MDL-69301 course: Remove custom keyboard navigation code
[moodle.git] / course / amd / build / local / activitychooser / dialogue.min.js.map
... / ...
CommitLineData
1{"version":3,"sources":["../../../src/local/activitychooser/dialogue.js"],"names":["getPlugin","pluginName","showModuleHelp","carousel","moduleData","modal","showFooter","setFooter","Templates","render","help","find","selectors","regions","innerHTML","classList","add","spinnerPromise","transitionPromiseResolver","transitionPromise","Promise","resolve","contentPromise","renderForPromise","all","then","html","js","replaceNodeContents","querySelector","chooserSummary","header","focus","catch","Notification","exception","one","manageFavouriteState","modalBody","caller","partialFavourite","isFavourite","dataset","favourited","id","name","internal","Repository","unfavouriteModule","favouriteModule","registerListenerEvents","mappedModules","footerData","bodyClickListener","e","target","closest","actions","optionActions","showSummary","getBody","module","chooserOption","container","moduleName","modname","get","hasFooterContent","manageFavourite","activeSectionId","elements","activetab","getAttribute","sectionChooserOptions","getSectionChooserOptions","firstChooserOption","toggleFocusableChooserOption","initChooserOptionsKeyboardNavigation","matches","closeOption","on","allModules","modules","getModuleSelector","clearSearch","searchInput","search","value","toggleSearchResultsView","footerClickListener","footer","customfooterjs","footerjs","getBodyPromise","body","interval","pause","keyboard","addEventListener","getFooterPromise","chooserOptionsContainer","chooserOptions","querySelectorAll","Array","from","forEach","element","keyCode","enter","space","preventDefault","arrowRight","currentOption","nextOption","nextElementSibling","firstOption","firstElementChild","toFocusOption","clickErrorHandler","focusChooserOption","arrowLeft","previousOption","previousElementSibling","lastOption","lastElementChild","home","end","currentChooserOption","previousChooserOption","isFocusable","chooserOptionLink","addChooser","chooserOptionHelp","chooserOptionFavourite","tabIndex","item","fallback","renderSearchResults","searchResultsContainer","searchResultsData","templateData","length","searchQuery","searchResults","chooserContainer","chooser","clearSearchButton","searchModules","searchResultItemsContainer","searchResultItems","firstSearchResultItem","remove","setAttribute","removeAttribute","searchTerm","toLowerCase","activity","activityName","title","activityDesc","includes","push","setupKeyboardAccessibility","getModal","tab","activeSectionChooserOptions","prevActiveSectionId","relatedTarget","prevActiveSectionChooserOptions","disableFocusAllChooserOptions","allChooserOptions","displayChooser","modalPromise","sectionModules","Map","set","componentname","link","getRoot","ModalEvents","hidden","destroy"],"mappings":"wqBAwBA,OACA,OACA,OACA,OAGA,OACA,O,k+DAEMA,CAAAA,CAAS,CAAG,SAAAC,CAAU,uFAAWA,CAAX,mMAAWA,CAAX,sBAAWA,CAAX,G,CAUtBC,CAAc,CAAG,SAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwC,IAAjBC,CAAAA,CAAiB,wDAAT,IAAS,CAE3D,GAAc,IAAV,GAAAA,CAAK,EAAa,KAAAD,CAAU,CAACE,UAAjC,CAAsD,CAClDD,CAAK,CAACE,SAAN,CAAgBC,CAAS,CAACC,MAAV,CAAiB,kDAAjB,CAAqEL,CAArE,CAAhB,CACH,CACD,GAAMM,CAAAA,CAAI,CAAGP,CAAQ,CAACQ,IAAT,CAAcC,UAAUC,OAAV,CAAkBH,IAAhC,EAAsC,CAAtC,CAAb,CACAA,CAAI,CAACI,SAAL,CAAiB,EAAjB,CACAJ,CAAI,CAACK,SAAL,CAAeC,GAAf,CAAmB,QAAnB,EAP2D,GAUrDC,CAAAA,CAAc,CAAG,yBAAmBP,CAAnB,CAVoC,CAavDQ,CAAyB,CAAG,IAb2B,CAcrDC,CAAiB,CAAG,GAAIC,CAAAA,OAAJ,CAAY,SAAAC,CAAO,CAAI,CAC7CH,CAAyB,CAAGG,CAC/B,CAFyB,CAdiC,CAmBrDC,CAAc,CAAGd,CAAS,CAACe,gBAAV,CAA2B,wCAA3B,CAAqEnB,CAArE,CAnBoC,CAsB3DgB,OAAO,CAACI,GAAR,CAAY,CAACF,CAAD,CAAiBL,CAAjB,CAAiCE,CAAjC,CAAZ,EACKM,IADL,CACU,gCAAGC,CAAH,GAAGA,IAAH,CAASC,CAAT,GAASA,EAAT,OAAkBnB,CAAAA,CAAS,CAACoB,mBAAV,CAA8BlB,CAA9B,CAAoCgB,CAApC,CAA0CC,CAA1C,CAAlB,CADV,EAEKF,IAFL,CAEU,UAAM,CACRf,CAAI,CAACmB,aAAL,CAAmBjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiB,cAAlB,CAAiCC,MAApD,EAA4DC,KAA5D,GACA,MAAOtB,CAAAA,CACV,CALL,EAMKuB,KANL,CAMWC,UAAaC,SANxB,EASAhC,CAAQ,CAACiC,GAAT,CAAa,kBAAb,CAAiC,UAAM,CACnClB,CAAyB,EAC5B,CAFD,EAIAf,CAAQ,CAACA,QAAT,CAAkB,MAAlB,CACH,C,CAWKkC,CAAoB,4CAAG,WAAMC,CAAN,CAAiBC,CAAjB,CAAyBC,CAAzB,+FACnBC,CADmB,CACLF,CAAM,CAACG,OAAP,CAAeC,UADV,CAEnBC,CAFmB,CAEdL,CAAM,CAACG,OAAP,CAAeE,EAFD,CAGnBC,CAHmB,CAGZN,CAAM,CAACG,OAAP,CAAeG,IAHH,CAInBC,CAJmB,CAIRP,CAAM,CAACG,OAAP,CAAeI,QAJP,MAML,MAAhB,GAAAL,CANqB,kCAOfM,CAAAA,CAAU,CAACC,iBAAX,CAA6BH,CAA7B,CAAmCD,CAAnC,CAPe,QASrBJ,CAAgB,CAACM,CAAD,IAAkBR,CAAlB,CAAhB,CATqB,wCAWfS,CAAAA,CAAU,CAACE,eAAX,CAA2BJ,CAA3B,CAAiCD,CAAjC,CAXe,SAarBJ,CAAgB,CAACM,CAAD,IAAiBR,CAAjB,CAAhB,CAbqB,yCAAH,uD,CA2BpBY,CAAsB,CAAG,SAAC7C,CAAD,CAAQ8C,CAAR,CAAuBX,CAAvB,CAAyCY,CAAzC,CAAwD,IAC7EC,CAAAA,CAAiB,4CAAG,WAAMC,CAAN,2GACtB,GAAIA,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAU6C,OAAV,CAAkBC,aAAlB,CAAgCC,WAAjD,CAAJ,CAAmE,CACzDxD,CADyD,CAC9C,cAAEE,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,EAAmB/B,aAAnB,CAAiCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBV,QAAnD,CAAF,CAD8C,CAGzD0D,CAHyD,CAGhDP,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAjD,CAHgD,CAIzDC,CAJyD,CAI5CH,CAAM,CAACnB,OAAP,CAAeuB,OAJ6B,CAKzD7D,CALyD,CAK5C+C,CAAa,CAACe,GAAd,CAAkBF,CAAlB,CAL4C,CAO/D5D,CAAU,CAACE,UAAX,CAAwBD,CAAK,CAAC8D,gBAAN,EAAxB,CACAjE,CAAc,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAuBC,CAAvB,CACjB,CAVqB,IAYlBiD,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAU6C,OAAV,CAAkBC,aAAlB,CAAgCU,eAAjD,CAZkB,kBAaZ7B,CAbY,CAaHe,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAU6C,OAAV,CAAkBC,aAAlB,CAAgCU,eAAjD,CAbG,gBAcZ/B,CAAAA,CAAoB,CAAChC,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,CAAD,CAAqBrB,CAArB,CAA6BC,CAA7B,CAdR,QAeZ6B,CAfY,CAeMhE,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,EAAmB/B,aAAnB,CAAiCjB,UAAU0D,QAAV,CAAmBC,SAApD,EAA+DC,YAA/D,CAA4E,MAA5E,CAfN,CAgBZC,CAhBY,CAgBYpE,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,EACzB/B,aADyB,CACXjB,UAAUC,OAAV,CAAkB6D,wBAAlB,CAA2CL,CAA3C,CADW,CAhBZ,CAkBZM,CAlBY,CAkBSF,CAAqB,CAC3C5C,aADsB,CACRjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SADxB,CAlBT,CAoBlBa,CAA4B,CAACD,CAAD,IAA5B,CACAE,CAAoC,CAACxE,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,CAAD,CAAqBT,CAArB,CAAoCsB,CAApC,CAA2DpE,CAA3D,CAApC,CArBkB,QAyBtB,GAAIiD,CAAC,CAACC,MAAF,CAASuB,OAAT,CAAiBlE,UAAU6C,OAAV,CAAkBsB,WAAnC,CAAJ,CAAqD,CAC3C5E,CAD2C,CAChC,cAAEE,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,EAAmB/B,aAAnB,CAAiCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBV,QAAnD,CAAF,CADgC,CAIjDA,CAAQ,CAACA,QAAT,CAAkB,MAAlB,EACAA,CAAQ,CAAC6E,EAAT,CAAY,kBAAZ,CAAgC,UAAM,IAC5BC,CAAAA,CAAU,CAAG5E,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,EAAmB/B,aAAnB,CAAiCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBqE,OAAnD,CADe,CAE5B3C,CAAM,CAAG0C,CAAU,CAACpD,aAAX,CAAyBjB,UAAUC,OAAV,CAAkBsE,iBAAlB,CAAoC7B,CAAC,CAACC,MAAF,CAASb,OAAT,CAAiBuB,OAArD,CAAzB,CAFmB,CAGlC1B,CAAM,CAACP,KAAP,EACH,CAJD,CAKH,CAGD,GAAIsB,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAU6C,OAAV,CAAkB2B,WAAnC,CAAJ,CAAqD,CAE3CC,CAF2C,CAE7BhF,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,EAAmB/B,aAAnB,CAAiCjB,UAAU6C,OAAV,CAAkB6B,MAAnD,CAF6B,CAGjDD,CAAW,CAACE,KAAZ,CAAoB,EAApB,CACAF,CAAW,CAACrD,KAAZ,GACAwD,CAAuB,CAACnF,CAAD,CAAQ8C,CAAR,CAAuBkC,CAAW,CAACE,KAAnC,CAC1B,CA5CqB,yCAAH,uDAD4D,CAoD7EE,CAAmB,4CAAG,WAAMnC,CAAN,8FACpB,KAAAF,CAAU,CAACsC,MADS,iCAEG1F,CAAAA,CAAS,CAACoD,CAAU,CAACuC,cAAZ,CAFZ,QAEdC,CAFc,uBAGdA,CAAAA,CAAQ,CAACH,mBAAT,CAA6BnC,CAA7B,CAAgCF,CAAhC,CAA4C/C,CAA5C,CAHc,yCAAH,uDApD0D,CA2DnFA,CAAK,CAACwF,cAAN,GAGCpE,IAHD,CAGM,SAAAqE,CAAI,QAAIA,CAAAA,CAAI,CAAC,CAAD,CAAR,CAHV,EAMCrE,IAND,CAMM,SAAAqE,CAAI,CAAI,CACV,cAAEA,CAAI,CAACjE,aAAL,CAAmBjB,UAAUC,OAAV,CAAkBV,QAArC,CAAF,EACKA,QADL,CACc,CACN4F,QAAQ,GADF,CAENC,KAAK,GAFC,CAGNC,QAAQ,GAHF,CADd,EAOA,MAAOH,CAAAA,CACV,CAfD,EAkBCrE,IAlBD,CAkBM,SAAAqE,CAAI,CAAI,CACVA,CAAI,CAACI,gBAAL,CAAsB,OAAtB,CAA+B7C,CAA/B,EACA,MAAOyC,CAAAA,CACV,CArBD,EAwBCrE,IAxBD,CAwBM,SAAAqE,CAAI,CAAI,CACV,GAAMT,CAAAA,CAAW,CAAGS,CAAI,CAACjE,aAAL,CAAmBjB,UAAU6C,OAAV,CAAkB6B,MAArC,CAApB,CAEAD,CAAW,CAACa,gBAAZ,CAA6B,OAA7B,CAAsC,eAAS,UAAM,CAEjDV,CAAuB,CAACnF,CAAD,CAAQ8C,CAAR,CAAuBkC,CAAW,CAACE,KAAnC,CAC1B,CAHqC,CAGnC,GAHmC,CAAtC,EAIA,MAAOO,CAAAA,CACV,CAhCD,EAmCCrE,IAnCD,CAmCM,SAAAqE,CAAI,CAAI,IAEJzB,CAAAA,CAAe,CAAGyB,CAAI,CAACjE,aAAL,CAAmBjB,UAAU0D,QAAV,CAAmBC,SAAtC,EAAiDC,YAAjD,CAA8D,MAA9D,CAFd,CAGJC,CAAqB,CAAGqB,CAAI,CAACjE,aAAL,CAAmBjB,UAAUC,OAAV,CAAkB6D,wBAAlB,CAA2CL,CAA3C,CAAnB,CAHpB,CAIJM,CAAkB,CAAGF,CAAqB,CAAC5C,aAAtB,CAAoCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAApE,CAJjB,CAMVa,CAA4B,CAACD,CAAD,IAA5B,CACAE,CAAoC,CAACiB,CAAD,CAAO3C,CAAP,CAAsBsB,CAAtB,CAA6CpE,CAA7C,CAApC,CAEA,MAAOyF,CAAAA,CACV,CA7CD,EA8CC7D,KA9CD,GAgDA5B,CAAK,CAAC8F,gBAAN,GAGC1E,IAHD,CAGM,SAAAiE,CAAM,QAAIA,CAAAA,CAAM,CAAC,CAAD,CAAV,CAHZ,EAKCjE,IALD,CAKM,SAAAiE,CAAM,CAAI,CACZA,CAAM,CAACQ,gBAAP,CAAwB,OAAxB,CAAiCT,CAAjC,EACA,MAAOC,CAAAA,CACV,CARD,EASCzD,KATD,EAUH,C,CAWK4C,CAAoC,CAAG,SAACiB,CAAD,CAAO3C,CAAP,CAAsBiD,CAAtB,CAAgE,IAAjB/F,CAAAA,CAAiB,wDAAT,IAAS,CACnGgG,CAAc,CAAGD,CAAuB,CAACE,gBAAxB,CAAyC1F,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAzE,CADkF,CAGzGwC,KAAK,CAACC,IAAN,CAAWH,CAAX,EAA2BI,OAA3B,CAAmC,SAACC,CAAD,CAAa,CAC5C,MAAOA,CAAAA,CAAO,CAACR,gBAAR,CAAyB,SAAzB,CAAoC,SAAC5C,CAAD,CAAO,CAG9C,GAAIA,CAAC,CAACqD,OAAF,GAAcC,OAAd,EAAuBtD,CAAC,CAACqD,OAAF,GAAcE,OAAzC,CAAgD,CAC5C,GAAIvD,CAAC,CAACC,MAAF,CAASuB,OAAT,CAAiBlE,UAAU6C,OAAV,CAAkBC,aAAlB,CAAgCC,WAAjD,CAAJ,CAAmE,CAC/DL,CAAC,CAACwD,cAAF,GAD+D,GAEzDjD,CAAAA,CAAM,CAAGP,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAjD,CAFgD,CAGzDC,CAAU,CAAGH,CAAM,CAACnB,OAAP,CAAeuB,OAH6B,CAIzD7D,CAAU,CAAG+C,CAAa,CAACe,GAAd,CAAkBF,CAAlB,CAJ4C,CAKzD7D,CAAQ,CAAG,cAAE2F,CAAI,CAACjE,aAAL,CAAmBjB,UAAUC,OAAV,CAAkBV,QAArC,CAAF,CAL8C,CAM/DA,CAAQ,CAACA,QAAT,CAAkB,CACd4F,QAAQ,GADM,CAEdC,KAAK,GAFS,CAGdC,QAAQ,GAHM,CAAlB,EAOA7F,CAAU,CAACE,UAAX,CAAwBD,CAAK,CAAC8D,gBAAN,EAAxB,CACAjE,CAAc,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAuBC,CAAvB,CACjB,CACJ,CAGD,GAAIiD,CAAC,CAACqD,OAAF,GAAcI,YAAlB,CAA8B,CAC1BzD,CAAC,CAACwD,cAAF,GAD0B,GAEpBE,CAAAA,CAAa,CAAG1D,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAjD,CAFI,CAGpBkD,CAAU,CAAGD,CAAa,CAACE,kBAHP,CAIpBC,CAAW,CAAGf,CAAuB,CAACgB,iBAJlB,CAKpBC,CAAa,CAAGC,CAAiB,CAACL,CAAD,CAAaE,CAAb,CALb,CAM1BI,CAAkB,CAACF,CAAD,CAAgBL,CAAhB,CACrB,CAGD,GAAI1D,CAAC,CAACqD,OAAF,GAAca,WAAlB,CAA6B,CACzBlE,CAAC,CAACwD,cAAF,GADyB,GAEnBE,CAAAA,CAAa,CAAG1D,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAjD,CAFG,CAGnB0D,CAAc,CAAGT,CAAa,CAACU,sBAHZ,CAInBC,CAAU,CAAGvB,CAAuB,CAACwB,gBAJlB,CAKnBP,CAAa,CAAGC,CAAiB,CAACG,CAAD,CAAiBE,CAAjB,CALd,CAMzBJ,CAAkB,CAACF,CAAD,CAAgBL,CAAhB,CACrB,CAED,GAAI1D,CAAC,CAACqD,OAAF,GAAckB,MAAlB,CAAwB,CACpBvE,CAAC,CAACwD,cAAF,GADoB,GAEdE,CAAAA,CAAa,CAAG1D,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAjD,CAFF,CAGdoD,CAAW,CAAGf,CAAuB,CAACgB,iBAHxB,CAIpBG,CAAkB,CAACJ,CAAD,CAAcH,CAAd,CACrB,CAED,GAAI1D,CAAC,CAACqD,OAAF,GAAcmB,KAAlB,CAAuB,CACnBxE,CAAC,CAACwD,cAAF,GADmB,GAEbE,CAAAA,CAAa,CAAG1D,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiB5C,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAjD,CAFH,CAGb4D,CAAU,CAAGvB,CAAuB,CAACwB,gBAHxB,CAInBL,CAAkB,CAACI,CAAD,CAAaX,CAAb,CACrB,CACJ,CAvDM,CAwDV,CAzDD,CA0DH,C,CASKO,CAAkB,CAAG,SAACQ,CAAD,CAAwD,IAAjCC,CAAAA,CAAiC,wDAAT,IAAS,CAC/E,GAA8B,IAA1B,GAAAA,CAAJ,CAAoC,CAChCpD,CAA4B,CAACoD,CAAD,IAC/B,CAEDpD,CAA4B,CAACmD,CAAD,IAA5B,CACAA,CAAoB,CAAC/F,KAArB,EACH,C,CASK4C,CAA4B,CAAG,SAACd,CAAD,CAAgBmE,CAAhB,CAAgC,IAC3DC,CAAAA,CAAiB,CAAGpE,CAAa,CAACjC,aAAd,CAA4BjB,UAAU6C,OAAV,CAAkB0E,UAA9C,CADuC,CAE3DC,CAAiB,CAAGtE,CAAa,CAACjC,aAAd,CAA4BjB,UAAU6C,OAAV,CAAkBC,aAAlB,CAAgCC,WAA5D,CAFuC,CAG3D0E,CAAsB,CAAGvE,CAAa,CAACjC,aAAd,CAA4BjB,UAAU6C,OAAV,CAAkBC,aAAlB,CAAgCU,eAA5D,CAHkC,CAKjE,GAAI6D,CAAJ,CAAiB,CAEbnE,CAAa,CAACwE,QAAd,CAAyB,CAAzB,CACAJ,CAAiB,CAACI,QAAlB,CAA6B,CAA7B,CACAF,CAAiB,CAACE,QAAlB,CAA6B,CAA7B,CACAD,CAAsB,CAACC,QAAvB,CAAkC,CACrC,CAND,IAMO,CAEHxE,CAAa,CAACwE,QAAd,CAAyB,CAAC,CAA1B,CACAJ,CAAiB,CAACI,QAAlB,CAA6B,CAAC,CAA9B,CACAF,CAAiB,CAACE,QAAlB,CAA6B,CAAC,CAA9B,CACAD,CAAsB,CAACC,QAAvB,CAAkC,CAAC,CACtC,CACJ,C,CAUKhB,CAAiB,CAAG,SAACiB,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAoB,CAC1C,GAAa,IAAT,GAAAD,CAAJ,CAAmB,CACf,MAAOA,CAAAA,CACV,CAFD,IAEO,CACH,MAAOC,CAAAA,CACV,CACJ,C,CASKC,CAAmB,4CAAG,WAAMC,CAAN,CAA8BC,CAA9B,+FAClBC,CADkB,CACH,CACjB,oBAAuBD,CAAiB,CAACE,MADxB,CAEjB,cAAiBF,CAFA,CADG,gBAMCnI,CAAAA,CAAS,CAACe,gBAAV,CAA2B,kDAA3B,CAA+EqH,CAA/E,CAND,iBAMjBlH,CANiB,GAMjBA,IANiB,CAMXC,CANW,GAMXA,EANW,gBAOlBnB,CAAAA,CAAS,CAACoB,mBAAV,CAA8B8G,CAA9B,CAAsDhH,CAAtD,CAA4DC,CAA5D,CAPkB,yCAAH,uD,CAkBnB6D,CAAuB,4CAAG,WAAMnF,CAAN,CAAa8C,CAAb,CAA4B2F,CAA5B,qGACtBxG,CADsB,CACVjC,CAAK,CAACuD,OAAN,GAAgB,CAAhB,CADU,CAEtB8E,CAFsB,CAEGpG,CAAS,CAACT,aAAV,CAAwBjB,UAAUC,OAAV,CAAkBkI,aAA1C,CAFH,CAGtBC,CAHsB,CAGH1G,CAAS,CAACT,aAAV,CAAwBjB,UAAUC,OAAV,CAAkBoI,OAA1C,CAHG,CAItBC,CAJsB,CAIF5G,CAAS,CAACT,aAAV,CAAwBjB,UAAU6C,OAAV,CAAkB2B,WAA1C,CAJE,MAMH,CAArB,CAAA0D,CAAW,CAACD,MANY,mBAOlBF,CAPkB,CAOEQ,CAAa,CAAChG,CAAD,CAAgB2F,CAAhB,CAPf,gBAQlBL,CAAAA,CAAmB,CAACC,CAAD,CAAyBC,CAAzB,CARD,QASlBS,CATkB,CASWV,CAAsB,CAAC7G,aAAvB,CAAqCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBwI,iBAAvD,CATX,CAUlBC,CAVkB,CAUMF,CAA0B,CAACvH,aAA3B,CAAyCjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAzE,CAVN,CAWxB,GAAIuF,CAAJ,CAA2B,CAEvB1E,CAA4B,CAAC0E,CAAD,IAA5B,CAEAzE,CAAoC,CAACvC,CAAD,CAAYa,CAAZ,CAA2BiG,CAA3B,CAAuD/I,CAAvD,CACvC,CAED6I,CAAiB,CAACnI,SAAlB,CAA4BwI,MAA5B,CAAmC,QAAnC,EAEAP,CAAgB,CAACQ,YAAjB,CAA8B,QAA9B,CAAwC,QAAxC,EAEAd,CAAsB,CAACe,eAAvB,CAAuC,QAAvC,EAtBwB,wBAyBxBP,CAAiB,CAACnI,SAAlB,CAA4BC,GAA5B,CAAgC,QAAhC,EAEA0H,CAAsB,CAACc,YAAvB,CAAoC,QAApC,CAA8C,QAA9C,EAEAR,CAAgB,CAACS,eAAjB,CAAiC,QAAjC,EA7BwB,yCAAH,uD,CAyCvBN,CAAa,CAAG,SAACjE,CAAD,CAAUwE,CAAV,CAAyB,CAC3C,GAAmB,EAAf,GAAAA,CAAJ,CAAuB,CACnB,MAAOxE,CAAAA,CACV,CACDwE,CAAU,CAAGA,CAAU,CAACC,WAAX,EAAb,CACA,GAAMZ,CAAAA,CAAa,CAAG,EAAtB,CACA7D,CAAO,CAACuB,OAAR,CAAgB,SAACmD,CAAD,CAAc,IACpBC,CAAAA,CAAY,CAAGD,CAAQ,CAACE,KAAT,CAAeH,WAAf,EADK,CAEpBI,CAAY,CAAGH,CAAQ,CAAClJ,IAAT,CAAciJ,WAAd,EAFK,CAG1B,GAAIE,CAAY,CAACG,QAAb,CAAsBN,CAAtB,GAAqCK,CAAY,CAACC,QAAb,CAAsBN,CAAtB,CAAzC,CAA4E,CACxEX,CAAa,CAACkB,IAAd,CAAmBL,CAAnB,CACH,CACJ,CAND,EAQA,MAAOb,CAAAA,CACV,C,CASKmB,CAA0B,CAAG,SAAC7J,CAAD,CAAQ8C,CAAR,CAA0B,CACzD9C,CAAK,CAAC8J,QAAN,GAAiB,CAAjB,EAAoB7B,QAApB,CAA+B,CAAC,CAAhC,CAEAjI,CAAK,CAACwF,cAAN,GAAuBpE,IAAvB,CAA4B,SAAAqE,CAAI,CAAI,CAChC,cAAElF,UAAU0D,QAAV,CAAmB8F,GAArB,EAA0BpF,EAA1B,CAA6B,cAA7B,CAA6C,SAAC1B,CAAD,CAAO,IAC1Ce,CAAAA,CAAe,CAAGf,CAAC,CAACC,MAAF,CAASiB,YAAT,CAAsB,MAAtB,CADwB,CAE1C6F,CAA2B,CAAGvE,CAAI,CAAC,CAAD,CAAJ,CAC/BjE,aAD+B,CACjBjB,UAAUC,OAAV,CAAkB6D,wBAAlB,CAA2CL,CAA3C,CADiB,CAFY,CAI1CM,CAAkB,CAAG0F,CAA2B,CACjDxI,aADsB,CACRjB,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SADxB,CAJqB,CAM1CuG,CAAmB,CAAGhH,CAAC,CAACiH,aAAF,CAAgB/F,YAAhB,CAA6B,MAA7B,CANoB,CAO1CgG,CAA+B,CAAG1E,CAAI,CAAC,CAAD,CAAJ,CACnCjE,aADmC,CACrBjB,UAAUC,OAAV,CAAkB6D,wBAAlB,CAA2C4F,CAA3C,CADqB,CAPQ,CAWhDG,CAA6B,CAACD,CAAD,CAA7B,CAEA5F,CAA4B,CAACD,CAAD,IAA5B,CACAE,CAAoC,CAACiB,CAAI,CAAC,CAAD,CAAL,CAAU3C,CAAV,CAAyBkH,CAAzB,CAAsDhK,CAAtD,CACvC,CAfD,CAiBH,CAlBD,EAkBG4B,KAlBH,CAkBSC,UAAaC,SAlBtB,CAmBH,C,CAQKsI,CAA6B,CAAG,SAAChG,CAAD,CAA2B,CAC7D,GAAMiG,CAAAA,CAAiB,CAAGjG,CAAqB,CAAC6B,gBAAtB,CAAuC1F,UAAUC,OAAV,CAAkBiD,aAAlB,CAAgCC,SAAvE,CAA1B,CACA2G,CAAiB,CAACjE,OAAlB,CAA0B,SAAC3C,CAAD,CAAmB,CACzCc,CAA4B,CAACd,CAAD,IAC/B,CAFD,CAGH,C,kBAW6B,QAAjB6G,CAAAA,cAAiB,CAACC,CAAD,CAAeC,CAAf,CAA+BrI,CAA/B,CAAiDY,CAAjD,CAAgE,CAE1F,GAAMD,CAAAA,CAAa,CAAG,GAAI2H,CAAAA,GAA1B,CACAD,CAAc,CAACpE,OAAf,CAAuB,SAAC5C,CAAD,CAAY,CAC/BV,CAAa,CAAC4H,GAAd,CAAkBlH,CAAM,CAACmH,aAAP,CAAuB,GAAvB,CAA6BnH,CAAM,CAACoH,IAAtD,CAA4DpH,CAA5D,CACH,CAFD,EAKA+G,CAAY,CAACnJ,IAAb,CAAkB,SAAApB,CAAK,CAAI,CACvB6C,CAAsB,CAAC7C,CAAD,CAAQ8C,CAAR,CAAuBX,CAAvB,CAAyCY,CAAzC,CAAtB,CAGA8G,CAA0B,CAAC7J,CAAD,CAAQ8C,CAAR,CAA1B,CAGA9C,CAAK,CAAC6K,OAAN,GAAgBlG,EAAhB,CAAmBmG,CAAW,CAACC,MAA/B,CAAuC,UAAM,CACzC/K,CAAK,CAACgL,OAAN,EACH,CAFD,EAIA,MAAOhL,CAAAA,CACV,CAZD,EAYG4B,KAZH,EAaH,C","sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * A type of dialogue used as for choosing options.\n *\n * @module core_course/local/chooser/dialogue\n * @package core\n * @copyright 2019 Mihail Geshoski <mihail@moodle.com>\n * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\n\nimport $ from 'jquery';\nimport * as ModalEvents from 'core/modal_events';\nimport selectors from 'core_course/local/activitychooser/selectors';\nimport * as Templates from 'core/templates';\nimport {end, arrowLeft, arrowRight, home, enter, space} from 'core/key_codes';\nimport {addIconToContainer} from 'core/loadingicon';\nimport * as Repository from 'core_course/local/activitychooser/repository';\nimport Notification from 'core/notification';\nimport {debounce} from 'core/utils';\nconst getPlugin = pluginName => import(pluginName);\n\n/**\n * Given an event from the main module 'page' navigate to it's help section via a carousel.\n *\n * @method showModuleHelp\n * @param {jQuery} carousel Our initialized carousel to manipulate\n * @param {Object} moduleData Data of the module to carousel to\n * @param {jQuery} modal We need to figure out if the current modal has a footer.\n */\nconst showModuleHelp = (carousel, moduleData, modal = null) => {\n // If we have a real footer then we need to change temporarily.\n if (modal !== null && moduleData.showFooter === true) {\n modal.setFooter(Templates.render('core_course/local/activitychooser/footer_partial', moduleData));\n }\n const help = carousel.find(selectors.regions.help)[0];\n help.innerHTML = '';\n help.classList.add('m-auto');\n\n // Add a spinner.\n const spinnerPromise = addIconToContainer(help);\n\n // Used later...\n let transitionPromiseResolver = null;\n const transitionPromise = new Promise(resolve => {\n transitionPromiseResolver = resolve;\n });\n\n // Build up the html & js ready to place into the help section.\n const contentPromise = Templates.renderForPromise('core_course/local/activitychooser/help', moduleData);\n\n // Wait for the content to be ready, and for the transition to be complet.\n Promise.all([contentPromise, spinnerPromise, transitionPromise])\n .then(([{html, js}]) => Templates.replaceNodeContents(help, html, js))\n .then(() => {\n help.querySelector(selectors.regions.chooserSummary.header).focus();\n return help;\n })\n .catch(Notification.exception);\n\n // Move to the next slide, and resolve the transition promise when it's done.\n carousel.one('slid.bs.carousel', () => {\n transitionPromiseResolver();\n });\n // Trigger the transition between 'pages'.\n carousel.carousel('next');\n};\n\n/**\n * Given a user wants to change the favourite state of a module we either add or remove the status.\n * We also propergate this change across our map of modals.\n *\n * @method manageFavouriteState\n * @param {HTMLElement} modalBody The DOM node of the modal to manipulate\n * @param {HTMLElement} caller\n * @param {Function} partialFavourite Partially applied function we need to manage favourite status\n */\nconst manageFavouriteState = async(modalBody, caller, partialFavourite) => {\n const isFavourite = caller.dataset.favourited;\n const id = caller.dataset.id;\n const name = caller.dataset.name;\n const internal = caller.dataset.internal;\n // Switch on fave or not.\n if (isFavourite === 'true') {\n await Repository.unfavouriteModule(name, id);\n\n partialFavourite(internal, false, modalBody);\n } else {\n await Repository.favouriteModule(name, id);\n\n partialFavourite(internal, true, modalBody);\n }\n\n};\n\n/**\n * Register chooser related event listeners.\n *\n * @method registerListenerEvents\n * @param {Promise} modal Our modal that we are working with\n * @param {Map} mappedModules A map of all of the modules we are working with with K: mod_name V: {Object}\n * @param {Function} partialFavourite Partially applied function we need to manage favourite status\n * @param {Object} footerData Our base footer object.\n */\nconst registerListenerEvents = (modal, mappedModules, partialFavourite, footerData) => {\n const bodyClickListener = async(e) => {\n if (e.target.closest(selectors.actions.optionActions.showSummary)) {\n const carousel = $(modal.getBody()[0].querySelector(selectors.regions.carousel));\n\n const module = e.target.closest(selectors.regions.chooserOption.container);\n const moduleName = module.dataset.modname;\n const moduleData = mappedModules.get(moduleName);\n // We need to know if the overall modal has a footer so we know when to show a real / vs fake footer.\n moduleData.showFooter = modal.hasFooterContent();\n showModuleHelp(carousel, moduleData, modal);\n }\n\n if (e.target.closest(selectors.actions.optionActions.manageFavourite)) {\n const caller = e.target.closest(selectors.actions.optionActions.manageFavourite);\n await manageFavouriteState(modal.getBody()[0], caller, partialFavourite);\n const activeSectionId = modal.getBody()[0].querySelector(selectors.elements.activetab).getAttribute(\"href\");\n const sectionChooserOptions = modal.getBody()[0]\n .querySelector(selectors.regions.getSectionChooserOptions(activeSectionId));\n const firstChooserOption = sectionChooserOptions\n .querySelector(selectors.regions.chooserOption.container);\n toggleFocusableChooserOption(firstChooserOption, true);\n initChooserOptionsKeyboardNavigation(modal.getBody()[0], mappedModules, sectionChooserOptions, modal);\n }\n\n // From the help screen go back to the module overview.\n if (e.target.matches(selectors.actions.closeOption)) {\n const carousel = $(modal.getBody()[0].querySelector(selectors.regions.carousel));\n\n // Trigger the transition between 'pages'.\n carousel.carousel('prev');\n carousel.on('slid.bs.carousel', () => {\n const allModules = modal.getBody()[0].querySelector(selectors.regions.modules);\n const caller = allModules.querySelector(selectors.regions.getModuleSelector(e.target.dataset.modname));\n caller.focus();\n });\n }\n\n // The \"clear search\" button is triggered.\n if (e.target.closest(selectors.actions.clearSearch)) {\n // Clear the entered search query in the search bar and hide the search results container.\n const searchInput = modal.getBody()[0].querySelector(selectors.actions.search);\n searchInput.value = \"\";\n searchInput.focus();\n toggleSearchResultsView(modal, mappedModules, searchInput.value);\n }\n };\n\n // We essentially have two types of footer.\n // A fake one that is handled within the template for chooser_help and then all of the stuff for\n // modal.footer. We need to ensure we know exactly what type of footer we are using so we know what we\n // need to manage. The below code handles a real footer going to a mnet carousel item.\n const footerClickListener = async(e) => {\n if (footerData.footer === true) {\n const footerjs = await getPlugin(footerData.customfooterjs);\n await footerjs.footerClickListener(e, footerData, modal);\n }\n };\n\n modal.getBodyPromise()\n\n // The return value of getBodyPromise is a jquery object containing the body NodeElement.\n .then(body => body[0])\n\n // Set up the carousel.\n .then(body => {\n $(body.querySelector(selectors.regions.carousel))\n .carousel({\n interval: false,\n pause: true,\n keyboard: false\n });\n\n return body;\n })\n\n // Add the listener for clicks on the body.\n .then(body => {\n body.addEventListener('click', bodyClickListener);\n return body;\n })\n\n // Add a listener for an input change in the activity chooser's search bar.\n .then(body => {\n const searchInput = body.querySelector(selectors.actions.search);\n // The search input is triggered.\n searchInput.addEventListener('input', debounce(() => {\n // Display the search results.\n toggleSearchResultsView(modal, mappedModules, searchInput.value);\n }, 300));\n return body;\n })\n\n // Register event listeners related to the keyboard navigation controls.\n .then(body => {\n // Get the active chooser options section.\n const activeSectionId = body.querySelector(selectors.elements.activetab).getAttribute(\"href\");\n const sectionChooserOptions = body.querySelector(selectors.regions.getSectionChooserOptions(activeSectionId));\n const firstChooserOption = sectionChooserOptions.querySelector(selectors.regions.chooserOption.container);\n\n toggleFocusableChooserOption(firstChooserOption, true);\n initChooserOptionsKeyboardNavigation(body, mappedModules, sectionChooserOptions, modal);\n\n return body;\n })\n .catch();\n\n modal.getFooterPromise()\n\n // The return value of getBodyPromise is a jquery object containing the body NodeElement.\n .then(footer => footer[0])\n // Add the listener for clicks on the footer.\n .then(footer => {\n footer.addEventListener('click', footerClickListener);\n return footer;\n })\n .catch();\n};\n\n/**\n * Initialise the keyboard navigation controls for the chooser options.\n *\n * @method initChooserOptionsKeyboardNavigation\n * @param {HTMLElement} body Our modal that we are working with\n * @param {Map} mappedModules A map of all of the modules we are working with with K: mod_name V: {Object}\n * @param {HTMLElement} chooserOptionsContainer The section that contains the chooser items\n * @param {Object} modal Our created modal for the section\n */\nconst initChooserOptionsKeyboardNavigation = (body, mappedModules, chooserOptionsContainer, modal = null) => {\n const chooserOptions = chooserOptionsContainer.querySelectorAll(selectors.regions.chooserOption.container);\n\n Array.from(chooserOptions).forEach((element) => {\n return element.addEventListener('keydown', (e) => {\n\n // Check for enter/ space triggers for showing the help.\n if (e.keyCode === enter || e.keyCode === space) {\n if (e.target.matches(selectors.actions.optionActions.showSummary)) {\n e.preventDefault();\n const module = e.target.closest(selectors.regions.chooserOption.container);\n const moduleName = module.dataset.modname;\n const moduleData = mappedModules.get(moduleName);\n const carousel = $(body.querySelector(selectors.regions.carousel));\n carousel.carousel({\n interval: false,\n pause: true,\n keyboard: false\n });\n\n // We need to know if the overall modal has a footer so we know when to show a real / vs fake footer.\n moduleData.showFooter = modal.hasFooterContent();\n showModuleHelp(carousel, moduleData, modal);\n }\n }\n\n // Next.\n if (e.keyCode === arrowRight) {\n e.preventDefault();\n const currentOption = e.target.closest(selectors.regions.chooserOption.container);\n const nextOption = currentOption.nextElementSibling;\n const firstOption = chooserOptionsContainer.firstElementChild;\n const toFocusOption = clickErrorHandler(nextOption, firstOption);\n focusChooserOption(toFocusOption, currentOption);\n }\n\n // Previous.\n if (e.keyCode === arrowLeft) {\n e.preventDefault();\n const currentOption = e.target.closest(selectors.regions.chooserOption.container);\n const previousOption = currentOption.previousElementSibling;\n const lastOption = chooserOptionsContainer.lastElementChild;\n const toFocusOption = clickErrorHandler(previousOption, lastOption);\n focusChooserOption(toFocusOption, currentOption);\n }\n\n if (e.keyCode === home) {\n e.preventDefault();\n const currentOption = e.target.closest(selectors.regions.chooserOption.container);\n const firstOption = chooserOptionsContainer.firstElementChild;\n focusChooserOption(firstOption, currentOption);\n }\n\n if (e.keyCode === end) {\n e.preventDefault();\n const currentOption = e.target.closest(selectors.regions.chooserOption.container);\n const lastOption = chooserOptionsContainer.lastElementChild;\n focusChooserOption(lastOption, currentOption);\n }\n });\n });\n};\n\n/**\n * Focus on a chooser option element and remove the previous chooser element from the focus order\n *\n * @method focusChooserOption\n * @param {HTMLElement} currentChooserOption The current chooser option element that we want to focus\n * @param {HTMLElement|null} previousChooserOption The previous focused option element\n */\nconst focusChooserOption = (currentChooserOption, previousChooserOption = null) => {\n if (previousChooserOption !== null) {\n toggleFocusableChooserOption(previousChooserOption, false);\n }\n\n toggleFocusableChooserOption(currentChooserOption, true);\n currentChooserOption.focus();\n};\n\n/**\n * Add or remove a chooser option from the focus order.\n *\n * @method toggleFocusableChooserOption\n * @param {HTMLElement} chooserOption The chooser option element which should be added or removed from the focus order\n * @param {Boolean} isFocusable Whether the chooser element is focusable or not\n */\nconst toggleFocusableChooserOption = (chooserOption, isFocusable) => {\n const chooserOptionLink = chooserOption.querySelector(selectors.actions.addChooser);\n const chooserOptionHelp = chooserOption.querySelector(selectors.actions.optionActions.showSummary);\n const chooserOptionFavourite = chooserOption.querySelector(selectors.actions.optionActions.manageFavourite);\n\n if (isFocusable) {\n // Set tabindex to 0 to add current chooser option element to the focus order.\n chooserOption.tabIndex = 0;\n chooserOptionLink.tabIndex = 0;\n chooserOptionHelp.tabIndex = 0;\n chooserOptionFavourite.tabIndex = 0;\n } else {\n // Set tabindex to -1 to remove the previous chooser option element from the focus order.\n chooserOption.tabIndex = -1;\n chooserOptionLink.tabIndex = -1;\n chooserOptionHelp.tabIndex = -1;\n chooserOptionFavourite.tabIndex = -1;\n }\n};\n\n/**\n * Small error handling function to make sure the navigated to object exists\n *\n * @method clickErrorHandler\n * @param {HTMLElement} item What we want to check exists\n * @param {HTMLElement} fallback If we dont match anything fallback the focus\n * @return {HTMLElement}\n */\nconst clickErrorHandler = (item, fallback) => {\n if (item !== null) {\n return item;\n } else {\n return fallback;\n }\n};\n\n/**\n * Render the search results in a defined container\n *\n * @method renderSearchResults\n * @param {HTMLElement} searchResultsContainer The container where the data should be rendered\n * @param {Object} searchResultsData Data containing the module items that satisfy the search criteria\n */\nconst renderSearchResults = async(searchResultsContainer, searchResultsData) => {\n const templateData = {\n 'searchresultsnumber': searchResultsData.length,\n 'searchresults': searchResultsData\n };\n // Build up the html & js ready to place into the help section.\n const {html, js} = await Templates.renderForPromise('core_course/local/activitychooser/search_results', templateData);\n await Templates.replaceNodeContents(searchResultsContainer, html, js);\n};\n\n/**\n * Toggle (display/hide) the search results depending on the value of the search query\n *\n * @method toggleSearchResultsView\n * @param {Object} modal Our created modal for the section\n * @param {Map} mappedModules A map of all of the modules we are working with with K: mod_name V: {Object}\n * @param {String} searchQuery The search query\n */\nconst toggleSearchResultsView = async(modal, mappedModules, searchQuery) => {\n const modalBody = modal.getBody()[0];\n const searchResultsContainer = modalBody.querySelector(selectors.regions.searchResults);\n const chooserContainer = modalBody.querySelector(selectors.regions.chooser);\n const clearSearchButton = modalBody.querySelector(selectors.actions.clearSearch);\n\n if (searchQuery.length > 0) { // Search query is present.\n const searchResultsData = searchModules(mappedModules, searchQuery);\n await renderSearchResults(searchResultsContainer, searchResultsData);\n const searchResultItemsContainer = searchResultsContainer.querySelector(selectors.regions.searchResultItems);\n const firstSearchResultItem = searchResultItemsContainer.querySelector(selectors.regions.chooserOption.container);\n if (firstSearchResultItem) {\n // Set the first result item to be focusable.\n toggleFocusableChooserOption(firstSearchResultItem, true);\n // Register keyboard events on the created search result items.\n initChooserOptionsKeyboardNavigation(modalBody, mappedModules, searchResultItemsContainer, modal);\n }\n // Display the \"clear\" search button in the activity chooser search bar.\n clearSearchButton.classList.remove('d-none');\n // Hide the default chooser options container.\n chooserContainer.setAttribute('hidden', 'hidden');\n // Display the search results container.\n searchResultsContainer.removeAttribute('hidden');\n } else { // Search query is not present.\n // Hide the \"clear\" search button in the activity chooser search bar.\n clearSearchButton.classList.add('d-none');\n // Hide the search results container.\n searchResultsContainer.setAttribute('hidden', 'hidden');\n // Display the default chooser options container.\n chooserContainer.removeAttribute('hidden');\n }\n};\n\n/**\n * Return the list of modules which have a name or description that matches the given search term.\n *\n * @method searchModules\n * @param {Array} modules List of available modules\n * @param {String} searchTerm The search term to match\n * @return {Array}\n */\nconst searchModules = (modules, searchTerm) => {\n if (searchTerm === '') {\n return modules;\n }\n searchTerm = searchTerm.toLowerCase();\n const searchResults = [];\n modules.forEach((activity) => {\n const activityName = activity.title.toLowerCase();\n const activityDesc = activity.help.toLowerCase();\n if (activityName.includes(searchTerm) || activityDesc.includes(searchTerm)) {\n searchResults.push(activity);\n }\n });\n\n return searchResults;\n};\n\n/**\n * Set up our tabindex information across the chooser.\n *\n * @method setupKeyboardAccessibility\n * @param {Promise} modal Our created modal for the section\n * @param {Map} mappedModules A map of all of the built module information\n */\nconst setupKeyboardAccessibility = (modal, mappedModules) => {\n modal.getModal()[0].tabIndex = -1;\n\n modal.getBodyPromise().then(body => {\n $(selectors.elements.tab).on('shown.bs.tab', (e) => {\n const activeSectionId = e.target.getAttribute(\"href\");\n const activeSectionChooserOptions = body[0]\n .querySelector(selectors.regions.getSectionChooserOptions(activeSectionId));\n const firstChooserOption = activeSectionChooserOptions\n .querySelector(selectors.regions.chooserOption.container);\n const prevActiveSectionId = e.relatedTarget.getAttribute(\"href\");\n const prevActiveSectionChooserOptions = body[0]\n .querySelector(selectors.regions.getSectionChooserOptions(prevActiveSectionId));\n\n // Disable the focus of every chooser option in the previous active section.\n disableFocusAllChooserOptions(prevActiveSectionChooserOptions);\n // Enable the focus of the first chooser option in the current active section.\n toggleFocusableChooserOption(firstChooserOption, true);\n initChooserOptionsKeyboardNavigation(body[0], mappedModules, activeSectionChooserOptions, modal);\n });\n return;\n }).catch(Notification.exception);\n};\n\n/**\n * Disable the focus of all chooser options in a specific container (section).\n *\n * @method disableFocusAllChooserOptions\n * @param {HTMLElement} sectionChooserOptions The section that contains the chooser items\n */\nconst disableFocusAllChooserOptions = (sectionChooserOptions) => {\n const allChooserOptions = sectionChooserOptions.querySelectorAll(selectors.regions.chooserOption.container);\n allChooserOptions.forEach((chooserOption) => {\n toggleFocusableChooserOption(chooserOption, false);\n });\n};\n\n/**\n * Display the module chooser.\n *\n * @method displayChooser\n * @param {Promise} modalPromise Our created modal for the section\n * @param {Array} sectionModules An array of all of the built module information\n * @param {Function} partialFavourite Partially applied function we need to manage favourite status\n * @param {Object} footerData Our base footer object.\n */\nexport const displayChooser = (modalPromise, sectionModules, partialFavourite, footerData) => {\n // Make a map so we can quickly fetch a specific module's object for either rendering or searching.\n const mappedModules = new Map();\n sectionModules.forEach((module) => {\n mappedModules.set(module.componentname + '_' + module.link, module);\n });\n\n // Register event listeners.\n modalPromise.then(modal => {\n registerListenerEvents(modal, mappedModules, partialFavourite, footerData);\n\n // We want to focus on the first chooser option element as soon as the modal is opened.\n setupKeyboardAccessibility(modal, mappedModules);\n\n // We want to focus on the action select when the dialog is closed.\n modal.getRoot().on(ModalEvents.hidden, () => {\n modal.destroy();\n });\n\n return modal;\n }).catch();\n};\n"],"file":"dialogue.min.js"}