1477e184f0678b2870b080b479b162746a5cf90b
[moodle.git] / lib / dragmath / applet / lang / ru.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
3 <!--
4     Document   : ru.xml
5     Created on : 19 December 2007, 15:43
6     Author     : Sedletskiy Nikolay
7     Description:
8         Purpose of the document follows.
9 -->
11 <Language>
12     
13     <!--  Error Messages   --> 
14     <ReadingFile>Îøèáêà ôîðìàòà ôàéëà: Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óêàçàííîãî ôàéëà</ReadingFile> 
15     <ReadingFile2>Îøèáêà çàãðóçêè ôîðìàòà ôàéëà: </ReadingFile2> 
16     <LoadingExp>Îøèáêà çàãðóçêè ñîõðàíåííîãî âûðàæåíèÿ</LoadingExp>
17     <SavingExp>Îøèáêà ñîõðàíåíèÿ âûðàæåíèÿ</SavingExp>
18     <Cut>Íåâîçìîæíî âûðåçàòü âûáðàííîå: </Cut>
19     <Copy>Íåâîçìîæíî êîïèðîâàòü âûáðàííîå: </Copy>
20     <Tree>Íåâîçìîæíî îòîáðàçèòü äåðåâî: </Tree>
21     <Action>Äåéñòâèå íå ìîæåò áûòü âûïîëíåííî: </Action>
22     <AddMatrix>Íåâîçìîæíî äàáàâèòü Ìàòðèöó â óêàçàííîå ìåñòî</AddMatrix>
23     <Operator>Îòñóòâòâóåò Îïåðàòîð íà ïîçèöèè </Operator>
24     <Argument>Îòñóòñòâóåò àðãóìåíò îïåðàòîðà íà ïîçèöèè </Argument>
25     <Image>Error: Cannot export to image. Check internet connection and access to http://www.mathtran.org</Image>
26     
27     <!--  Status Bar Messages   --> 
28     <ParseExp>Íåâîçìîæåí ðàçáîð âûðàæåíèÿ</ParseExp>
29     <LoadExpression>DragMath - Âûáåðèòå ôàéë âûðàæåíèÿ äëÿ çàãðóçêè</LoadExpression>
30     <SaveExpression>DragMath - Âûáåðèòå ìåñòîïîëîæåíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ âûðàæåíèÿ</SaveExpression>
31     <EnterRows>Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ñòðîê â ìàòðèöå</EnterRows>
32     <EnterColumns>Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ñòîëáöåâ â ìàòðèöå</EnterColumns>
33     <MatrixDim>Ðàçìåð Ìàòðèöû</MatrixDim>
34     <NoCut>Íè÷åãî íå âûáðàííî ÷òîáû âûðåçàòü</NoCut>
35     <NoPaste>Íå÷åãî âñòàâëÿòü</NoPaste>
36     <NoBox>Íå âûáðàí áëîê äëÿ âñòàâêè</NoBox>
37     <NoCopy>Íè÷åãî íå âûáðàíî äëÿ êîïèðîâàíèÿ</NoCopy>
38     <Copied>Ñêîïèðîâàíî</Copied>
39     <ReadingData>Îøèáêà ÷òåíèÿ âûõîäíûõ äàííûõ</ReadingData>
40     <Clipboard>Âûðàæåíèå ýêñïîðòèðîâàííî â áóôåð îáìåíà</Clipboard>
41     <NoExpression>Íåò âûðàæåíèÿ äëÿ êîíâåðòàöèè</NoExpression>
42     <NoFormat>Íå çàãðóæåí ôàéë ôîðìàòà </NoFormat>
43     <ImageSize>Choose the image size 1-10 (Smallest-Largest)</ImageSize>
44     
45     <!--  Tooltips for math buttons   -->
46     <Multiply>Óìíàæåíèå</Multiply>
47     <Divide>Äåëåíèå</Divide>  
48     <Add>Ñëîæåíèå</Add> 
49     <Subtract>Âû÷èòàíèå</Subtract>  
50     <Comma>Çàïÿòàÿ</Comma>
51     <PlusMinus>Ïëþñ-Ìèíóñ</PlusMinus>
52     <SquareRoot>Êâàäðàòíûé Êîðåíü</SquareRoot>  
53     <NthRoot>N-é Êîðåíü</NthRoot>  
54     <Power>Âåðõíèé Èíäåêñ</Power>  
55     <Subscript>Íèæíèé Èíäåêñ</Subscript>  
56     <Matrix>Ìàòðèöà</Matrix>  
57     <Integral>Èíòåãðèðîâàíèå</Integral>
58     <Differential>Äèôôåðåíöèðîâàíèå</Differential>
59     <LessThan>Ìåíüøå</LessThan>  
60     <GreaterThan>Áîëüøå</GreaterThan>  
61     <LTEQ>Ìåíüøå èëè Ðàâíî</LTEQ>  
62     <GTEQ>Áîëüøè èëè Ðàâíî</GTEQ>
63     <Equals>Ðàâåíñòâî</Equals>
64     <NotEqual>Íåðàâåíñòâî</NotEqual> 
65     <Union>Îáúåäèíåíèå</Union>  
66     <Intersection>Ïåðåñå÷åíèå</Intersection>  
67     <Subset>Ïîäìíîæåñòâî</Subset>  
68     <SubsetEq>Ïîäìíîæåñòâî èëè Ðàâåíñòâî</SubsetEq>  
69     <NSubset>Íå Ïîäìíîæåñòâî</NSubset>  
70     <NSubsetEq>Íå Ïîäìíîæåñòâî èëè Ðàâåíñòâî</NSubsetEq> 
71     <Sine>Ñèíóñ</Sine>  
72     <Cosine>Êîñèíóñ</Cosine>  
73     <Tangent>Tangent</Tangent>  
74     <ArcSine>Èíâåðñíûé Ñèíóñ</ArcSine>  
75     <ArcCosine>Èíâåðñíûé Êîñèíóñ</ArcCosine>  
76     <ArcTangent>Èíâåðñíûé Òàíãåíñ</ArcTangent> 
77     <SineH>Ãèïåðáîëè÷åñêèé Ñèíóñ</SineH>  
78     <CosineH>Ãèïåðáîëè÷åñêèé Êîñèíóñ</CosineH>  
79     <TanH>Ãèïåðáîëè÷åñêèé Òàíãåíñ</TanH>  
80     <ArcSineH>Èíâåðñíûé Ãèïåðáîëè÷åñêèé Ñèíóñ</ArcSineH>  
81     <ArcCosineH>Èíâåðñíûé Ãèïåðáîëè÷åñêèé Êîñèíóñ</ArcCosineH>  
82     <ArcTanH>Èíâåðñíûé Ãèïåðáîëè÷åñêèé Òàíãåíñ</ArcTanH>  
83     <Logarithm>Ëîãàðèôì</Logarithm>
84     <NaturalLogarithm>Íàòóðàëüíûé Ëîãàðèôì</NaturalLogarithm>  
85     <Exp>Ýêñïîíåíöèàëüíàÿ Ôóíêöèÿ</Exp>  
86     <UMinus>Ìèíóñ</UMinus>  
87     <BracketsRnd>Êðóãëûå Ñêîáêè</BracketsRnd>  
88     <BracketsCurl>Ôèãóðíûå Ñêîáêè</BracketsCurl>  
89     <BracketsSq>Êâàäðàòíûå Ñêîáêè</BracketsSq>  
90     <Abs>Ìîäóëü</Abs> 
91     <Infinity>Áåñêîíåñíîñòü</Infinity>
92     <GreekLetter>Ãðå÷åñêàÿ Áóêâà</GreekLetter> 
93     <Factorial>Ôàêòîðèàë</Factorial> 
94     <Max>Ìàêñèìóì</Max> 
95     <Min>Ìèíèìóì</Min> 
96     <Assignment>Ïðèñâàèâàíèå</Assignment>
97     <Function>Íåèçâåñòíàÿ ôóíêöèÿ</Function> 
98     <Determinant>Äåòåðìèíàíò</Determinant>
99     <Trace>Òðàññèðîâêà</Trace>
100     <DefiniteIntegral>Îïðåäåë¸ííûé Èíòåãðàë</DefiniteIntegral>
101     <Product>Ïðîèçâåäåíèå</Product>
102     <Sum>Ñóììèðîâàíèå</Sum>
103     <Limit>Ïðåäåë</Limit>
104     <Evaluate>Âû÷èñëèòü âûðàæåíèå â òî÷êå</Evaluate>
105     <LeftArrow>Left arrow</LeftArrow> 
106     <RightArrow>Right arrow</RightArrow> 
107     <UpArrow>Up arrow</UpArrow> 
108     <DownArrow>Down arrow</DownArrow> 
109     <LeftDblArrow>Left double arrow</LeftDblArrow> 
110     <RightDblArrow>Right double arrow</RightDblArrow> 
111     <LeftRightArrow>Left-Right arrow</LeftRightArrow> 
112     <LeftRightDblArrow>Left-Right double arrow</LeftRightDblArrow> 
113     <NorthEastArrow>North-East arrow</NorthEastArrow>           
114     <SouthEastArrow>South-East arrow</SouthEastArrow>           
115     <NorthWestArrow>North-West arrow</NorthWestArrow>           
116     <SouthWestArrow>South-West arrow</SouthWestArrow>
117     <Multiply2>Multiplication</Multiply2>
118     <Divide2>Division</Divide2>
119     <Equiv>Equivalence</Equiv>
120     <Exists>There Exists</Exists>
121     <ForAll>For All</ForAll>
122     <IsIn>Element Of</IsIn>
123     <NotExists>There Does Not Exist</NotExists>
124     <NotIn>Not An Element Of</NotIn>
125     <SimEq>Asymptotically Equivalent To</SimEq>
126     <Or>Or</Or>
127     <And>And</And>
128     <Not>Not</Not>
129     <PartialDifferential>Partial Differential</PartialDifferential>
130     
131     <!--  Tooltips for command buttons   -->
132     <OpenButton>Çàãðóçèòü âûðàæåíèå èç ôàéëà</OpenButton>
133     <SaveButton>Ñîõðàíèòü âûðàæåíèå â ôàéë</SaveButton>
134     <ExportButton>Ýêñïîðòèðîâàòü âûðàæåíèå â áóôåð îáìåíà</ExportButton>
135     <UndoButton>Îòìåíèòü</UndoButton>
136     <RedoButton>Ïîâòîðèòü</RedoButton>
137     <CutButton>Âûðåçàòü</CutButton>
138     <CopyButton>Êîïèðîâàòü</CopyButton>
139     <PasteButton>Âñòàâèòü</PasteButton>
140     <ClearButton>Î÷èñòèòü ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî</ClearButton>
141     <SelectButton>Âûáðàòü ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî</SelectButton>
142     <LoadFormatButton>Çàãðóçèòü ýêñïîðò ôàéëà ôîðìàòà</LoadFormatButton>
143     <LoadLangButton>Çàãðóçèòü ÿçûêîâîé ôàë</LoadLangButton>
144     <ShowTreeButton>Ïîêàçàòü äðåâîâèäíóþ ñòðóêòóðó âûðàæåíèÿ</ShowTreeButton>
145     <OutlineButton>Ïîêàçàòü î÷åðòàíèå îáúåêòîâ íà ðàáî÷åì ïðîñòðàíñòâå</OutlineButton>
146     <OnlineHelpButton>Çàãðóçèòü äîêóìåíò ïîìîùè â âåá-áðàóçåðå</OnlineHelpButton>
147     <AboutButton>ΠDragMath</AboutButton>
148     
149     <!--  Menu   -->
150     <FileMenu>Ôàéë</FileMenu>
151     <OpenMenu>Îòêðûòü...</OpenMenu>
152     <SaveAsMenu>Ñîõðàíèòü êàê...</SaveAsMenu>
153     <ExportMenu>Ýêñïîðòèðîâàòü â áóôåð îáìåíà</ExportMenu>
154     <ImageMenu>Export to image</ImageMenu>
155     
156     <EditMenu>Ïðàâêà</EditMenu>
157     <UndoMenu>Îòìåíèòü</UndoMenu>
158     <RedoMenu>Ïîâòîðèòü</RedoMenu>
159     <CutMenu>Âûðåçàòü</CutMenu>
160     <CopyMenu>Êîïèðîâàòü</CopyMenu>
161     <PasteMenu>Âûðåçàòü</PasteMenu>
162     <ClearMenu>Î÷èñòèòü Ðàáî÷åå Ïðîñòðàíñòâî</ClearMenu>
163     <SelectMenu>Âûáðàòü Âñ¸</SelectMenu>
164     
165     <OptionsMenu>Íàñòðîéêè</OptionsMenu>
166     <SetExportMenu>Óñòàíîâèòü ôîðìàò ýêñïîðòà</SetExportMenu>
167     <SetLanguageMenu>Óñòàíîâèòü ÿçûê</SetLanguageMenu>
168     <MultMenu>Implicit Multiplication</MultMenu>
169     
170     <HelpMenu>Ïîìîùü</HelpMenu>
171     <DebugMenu>Îòëàäêà</DebugMenu>
172     <TreeMenu>Ïîêàçàòü äåðåâî âûðàæåíèÿ</TreeMenu>
173     <OutlineMenu>Ïîêàçàòü î÷åðòàíèÿ</OutlineMenu>
174     <OnlineHelpMenu>Îíëàéí Ïîìîùü</OnlineHelpMenu>
175     <AboutMenu>ΠDragMath</AboutMenu>
176     
177 </Language>