contentTypeList) {\n contentTypeList.innerHTML = typeList.innerHTML;\n }\n });\n\n return filterRow;\n })\n .then(filterRow => {\n updateFiltersOptions();\n\n return filterRow;\n })\n .then(result => {\n pendingPromise.resolve();\n\n return result;\n })\n .catch(Notification.exception);\n };\n\n /**\n * Get the filter data source node fro the specified filter type.\n *\n * @param {String} filterType\n * @return {HTMLElement}\n */\n const getFilterDataSource = filterType => {\n const filterDataNode = filterSet.querySelector(Selectors.filterset.regions.datasource);\n\n return filterDataNode.querySelector(Selectors.data.fields.byName(filterType));\n };\n\n /**\n * Add a filter to the list of active filters, performing any necessary setup.\n *\n * @param {HTMLElement} filterRow\n * @param {String} filterType\n * @param {Array} initialFilterValues The initially selected values for the filter\n * @returns {Filter}\n */\n const addFilter = async(filterRow, filterType, initialFilterValues) => {\n // Name the filter on the filter row.\n filterRow.dataset.filterType = filterType;\n\n const filterDataNode = getFilterDataSource(filterType);\n\n // Instantiate the Filter class.\n let Filter = GenericFilter;\n if (filterDataNode.dataset.filterTypeClass) {\n Filter = await import(filterDataNode.dataset.filterTypeClass);\n }\n activeFilters[filterType] = new Filter(filterType, filterSet, initialFilterValues);\n\n // Disable the select.\n const typeField = filterRow.querySelector(Selectors.filter.fields.type);\n typeField.value = filterType;\n typeField.disabled = 'disabled';\n\n // Update the list of available filter types.\n updateFiltersOptions();\n\n return activeFilters[filterType];\n };\n\n /**\n * Get the registered filter class for the named filter.\n *\n * @param {String} name\n * @return {Object} See the Filter class.\n */\n const getFilterObject = name => {\n return activeFilters[name];\n };\n\n /**\n * Remove or replace the specified filter row and associated class, ensuring that if there is only one filter row,\n * that it is replaced instead of being removed.\n *\n * @param {HTMLElement} filterRow\n * @param {Bool} refreshContent Whether to refresh the table content when removing\n */\n const removeOrReplaceFilterRow = (filterRow, refreshContent) => {\n const filterCount = getFilterRegion().querySelectorAll(Selectors.filter.region).length;\n\n if (filterCount === 1) {\n replaceFilterRow(filterRow, refreshContent);\n } else {\n removeFilterRow(filterRow, refreshContent);\n }\n };\n\n /**\n * Remove the specified filter row and associated class.\n *\n * @param {HTMLElement} filterRow\n * @param {Bool} refreshContent Whether to refresh the table content when removing\n */\n const removeFilterRow = async(filterRow, refreshContent = true) => {\n const filterType = filterRow.querySelector(Selectors.filter.fields.type);\n const hasFilterValue = !!filterType.value;\n\n // Remove the filter object.\n removeFilterObject(filterRow.dataset.filterType);\n\n // Remove the actual filter HTML.\n filterRow.remove();\n\n // Update the list of available filter types.\n updateFiltersOptions();\n\n if (hasFilterValue && refreshContent) {\n // Refresh the table if there was any content in this row.\n updateTableFromFilter();\n }\n\n // Update filter fieldset legends.\n const filterLegends = await getAvailableFilterLegends();\n\n getFilterRegion().querySelectorAll(Selectors.filter.region).forEach((filterRow, index) => {\n filterRow.querySelector('legend').innerText = filterLegends[index];\n });\n\n };\n\n /**\n * Replace the specified filter row with a new one.\n *\n * @param {HTMLElement} filterRow\n * @param {Bool} refreshContent Whether to refresh the table content when removing\n * @param {Number} rowNum The number used to label the filter fieldset legend (eg Row 1). Defaults to 1 (the first filter).\n * @return {Promise}\n */\n const replaceFilterRow = (filterRow, refreshContent = true, rowNum = 1) => {\n // Remove the filter object.\n removeFilterObject(filterRow.dataset.filterType);\n\n return Templates.renderForPromise('core_user/local/participantsfilter/filterrow', {\"rownumber\": rowNum})\n .then(({html, js}) => {\n const newContentNodes = Templates.replaceNode(filterRow, html, js);\n\n return newContentNodes;\n })\n .then(filterRow => {\n // Note: This is a nasty hack.\n // We should try to find a better way of doing this.\n // We do not have the list of types in a readily consumable format, so we take the pre-rendered one and copy\n // it in place.\n const typeList = filterSet.querySelector(Selectors.data.typeList);\n\n filterRow.forEach(contentNode => {\n const contentTypeList = contentNode.querySelector(Selectors.filter.fields.type);\n\n if (contentTypeList) {\n contentTypeList.innerHTML = typeList.innerHTML;\n }\n });\n\n return filterRow;\n })\n .then(filterRow => {\n updateFiltersOptions();\n\n return filterRow;\n })\n .then(filterRow => {\n // Refresh the table.\n if (refreshContent) {\n return updateTableFromFilter();\n } else {\n return filterRow;\n }\n })\n .catch(Notification.exception);\n };\n\n /**\n * Remove the Filter Object from the register.\n *\n * @param {string} filterName The name of the filter to be removed\n */\n const removeFilterObject = filterName => {\n if (filterName) {\n const filter = getFilterObject(filterName);\n if (filter) {\n filter.tearDown();\n\n // Remove from the list of active filters.\n delete activeFilters[filterName];\n }\n }\n };\n\n /**\n * Remove all filters.\n *\n * @returns {Promise}\n */\n const removeAllFilters = () => {\n const pendingPromise = new Pending('core_user/participantsfilter:setFilterFromConfig');\n\n const filters = getFilterRegion().querySelectorAll(Selectors.filter.region);\n filters.forEach(filterRow => removeOrReplaceFilterRow(filterRow, false));\n\n // Refresh the table.\n return updateTableFromFilter()\n .then(result => {\n pendingPromise.resolve();\n\n return result;\n });\n };\n\n /**\n * Remove any empty filters.\n */\n const removeEmptyFilters = () => {\n const filters = getFilterRegion().querySelectorAll(Selectors.filter.region);\n filters.forEach(filterRow => {\n const filterType = filterRow.querySelector(Selectors.filter.fields.type);\n if (!filterType.value) {\n removeOrReplaceFilterRow(filterRow, false);\n }\n });\n };\n\n /**\n * Update the list of filter types to filter out those already selected.\n */\n const updateFiltersOptions = () => {\n const filters = getFilterRegion().querySelectorAll(Selectors.filter.region);\n filters.forEach(filterRow => {\n const options = filterRow.querySelectorAll(Selectors.filter.fields.type + ' option');\n options.forEach(option => {\n if (option.value === filterRow.dataset.filterType) {\n option.classList.remove('hidden');\n option.disabled = false;\n } else if (activeFilters[option.value]) {\n option.classList.add('hidden');\n option.disabled = true;\n } else {\n option.classList.remove('hidden');\n option.disabled = false;\n }\n });\n });\n\n // Configure the state of the \"Add row\" button.\n // This button is disabled when there is a filter row available for each condition.\n const addRowButton = filterSet.querySelector(Selectors.filterset.actions.addRow);\n const filterDataNode = filterSet.querySelectorAll(Selectors.data.fields.all);\n if (filterDataNode.length <= filters.length) {\n addRowButton.setAttribute('disabled', 'disabled');\n } else {\n addRowButton.removeAttribute('disabled');\n }\n\n if (filters.length === 1) {\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.regions.filtermatch).classList.add('hidden');\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.fields.join).value = 1;\n } else {\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.regions.filtermatch).classList.remove('hidden');\n }\n };\n\n /**\n * Set the current filter options based on a provided configuration.\n *\n * @param {Object} config\n * @param {Number} config.jointype\n * @param {Object} config.filters\n * @returns {Promise}\n */\n const setFilterFromConfig = config => {\n const filterConfig = Object.entries(config.filters);\n\n if (!filterConfig.length) {\n // There are no filters to set from.\n return Promise.resolve();\n }\n\n // Set the main join type.\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.fields.join).value = config.jointype;\n\n const filterPromises = filterConfig.map(([filterType, filterData]) => {\n if (filterType === 'courseid') {\n // The courseid is a special case.\n return false;\n }\n\n const filterValues = filterData.values;\n\n if (!filterValues.length) {\n // There are no values for this filter.\n // Skip it.\n return false;\n }\n\n return addFilterRow().then(([filterRow]) => addFilter(filterRow, filterType, filterValues));\n }).filter(promise => promise);\n\n if (!filterPromises.length) {\n return Promise.resolve();\n }\n\n return Promise.all(filterPromises).then(() => {\n return removeEmptyFilters();\n })\n .then(updateFiltersOptions)\n .then(updateTableFromFilter);\n };\n\n /**\n * Update the Dynamic table based upon the current filter.\n *\n * @return {Promise}\n */\n const updateTableFromFilter = () => {\n const pendingPromise = new Pending('core_user/participantsfilter:updateTableFromFilter');\n\n const filters = {};\n Object.values(activeFilters).forEach(filter => {\n filters[filter.filterValue.name] = filter.filterValue;\n });\n\n return DynamicTable.setFilters(\n DynamicTable.getTableFromId(filterSet.dataset.tableRegion),\n {\n jointype: parseInt(filterSet.querySelector(Selectors.filterset.fields.join).value, 10),\n filters,\n }\n )\n .then(result => {\n pendingPromise.resolve();\n\n return result;\n })\n .catch(Notification.exception);\n };\n\n /**\n * Fetch the strings used to populate the fieldset legends for the maximum number of filters possible.\n *\n * @return {array}\n */\n const getAvailableFilterLegends = async() => {\n const maxFilters = document.querySelector(Selectors.data.typeListSelect).length - 1;\n let requests = [];\n\n [...Array(maxFilters)].forEach((_, rowIndex) => {\n requests.push({\n \"key\": \"filterrowlegend\",\n \"component\": \"core_user\",\n // Add 1 since rows begin at 1 (index begins at zero).\n \"param\": rowIndex + 1\n });\n });\n\n const legendStrings = await getStrings(requests)\n .then(fetchedStrings => {\n return fetchedStrings;\n })\n .catch(Notification.exception);\n\n return legendStrings;\n };\n\n // Add listeners for the main actions.\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.region).addEventListener('click', e => {\n if (e.target.closest(Selectors.filterset.actions.addRow)) {\n e.preventDefault();\n\n addFilterRow();\n }\n\n if (e.target.closest(Selectors.filterset.actions.applyFilters)) {\n e.preventDefault();\n\n updateTableFromFilter();\n }\n\n if (e.target.closest(Selectors.filterset.actions.resetFilters)) {\n e.preventDefault();\n\n removeAllFilters();\n }\n });\n\n // Add the listener to remove a single filter.\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.regions.filterlist).addEventListener('click', e => {\n if (e.target.closest(Selectors.filter.actions.remove)) {\n e.preventDefault();\n\n removeOrReplaceFilterRow(e.target.closest(Selectors.filter.region), true);\n }\n });\n\n // Add listeners for the filter type selection.\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.regions.filterlist).addEventListener('change', e => {\n const typeField = e.target.closest(Selectors.filter.fields.type);\n if (typeField && typeField.value) {\n const filter = e.target.closest(Selectors.filter.region);\n\n addFilter(filter, typeField.value);\n }\n });\n\n filterSet.querySelector(Selectors.filterset.fields.join).addEventListener('change', e => {\n filterSet.dataset.filterverb = e.target.value;\n });\n\n const tableRoot = DynamicTable.getTableFromId(filterSet.dataset.tableRegion);\n const initialFilters = DynamicTable.getFilters(tableRoot);\n if (initialFilters) {\n const initialFilterPromise = new Pending('core_user/participantsfilter:setFilterFromConfig');\n // Apply the initial filter configuration.\n setFilterFromConfig(initialFilters)\n .then(() => initialFilterPromise.resolve())\n .catch();\n }\n};\n"],"file":"participantsfilter.min.js"}