Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / tl / install.php
1 <?php
3 // This file is part of Moodle - http://moodle.org/
4 //
5 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
6 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 // (at your option) any later version.
9 //
10 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
11 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 // GNU General Public License for more details.
14 //
15 // You should have received a copy of the GNU General Public License
16 // along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 /**
19  * Automatically generated strings for Moodle installer
20  *
21  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
22  * needed during the very first steps of installation. This file was
23  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
24  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
25  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
26  *
27  * @package   installer
28  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29  */
31 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
33 $string['admindirname'] = 'Pang-Admin na direktoryo';
34 $string['availablelangs'] = 'Magagamit na mga pakete ng wika';
35 $string['chooselanguagehead'] = 'Pumilì ng wika';
36 $string['chooselanguagesub'] = 'Pumili po ng wika para sa pagluluklok LAMANG.  Sa mga susunod na iskrin ay makakapili ka ng wika para sa site o tagagamit.';
37 $string['dataroot'] = 'Direktoryo ng Datos';
38 $string['dbprefix'] = 'Unlapi ng mga table';
39 $string['dirroot'] = 'Direktoryo ng Moodle';
40 $string['environmenthead'] = 'Sinusuri ang kapaligiran mo...';
41 $string['installation'] = 'Pagluklok';
42 $string['langdownloaderror'] = 'Ikinalulungkot namin na ang wikang "{$a}" ay hindi nailuklok. Ang kabuuan ng pagluluklok ay itutuloy sa Ingles.';
43 $string['memorylimithelp'] = '<p>Ang memory limit ng PHP para sa server mo ay kasalukuyang nakatakda sa {$a}.</p>
45 <p>Maaaring magdulot ito ng mga problemang pangmemorya sa Moodle sa mga susunod na panahon, lalo na kung marami kang naka-enable na modyul at/o marami kang tagagamit.</p>
47 <p>Iminumungkahi namin na isaayos mo ang PHP na may mas mataas na limit kung maaari, tulad ng 40M.  May iba\'t-ibang paraan na magagawa ka upang ito ay maisakatuparan:</p>
48 <ol>
49 <li>Kung maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
50      Pahihintulutan nito ang Moodle na itakda ang memory limit sa sarili nito.</li>
51 <li>Kung mapapasok mo ang iyong php.ini file, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
52     na setting doon at gawin itong mga 40M.  Kung wala kang karapatang pasukin ito
53     baka puwede mong hilingin sa administrador na gawin ito para sa iyo.</li>
54 <li>Sa ilang PHP server maaari kang lumikha ng isang file na .htaccess sa direktoryo ng Moodle
55     na naglalaman ng linyang ito:
56    <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
57     <p>Subali\'t sa ilang server ay pipigilin nito ang paggana ng <b>lahat</b> ng pahinang PHP
58     (makakakita ka ng mga error kapag tumingin ka sa mga pahina) kaya\'t kakailanganin mong tanggalin ang .htaccess file.</p></li>
59 </ol>';
60 $string['phpversion'] = 'Bersiyon ng PHP';
61 $string['phpversionhelp'] = '<p>Kinakailangan ng Moodle ang isang bersiyon ng PHP na kahit man lamang 4.3.0. o 5.1.0 (ang 5.0.x ay maraming problema)</p>
62 <p>Sa kasalukuyan ay pinatatakbo mo ang bersiyong {$a}</p>
63 <p>Kailangan mong gawing bago ang PHP o lumipat sa isang host na may mas bagong bersiyon ng PHP!<br />(Sa kaso ng 5.0.x ay maaari mo ring ibaba ang bersiyon sa 4.4.x)
64 </p>';
65 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
66 $string['welcomep20'] = 'Nakikita mo ang pahinang ito dahil matagumpay mong nailuklok at napagana ang paketeng <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> sa iyong kompyuter.  Maligayang bati!';
67 $string['welcomep30'] = 'Ang lathala ng <strong>{$a->installername}</strong> na ito ay naglalaman ng mga aplikasyon na lilikha ng kapaligiran na tatakbuhan ng  <strong>Moodle</strong>, ito ay ang mga sumusunod:';
68 $string['welcomep40'] = 'Nilalaman din ng paketeng ito ang  <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
69 $string['welcomep50'] = 'Ang paggamit ng lahat ng aplikasyon sa paketeng ito ay alinsunod sa kani-kaniyang lisensiya.  Ang kumpletong pakete na <strong>{$a->installername}</strong> ay  <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> at ipinamamahagi alinsunod sa lisensiyang <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>';
70 $string['welcomep60'] = 'Dadalhin ka ng mga sumusunod na pahina sa mga madaling sundang hakbang upang maisaayos at mapatakbo ang <strong>Moodle</strong> sa kompyuter mo.  Maaari mong tanggapin ang default o kaya ay baguhin ito ayon sa inyong pangangailangan.';
71 $string['welcomep70'] = 'Iklik ang "Susunod" na buton sa ibaba upang maituloy ang pasasaayos ng <strong>Moodle</strong>.';
72 $string['wwwroot'] = 'Web address';