MDL-67144 mod_forum: If no users exist do not show the grading interface
[moodle.git] / mod / forum / amd / build / local / grades / grader.min.js.map
1 {"version":3,"sources":["../../../src/local/grades/grader.js"],"names":["templateNames","grader","app","gradingPanel","error","searchResults","status","displayUserPicker","root","html","pickerRegion","querySelector","Selectors","regions","Templates","replaceNodeContents","fetchContentFromRender","js","getUpdateUserContentFunction","getContentForUser","getGradeForUser","firstLoad","user","spinner","Promise","all","id","then","userGrade","moduleReplace","render","templatename","grade","gradingPanelHtml","gradingPanelJS","panelContainer","gradingPanelContainer","panel","scrollTop","resolve","showSearchResultContainer","bodyContainer","userPickerContainer","searchResultsContainer","classList","add","remove","hideSearchResultContainer","showUserSearchInput","toggleSearchButton","searchContainer","searchInput","setAttribute","focus","hideUserSearchInput","value","searchForUsers","userList","searchTerm","toLowerCase","filter","fullname","includes","renderSearchResults","users","renderForPromise","registerEventListeners","graderLayout","userPicker","saveGradeFunction","graderContainer","getContainer","buttons","toggleSearch","searchInputContainer","userSearchContainer","userSearchInput","addEventListener","e","target","closest","toggleFullscreen","stopImmediatePropagation","preventDefault","closeGrader","close","saveGrade","currentUser","getAttribute","innerHTML","selectUserButton","selectUser","userId","find","setUserId","showUser","getSaveUserGradeFunction","setGradeForUser","gradingPanelErrors","values","sendStudentNotifications","result","success","addToast","failed","displayGradingError","err","message","errorString","launch","getListOfUsers","initialUserId","moduleName","courseName","courseUrl","focusOnClose","length","addNotification","type","fullscreen","showLoader","drawer","show","defaultsendnotifications","updateUserContent","userIds","map","statusContainer","renderContext","index","indexOf","total","catch","rootNode","view","userid","Modal","create","title","large","types","CANCEL","modal","getRoot","on","ModalEvents","hidden","destroy","output","document","createElement","renderGradeTemplate","gradeHTML","gradeJS","gradeReplace","setBody","outerHTML"],"mappings":"ioBAuBA,OACA,OACA,OAEA,OAQA,OACA,O,kiDAEMA,CAAAA,CAAa,CAAG,CAClBC,MAAM,CAAE,CACJC,GAAG,CAAE,+BADD,CAEJC,YAAY,CAAE,CACVC,KAAK,CAAE,wDADG,CAFV,CAKJC,aAAa,CAAE,6DALX,CAMJC,MAAM,CAAE,4CANJ,CADU,C,CAiBhBC,CAAiB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAgB,CACtC,GAAMC,CAAAA,CAAY,CAAGF,CAAI,CAACG,aAAL,CAAmBC,UAAUC,OAAV,CAAkBH,YAArC,CAArB,CACAI,UAAUC,mBAAV,CAA8BL,CAA9B,CAA4CD,CAA5C,CAAkD,EAAlD,CACH,C,CASKO,CAAsB,CAAG,SAACP,CAAD,CAAOQ,CAAP,CAAc,CACzC,MAAO,CAACR,CAAD,CAAOQ,CAAP,CACV,C,CAWKC,CAA4B,CAAG,SAACV,CAAD,CAAOW,CAAP,CAA0BC,CAA1B,CAA8C,CAC/E,GAAIC,CAAAA,CAAS,GAAb,CAEA,kDAAO,WAAMC,CAAN,iHACGC,CADH,CACaF,CAAS,CAAG,IAAH,CAAU,oCAA8Bb,CAA9B,CADhC,gBAKOgB,CAAAA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,CAClBN,CAAiB,CAACG,CAAI,CAACI,EAAN,CAAjB,CAA2BC,IAA3B,CAAgCX,CAAhC,CADkB,CAElBI,CAAe,CAACE,CAAI,CAACI,EAAN,CAFG,CAAZ,CALP,sCAGEjB,CAHF,MAGQQ,CAHR,MAICW,CAJD,MASHd,UAAUC,mBAAV,CAA8BP,CAAI,CAACG,aAAL,CAAmBC,UAAUC,OAAV,CAAkBgB,aAArC,CAA9B,CAAmFpB,CAAnF,CAAyFQ,CAAzF,EATG,gBAcOH,WAAUgB,MAAV,CAAiBF,CAAS,CAACG,YAA3B,CAAyCH,CAAS,CAACI,KAAnD,EAA0DL,IAA1D,CAA+DX,CAA/D,CAdP,2BAYCiB,CAZD,MAaCC,CAbD,MAeGC,CAfH,CAeoB3B,CAAI,CAACG,aAAL,CAAmBC,UAAUC,OAAV,CAAkBuB,qBAArC,CAfpB,CAgBGC,CAhBH,CAgBWF,CAAc,CAACxB,aAAf,CAA6BC,UAAUC,OAAV,CAAkBV,YAA/C,CAhBX,CAiBHW,UAAUC,mBAAV,CAA8BsB,CAA9B,CAAqCJ,CAArC,CAAuDC,CAAvD,EACA,wBAAkBG,CAAK,CAAC1B,aAAN,CAAoB,MAApB,CAAlB,EAEAwB,CAAc,CAACG,SAAf,CAA2B,CAA3B,CACAjB,CAAS,GAAT,CAEA,GAAIE,CAAJ,CAAa,CACTA,CAAO,CAACgB,OAAR,EACH,CAzBE,yCAAP,uDA2BH,C,CASKC,CAAyB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAgBC,CAAhB,CAAqCC,CAArC,CAAgE,CAC9FF,CAAa,CAACG,SAAd,CAAwBC,GAAxB,CAA4B,QAA5B,EACAH,CAAmB,CAACE,SAApB,CAA8BC,GAA9B,CAAkC,QAAlC,EACAF,CAAsB,CAACC,SAAvB,CAAiCE,MAAjC,CAAwC,QAAxC,CACH,C,CASKC,CAAyB,CAAG,SAACN,CAAD,CAAgBC,CAAhB,CAAqCC,CAArC,CAAgE,CAC9FF,CAAa,CAACG,SAAd,CAAwBE,MAAxB,CAA+B,QAA/B,EACAJ,CAAmB,CAACE,SAApB,CAA8BE,MAA9B,CAAqC,QAArC,EACAH,CAAsB,CAACC,SAAvB,CAAiCC,GAAjC,CAAqC,QAArC,CACH,C,CASKG,CAAmB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAqBC,CAArB,CAAsCC,CAAtC,CAAsD,CAC9ED,CAAe,CAACN,SAAhB,CAA0BE,MAA1B,CAAiC,WAAjC,EACAG,CAAkB,CAACG,YAAnB,CAAgC,eAAhC,CAAiD,MAAjD,EACAH,CAAkB,CAACL,SAAnB,CAA6BC,GAA7B,CAAiC,QAAjC,EACAI,CAAkB,CAACL,SAAnB,CAA6BE,MAA7B,CAAoC,UAApC,EACAK,CAAW,CAACE,KAAZ,EACH,C,CASKC,CAAmB,CAAG,SAACL,CAAD,CAAqBC,CAArB,CAAsCC,CAAtC,CAAsD,CAC9ED,CAAe,CAACN,SAAhB,CAA0BC,GAA1B,CAA8B,WAA9B,EACAI,CAAkB,CAACG,YAAnB,CAAgC,eAAhC,CAAiD,OAAjD,EACAH,CAAkB,CAACL,SAAnB,CAA6BC,GAA7B,CAAiC,UAAjC,EACAI,CAAkB,CAACL,SAAnB,CAA6BE,MAA7B,CAAoC,QAApC,EACAG,CAAkB,CAACI,KAAnB,GACAF,CAAW,CAACI,KAAZ,CAAoB,EACvB,C,CASKC,CAAc,CAAG,SAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAA0B,CAC7C,GAAmB,EAAf,GAAAA,CAAJ,CAAuB,CACnB,MAAOD,CAAAA,CACV,CAEDC,CAAU,CAAGA,CAAU,CAACC,WAAX,EAAb,CAEA,MAAOF,CAAAA,CAAQ,CAACG,MAAT,CAAgB,SAACtC,CAAD,CAAU,CAC7B,MAAOA,CAAAA,CAAI,CAACuC,QAAL,CAAcF,WAAd,GAA4BG,QAA5B,CAAqCJ,CAArC,CACV,CAFM,CAGV,C,CAQKK,CAAmB,4CAAG,WAAMpB,CAAN,CAA8BqB,CAA9B,4GACClD,WAAUmD,gBAAV,CAA2BjE,CAAa,CAACC,MAAd,CAAqBI,aAAhD,CAA+D,CAAC2D,KAAK,CAALA,CAAD,CAA/D,CADD,iBACjBvD,CADiB,GACjBA,IADiB,CACXQ,CADW,GACXA,EADW,CAExBH,UAAUC,mBAAV,CAA8B4B,CAA9B,CAAsDlC,CAAtD,CAA4DQ,CAA5D,EAFwB,wCAAH,uD,CAanBiD,CAAsB,CAAG,SAACC,CAAD,CAAeC,CAAf,CAA2BC,CAA3B,CAA8CZ,CAA9C,CAA2D,IAChFa,CAAAA,CAAe,CAAGH,CAAY,CAACI,YAAb,EAD8D,CAEhFtB,CAAkB,CAAGqB,CAAe,CAAC3D,aAAhB,CAA8BC,UAAU4D,OAAV,CAAkBC,YAAhD,CAF2D,CAGhFC,CAAoB,CAAGJ,CAAe,CAAC3D,aAAhB,CAA8BC,UAAUC,OAAV,CAAkB8D,mBAAhD,CAHyD,CAIhFxB,CAAW,CAAGuB,CAAoB,CAAC/D,aAArB,CAAmCC,UAAUC,OAAV,CAAkB+D,eAArD,CAJkE,CAKhFnC,CAAa,CAAG6B,CAAe,CAAC3D,aAAhB,CAA8BC,UAAUC,OAAV,CAAkB4B,aAAhD,CALgE,CAMhFC,CAAmB,CAAG4B,CAAe,CAAC3D,aAAhB,CAA8BC,UAAUC,OAAV,CAAkBH,YAAhD,CAN0D,CAOhFiC,CAAsB,CAAG2B,CAAe,CAAC3D,aAAhB,CAA8BC,UAAUC,OAAV,CAAkB8B,sBAAhD,CAPuD,CAStF2B,CAAe,CAACO,gBAAhB,CAAiC,OAAjC,CAA0C,SAACC,CAAD,CAAO,CAC7C,GAAIA,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBpE,UAAU4D,OAAV,CAAkBS,gBAAnC,CAAJ,CAA0D,CACtDH,CAAC,CAACI,wBAAF,GACAJ,CAAC,CAACK,cAAF,GACAhB,CAAY,CAACc,gBAAb,GAEA,MACH,CAED,GAAIH,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBpE,UAAU4D,OAAV,CAAkBY,WAAnC,CAAJ,CAAqD,CACjDN,CAAC,CAACI,wBAAF,GACAJ,CAAC,CAACK,cAAF,GAEAhB,CAAY,CAACkB,KAAb,GAEA,MACH,CAED,GAAIP,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBpE,UAAU4D,OAAV,CAAkBc,SAAnC,CAAJ,CAAmD,CAC/CjB,CAAiB,CAACD,CAAU,CAACmB,WAAZ,CACpB,CAED,GAAIT,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBpE,UAAU4D,OAAV,CAAkBC,YAAnC,CAAJ,CAAsD,CAClD,GAAyD,MAArD,GAAAxB,CAAkB,CAACuC,YAAnB,CAAgC,eAAhC,CAAJ,CAAiE,CAE7DlC,CAAmB,CAACL,CAAD,CAAqByB,CAArB,CAA2CvB,CAA3C,CAAnB,CACAJ,CAAyB,CAACN,CAAD,CAAgBC,CAAhB,CAAqCC,CAArC,CAAzB,CACAA,CAAsB,CAAC8C,SAAvB,CAAmC,EACtC,CALD,IAKO,CAEHzC,CAAmB,CAACC,CAAD,CAAqByB,CAArB,CAA2CvB,CAA3C,CAAnB,CACAX,CAAyB,CAACC,CAAD,CAAgBC,CAAhB,CAAqCC,CAArC,CAAzB,CACAoB,CAAmB,CAACpB,CAAD,CAAyBc,CAAzB,CACtB,CAED,MACH,CAED,GAAMiC,CAAAA,CAAgB,CAAGZ,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,OAAT,CAAiBpE,UAAU4D,OAAV,CAAkBmB,UAAnC,CAAzB,CACA,GAAID,CAAJ,CAAsB,IACZE,CAAAA,CAAM,CAAGF,CAAgB,CAACF,YAAjB,CAA8B,aAA9B,CADG,CAEZlE,CAAI,CAAGmC,CAAQ,CAACoC,IAAT,CAAc,SAAAvE,CAAI,QAAIA,CAAAA,CAAI,CAACI,EAAL,EAAWkE,CAAf,CAAlB,CAFK,CAGlBxB,CAAU,CAAC0B,SAAX,CAAqBF,CAArB,EACAxB,CAAU,CAAC2B,QAAX,CAAoBzE,CAApB,EACAgC,CAAmB,CAACL,CAAD,CAAqByB,CAArB,CAA2CvB,CAA3C,CAAnB,CACAJ,CAAyB,CAACN,CAAD,CAAgBC,CAAhB,CAAqCC,CAArC,CAAzB,CACAA,CAAsB,CAAC8C,SAAvB,CAAmC,EACtC,CACJ,CAhDD,EAmDAtC,CAAW,CAAC0B,gBAAZ,CAA6B,OAA7B,CAAsC,eAAS,UAAM,CACjD,GAAMb,CAAAA,CAAK,CAAGR,CAAc,CAACC,CAAD,CAAWN,CAAW,CAACI,KAAvB,CAA5B,CACAQ,CAAmB,CAACpB,CAAD,CAAyBqB,CAAzB,CACtB,CAHqC,CAGnC,GAHmC,CAAtC,CAIH,C,CASKgC,CAAwB,CAAG,SAACxF,CAAD,CAAOyF,CAAP,CAA2B,CACxD,kDAAO,WAAM3E,CAAN,kGAECd,CAAI,CAACG,aAAL,CAAmBC,UAAUC,OAAV,CAAkBqF,kBAArC,EAAyDT,SAAzD,CAAqE,EAArE,CAFD,eAGsBQ,CAAAA,CAAe,CAChC3E,CAAI,CAACI,EAD2B,CAEhClB,CAAI,CAACG,aAAL,CAAmBC,UAAUuF,MAAV,CAAiBC,wBAApC,EAA8D7C,KAF9B,CAGhC/C,CAAI,CAACG,aAAL,CAAmBC,UAAUC,OAAV,CAAkBV,YAArC,CAHgC,CAHrC,QAGOkG,CAHP,YAQKA,CAAM,CAACC,OARZ,uBASKC,KATL,gBASoB,iBAAU,sBAAV,CAAkC,WAAlC,CAA+CjF,CAA/C,CATpB,2CAWC,GAAI+E,CAAM,CAACG,MAAX,CAAmB,CACfC,CAAmB,CAACjG,CAAD,CAAOc,CAAP,CAAa+E,CAAM,CAACjG,KAApB,CACtB,CAbF,yBAeQiG,CAfR,uCAiBCI,CAAmB,CAACjG,CAAD,CAAOc,CAAP,MAAnB,CAjBD,yBAmBQ,wBAnBR,yDAAP,uDAsBH,C,CASKmF,CAAmB,4CAAG,WAAMjG,CAAN,CAAYc,CAAZ,CAAkBoF,CAAlB,wGAIdlF,OAJc,MAKpBV,UAAUmD,gBAAV,CAA2BjE,CAAa,CAACC,MAAd,CAAqBE,YAArB,CAAkCC,KAA7D,CAAoE,CAACA,KAAK,CAAEsG,CAAR,CAApE,CALoB,gBAMd,iBAAU,wBAAV,CAAoC,WAApC,IAAkDtG,KAAK,CAAEsG,CAAG,CAACC,OAA7D,EAAyErF,CAAzE,EANc,0DAING,GAJM,iDAEnBhB,CAFmB,GAEnBA,IAFmB,CAEbQ,CAFa,GAEbA,EAFa,CAGpB2F,CAHoB,MASxB9F,UAAUC,mBAAV,CAA8BP,CAAI,CAACG,aAAL,CAAmBC,UAAUC,OAAV,CAAkBqF,kBAArC,CAA9B,CAAwFzF,CAAxF,CAA8FQ,CAA9F,EACA,UAAS2F,CAAT,EAVwB,yCAAH,uD,CAsBZC,CAAM,4CAAG,WAAMC,CAAN,CAAsB3F,CAAtB,CAAyCC,CAAzC,CAA0D6E,CAA1D,gLAOlB,EAPkB,KAClBc,aADkB,CAClBA,CADkB,YACF,IADE,GAElBC,CAFkB,GAElBA,UAFkB,CAGlBC,CAHkB,GAGlBA,UAHkB,CAIlBC,CAJkB,GAIlBA,SAJkB,CAKlBd,CALkB,GAKlBA,wBALkB,KAMlBe,YANkB,CAMlBA,CANkB,YAMH,IANG,kBAaKL,CAAAA,CAAc,EAbnB,QAaZrD,CAbY,WAcbA,CAAQ,CAAC2D,MAdI,uBAedC,iBAfc,gBAgBK,iBAAU,gBAAV,CAA4B,aAA5B,CAhBL,0BAgBVV,OAhBU,MAiBVW,IAjBU,CAiBJ,OAjBI,mEA0BR9F,CAAAA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,CAClB,mBAAuB,CACnB8F,UAAU,GADS,CAEnBC,UAAU,GAFS,CAGnBL,YAAY,CAAZA,CAHmB,CAAvB,CADkB,CAMlBrG,UAAUmD,gBAAV,CAA2BjE,CAAa,CAACC,MAAd,CAAqBC,GAAhD,CAAqD,CACjD8G,UAAU,CAAVA,CADiD,CAEjDC,UAAU,CAAVA,CAFiD,CAGjDC,SAAS,CAATA,CAHiD,CAIjDO,MAAM,CAAE,CAACC,IAAI,GAAL,CAJyC,CAKjDC,wBAAwB,CAAEvB,CALuB,CAArD,CANkB,CAAZ,CA1BQ,2BAwBdjC,CAxBc,aAyBb1D,CAzBa,GAyBbA,IAzBa,CAyBPQ,CAzBO,GAyBPA,EAzBO,CAyCZqD,CAzCY,CAyCMH,CAAY,CAACI,YAAb,EAzCN,CA2CZF,CA3CY,CA2CQ2B,CAAwB,CAAC1B,CAAD,CAAkB2B,CAAlB,CA3ChC,CA6ClBnF,UAAUC,mBAAV,CAA8BuD,CAA9B,CAA+C7D,CAA/C,CAAqDQ,CAArD,EACM2G,CA9CY,CA8CQ1G,CAA4B,CAACoD,CAAD,CAAkBnD,CAAlB,CAAqCC,CAArC,CA9CpC,CAgDZyG,CAhDY,CAgDFpE,CAAQ,CAACqE,GAAT,CAAa,SAAAxG,CAAI,QAAIA,CAAAA,CAAI,CAACI,EAAT,CAAjB,CAhDE,CAiDZqG,CAjDY,CAiDMzD,CAAe,CAAC3D,aAAhB,CAA8BC,UAAUC,OAAV,CAAkBkH,eAAhD,CAjDN,iBAmDO,cACrBtE,CADqB,CAErB,SAAAnC,CAAI,CAAI,CACJ,GAAM0G,CAAAA,CAAa,CAAG,CAClB1H,MAAM,CAAE,IADU,CAElB2H,KAAK,CAAEJ,CAAO,CAACK,OAAR,CAAgB5G,CAAI,CAACI,EAArB,EAA2B,CAFhB,CAGlByG,KAAK,CAAE1E,CAAQ,CAAC2D,MAHE,CAAtB,CAKAtG,UAAUgB,MAAV,CAAiB9B,CAAa,CAACC,MAAd,CAAqBK,MAAtC,CAA8C0H,CAA9C,EAA6DrG,IAA7D,CAAkE,SAAAlB,CAAI,CAAI,CACtEsH,CAAe,CAACtC,SAAhB,CAA4BhF,CAA5B,CACA,MAAOA,CAAAA,CACV,CAHD,EAGG2H,KAHH,GAIAR,CAAiB,CAACtG,CAAD,CACpB,CAboB,CAcrB+C,CAdqB,CAerB,CACI0C,aAAa,CAAbA,CADJ,CAfqB,CAnDP,SAmDZ3C,CAnDY,QAwElBF,CAAsB,CAACC,CAAD,CAAeC,CAAf,CAA2BC,CAA3B,CAA8CZ,CAA9C,CAAtB,CAGAlD,CAAiB,CAAC+D,CAAD,CAAkBF,CAAU,CAACiE,QAA7B,CAAjB,CA3EkB,yCAAH,uD,YAqFZ,GAAMC,CAAAA,CAAI,4CAAG,WAAMlH,CAAN,CAAuBmH,CAAvB,CAA+BvB,CAA/B,sKAEhB,EAFgB,KAChBG,YADgB,CAChBA,CADgB,YACD,IADC,kBAON3F,CAAAA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,CAClBL,CAAe,CAACmH,CAAD,CADG,CAElBC,CAAK,CAACC,MAAN,CAAa,CACTC,KAAK,CAAE1B,CADE,CAET2B,KAAK,GAFI,CAGTrB,IAAI,CAAEkB,CAAK,CAACI,KAAN,CAAYC,MAHT,CAAb,CAFkB,CAAZ,CAPM,0BAKZjH,CALY,MAMZkH,CANY,MAgBVvH,CAhBU,CAgBA,oCAA8BuH,CAAK,CAACC,OAAN,EAA9B,CAhBA,CAmBhBD,CAAK,CAACC,OAAN,GAAgBC,EAAhB,CAAmBC,CAAW,CAACC,MAA/B,CAAuC,UAAW,CAE9CJ,CAAK,CAACK,OAAN,GACA,GAAIhC,CAAJ,CAAkB,CACd,GAAI,CACAA,CAAY,CAAC9D,KAAb,EACH,CAAC,MAAOyB,CAAP,CAAU,CAEX,CACJ,CACJ,CAVD,EAYAgE,CAAK,CAACpB,IAAN,GACM0B,CAhCU,CAgCDC,QAAQ,CAACC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAhCC,iBAiCSxI,WAAUmD,gBAAV,CAA2B,mCAA3B,CAAgErC,CAAhE,CAjCT,kBAiCTnB,CAjCS,GAiCTA,IAjCS,CAiCHQ,CAjCG,GAiCHA,EAjCG,CAkChBH,UAAUC,mBAAV,CAA8BqI,CAA9B,CAAsC3I,CAAtC,CAA4CQ,CAA5C,EAlCgB,gBAqCmBsI,CAAAA,CAAmB,CAAC3H,CAAD,CArCtC,2BAqCT4H,CArCS,MAqCEC,CArCF,MAsCVC,CAtCU,CAsCKN,CAAM,CAACzI,aAAP,CAAqB,kCAArB,CAtCL,CAuChBG,UAAUC,mBAAV,CAA8B2I,CAA9B,CAA4CF,CAA5C,CAAuDC,CAAvD,EACAX,CAAK,CAACa,OAAN,CAAcP,CAAM,CAACQ,SAArB,EACArI,CAAO,CAACgB,OAAR,GAzCgB,yCAAH,uDAAV,C,SA4CP,GAAMgH,CAAAA,CAAmB,4CAAG,WAAM3H,CAAN,4GACCd,WAAUmD,gBAAV,CAA2BrC,CAAS,CAACG,YAArC,CAAmDH,CAAS,CAACI,KAA7D,CADD,iBACjBvB,CADiB,GACjBA,IADiB,CACXQ,CADW,GACXA,EADW,0BAEjB,CAACR,CAAD,CAAOQ,CAAP,CAFiB,0CAAH,uD","sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * This module will tie together all of the different calls the gradable module will make.\n *\n * @module     mod_forum/local/grades/grader\n * @package    mod_forum\n * @copyright  2019 Mathew May <mathew.solutions>\n * @license    http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\nimport Templates from 'core/templates';\nimport Selectors from './local/grader/selectors';\nimport getUserPicker from './local/grader/user_picker';\nimport {createLayout as createFullScreenWindow} from 'mod_forum/local/layout/fullscreen';\nimport getGradingPanelFunctions from './local/grader/gradingpanel';\nimport {add as addToast} from 'core/toast';\nimport {addNotification} from 'core/notification';\nimport {get_string as getString} from 'core/str';\nimport {failedUpdate} from 'core_grades/grades/grader/gradingpanel/normalise';\nimport {addIconToContainerWithPromise} from 'core/loadingicon';\nimport {debounce} from 'core/utils';\nimport {fillInitialValues} from 'core_grades/grades/grader/gradingpanel/comparison';\nimport * as Modal from 'core/modal_factory';\nimport * as ModalEvents from 'core/modal_events';\n\nconst templateNames = {\n    grader: {\n        app: 'mod_forum/local/grades/grader',\n        gradingPanel: {\n            error: 'mod_forum/local/grades/local/grader/gradingpanel/error',\n        },\n        searchResults: 'mod_forum/local/grades/local/grader/user_picker/user_search',\n        status: 'mod_forum/local/grades/local/grader/status',\n    },\n};\n\n/**\n * Helper function that replaces the user picker placeholder with what we get back from the user picker class.\n *\n * @param {HTMLElement} root\n * @param {String} html\n */\nconst displayUserPicker = (root, html) => {\n    const pickerRegion = root.querySelector(Selectors.regions.pickerRegion);\n    Templates.replaceNodeContents(pickerRegion, html, '');\n};\n\n/**\n * To be removed, this is now done as a part of Templates.renderForPromise()\n *\n * @param {String} html\n * @param {String} js\n * @return {[*, *]}\n */\nconst fetchContentFromRender = (html, js) => {\n    return [html, js];\n};\n\n/**\n * Here we build the function that is passed to the user picker that'll handle updating the user content area\n * of the grading interface.\n *\n * @param {HTMLElement} root\n * @param {Function} getContentForUser\n * @param {Function} getGradeForUser\n * @return {Function}\n */\nconst getUpdateUserContentFunction = (root, getContentForUser, getGradeForUser) => {\n    let firstLoad = true;\n\n    return async(user) => {\n        const spinner = firstLoad ? null : addIconToContainerWithPromise(root);\n        const [\n            [html, js],\n            userGrade,\n        ] = await Promise.all([\n            getContentForUser(user.id).then(fetchContentFromRender),\n            getGradeForUser(user.id),\n        ]);\n        Templates.replaceNodeContents(root.querySelector(Selectors.regions.moduleReplace), html, js);\n\n        const [\n            gradingPanelHtml,\n            gradingPanelJS\n        ] = await Templates.render(userGrade.templatename, userGrade.grade).then(fetchContentFromRender);\n        const panelContainer = root.querySelector(Selectors.regions.gradingPanelContainer);\n        const panel = panelContainer.querySelector(Selectors.regions.gradingPanel);\n        Templates.replaceNodeContents(panel, gradingPanelHtml, gradingPanelJS);\n        fillInitialValues(panel.querySelector('form'));\n\n        panelContainer.scrollTop = 0;\n        firstLoad = false;\n\n        if (spinner) {\n            spinner.resolve();\n        }\n    };\n};\n\n/**\n * Show the search results container and hide the user picker and body content.\n *\n * @param {HTMLElement} bodyContainer The container element for the body content\n * @param {HTMLElement} userPickerContainer The container element for the user picker\n * @param {HTMLElement} searchResultsContainer The container element for the search results\n */\nconst showSearchResultContainer = (bodyContainer, userPickerContainer, searchResultsContainer) => {\n    bodyContainer.classList.add('hidden');\n    userPickerContainer.classList.add('hidden');\n    searchResultsContainer.classList.remove('hidden');\n};\n\n/**\n * Hide the search results container and show the user picker and body content.\n *\n * @param {HTMLElement} bodyContainer The container element for the body content\n * @param {HTMLElement} userPickerContainer The container element for the user picker\n * @param {HTMLElement} searchResultsContainer The container element for the search results\n */\nconst hideSearchResultContainer = (bodyContainer, userPickerContainer, searchResultsContainer) => {\n    bodyContainer.classList.remove('hidden');\n    userPickerContainer.classList.remove('hidden');\n    searchResultsContainer.classList.add('hidden');\n};\n\n/**\n * Toggles the visibility of the user search.\n *\n * @param {HTMLElement} toggleSearchButton The button that toggles the search\n * @param {HTMLElement} searchContainer The container element for the user search\n * @param {HTMLElement} searchInput The input element for searching\n */\nconst showUserSearchInput = (toggleSearchButton, searchContainer, searchInput) => {\n    searchContainer.classList.remove('collapsed');\n    toggleSearchButton.setAttribute('aria-expanded', 'true');\n    toggleSearchButton.classList.add('expand');\n    toggleSearchButton.classList.remove('collapse');\n    searchInput.focus();\n};\n\n/**\n * Toggles the visibility of the user search.\n *\n * @param {HTMLElement} toggleSearchButton The button that toggles the search\n * @param {HTMLElement} searchContainer The container element for the user search\n * @param {HTMLElement} searchInput The input element for searching\n */\nconst hideUserSearchInput = (toggleSearchButton, searchContainer, searchInput) => {\n    searchContainer.classList.add('collapsed');\n    toggleSearchButton.setAttribute('aria-expanded', 'false');\n    toggleSearchButton.classList.add('collapse');\n    toggleSearchButton.classList.remove('expand');\n    toggleSearchButton.focus();\n    searchInput.value = '';\n};\n\n/**\n * Find the list of users who's names include the given search term.\n *\n * @param {Array} userList List of users for the grader\n * @param {String} searchTerm The search term to match\n * @return {Array}\n */\nconst searchForUsers = (userList, searchTerm) => {\n    if (searchTerm === '') {\n        return userList;\n    }\n\n    searchTerm = searchTerm.toLowerCase();\n\n    return userList.filter((user) => {\n        return user.fullname.toLowerCase().includes(searchTerm);\n    });\n};\n\n/**\n * Render the list of users in the search results area.\n *\n * @param {HTMLElement} searchResultsContainer The container element for search results\n * @param {Array} users The list of users to display\n */\nconst renderSearchResults = async(searchResultsContainer, users) => {\n    const {html, js} = await Templates.renderForPromise(templateNames.grader.searchResults, {users});\n    Templates.replaceNodeContents(searchResultsContainer, html, js);\n};\n\n/**\n * Add click handlers to the buttons in the header of the grading interface.\n *\n * @param {HTMLElement} graderLayout\n * @param {Object} userPicker\n * @param {Function} saveGradeFunction\n * @param {Array} userList List of users for the grader.\n */\nconst registerEventListeners = (graderLayout, userPicker, saveGradeFunction, userList) => {\n    const graderContainer = graderLayout.getContainer();\n    const toggleSearchButton = graderContainer.querySelector(Selectors.buttons.toggleSearch);\n    const searchInputContainer = graderContainer.querySelector(Selectors.regions.userSearchContainer);\n    const searchInput = searchInputContainer.querySelector(Selectors.regions.userSearchInput);\n    const bodyContainer = graderContainer.querySelector(Selectors.regions.bodyContainer);\n    const userPickerContainer = graderContainer.querySelector(Selectors.regions.pickerRegion);\n    const searchResultsContainer = graderContainer.querySelector(Selectors.regions.searchResultsContainer);\n\n    graderContainer.addEventListener('click', (e) => {\n        if (e.target.closest(Selectors.buttons.toggleFullscreen)) {\n            e.stopImmediatePropagation();\n            e.preventDefault();\n            graderLayout.toggleFullscreen();\n\n            return;\n        }\n\n        if (e.target.closest(Selectors.buttons.closeGrader)) {\n            e.stopImmediatePropagation();\n            e.preventDefault();\n\n            graderLayout.close();\n\n            return;\n        }\n\n        if (e.target.closest(Selectors.buttons.saveGrade)) {\n            saveGradeFunction(userPicker.currentUser);\n        }\n\n        if (e.target.closest(Selectors.buttons.toggleSearch)) {\n            if (toggleSearchButton.getAttribute('aria-expanded') === 'true') {\n                // Search is open so let's close it.\n                hideUserSearchInput(toggleSearchButton, searchInputContainer, searchInput);\n                hideSearchResultContainer(bodyContainer, userPickerContainer, searchResultsContainer);\n                searchResultsContainer.innerHTML = '';\n            } else {\n                // Search is closed so let's open it.\n                showUserSearchInput(toggleSearchButton, searchInputContainer, searchInput);\n                showSearchResultContainer(bodyContainer, userPickerContainer, searchResultsContainer);\n                renderSearchResults(searchResultsContainer, userList);\n            }\n\n            return;\n        }\n\n        const selectUserButton = e.target.closest(Selectors.buttons.selectUser);\n        if (selectUserButton) {\n            const userId = selectUserButton.getAttribute('data-userid');\n            const user = userList.find(user => user.id == userId);\n            userPicker.setUserId(userId);\n            userPicker.showUser(user);\n            hideUserSearchInput(toggleSearchButton, searchInputContainer, searchInput);\n            hideSearchResultContainer(bodyContainer, userPickerContainer, searchResultsContainer);\n            searchResultsContainer.innerHTML = '';\n        }\n    });\n\n    // Debounce the search input so that it only executes 300 milliseconds after the user has finished typing.\n    searchInput.addEventListener('input', debounce(() => {\n        const users = searchForUsers(userList, searchInput.value);\n        renderSearchResults(searchResultsContainer, users);\n    }, 300));\n};\n\n/**\n * Get the function used to save a user grade.\n *\n * @param {HTMLElement} root The container for the grader\n * @param {Function} setGradeForUser The function that will be called.\n * @return {Function}\n */\nconst getSaveUserGradeFunction = (root, setGradeForUser) => {\n    return async(user) => {\n        try {\n            root.querySelector(Selectors.regions.gradingPanelErrors).innerHTML = '';\n            const result = await setGradeForUser(\n                user.id,\n                root.querySelector(Selectors.values.sendStudentNotifications).value,\n                root.querySelector(Selectors.regions.gradingPanel)\n            );\n            if (result.success) {\n                addToast(await getString('grades:gradesavedfor', 'mod_forum', user));\n            }\n            if (result.failed) {\n                displayGradingError(root, user, result.error);\n            }\n\n            return result;\n        } catch (err) {\n            displayGradingError(root, user, err);\n\n            return failedUpdate(err);\n        }\n    };\n};\n\n/**\n * Display a grading error, typically from a failed save.\n *\n * @param {HTMLElement} root The container for the grader\n * @param {Object} user The user who was errored\n * @param {Object} err The details of the error\n */\nconst displayGradingError = async(root, user, err) => {\n    const [\n        {html, js},\n        errorString\n    ] = await Promise.all([\n        Templates.renderForPromise(templateNames.grader.gradingPanel.error, {error: err}),\n        await getString('grades:gradesavefailed', 'mod_forum', {error: err.message, ...user}),\n    ]);\n\n    Templates.replaceNodeContents(root.querySelector(Selectors.regions.gradingPanelErrors), html, js);\n    addToast(errorString);\n};\n\n/**\n * Launch the grader interface with the specified parameters.\n *\n * @param {Function} getListOfUsers A function to get the list of users\n * @param {Function} getContentForUser A function to get the content for a specific user\n * @param {Function} getGradeForUser A function get the grade details for a specific user\n * @param {Function} setGradeForUser A function to set the grade for a specific user\n * @param {Object} Preferences for the launch function\n */\nexport const launch = async(getListOfUsers, getContentForUser, getGradeForUser, setGradeForUser, {\n    initialUserId = null,\n    moduleName,\n    courseName,\n    courseUrl,\n    sendStudentNotifications,\n    focusOnClose = null,\n} = {}) => {\n\n    // We need all of these functions to be executed in series, if one step runs before another the interface\n    // will not work.\n\n    // We need this promise to resolve separately so that we can avoid loading the whole interface if there are no users.\n    const userList = await getListOfUsers();\n    if (!userList.length) {\n        addNotification({\n            message: await getString('nouserstograde', 'core_grades'),\n            type: \"error\",\n        });\n        return;\n    }\n\n    // Now that we have confirmed there are at least some users let's boot up the grader interface.\n    const [\n        graderLayout,\n        {html, js},\n    ] = await Promise.all([\n        createFullScreenWindow({\n            fullscreen: false,\n            showLoader: false,\n            focusOnClose,\n        }),\n        Templates.renderForPromise(templateNames.grader.app, {\n            moduleName,\n            courseName,\n            courseUrl,\n            drawer: {show: true},\n            defaultsendnotifications: sendStudentNotifications,\n        }),\n    ]);\n\n    const graderContainer = graderLayout.getContainer();\n\n    const saveGradeFunction = getSaveUserGradeFunction(graderContainer, setGradeForUser);\n\n    Templates.replaceNodeContents(graderContainer, html, js);\n    const updateUserContent = getUpdateUserContentFunction(graderContainer, getContentForUser, getGradeForUser);\n\n    const userIds = userList.map(user => user.id);\n    const statusContainer = graderContainer.querySelector(Selectors.regions.statusContainer);\n    // Fetch the userpicker for display.\n    const userPicker = await getUserPicker(\n        userList,\n        user => {\n            const renderContext = {\n                status: null,\n                index: userIds.indexOf(user.id) + 1,\n                total: userList.length\n            };\n            Templates.render(templateNames.grader.status, renderContext).then(html => {\n                statusContainer.innerHTML = html;\n                return html;\n            }).catch();\n            updateUserContent(user);\n        },\n        saveGradeFunction,\n        {\n            initialUserId,\n        },\n    );\n\n    // Register all event listeners.\n    registerEventListeners(graderLayout, userPicker, saveGradeFunction, userList);\n\n    // Display the newly created user picker.\n    displayUserPicker(graderContainer, userPicker.rootNode);\n};\n\n/**\n * Show the grade for a specific user.\n *\n * @param {Function} getGradeForUser A function get the grade details for a specific user\n * @param {Number} userid The ID of a specific user\n * @param {String} moduleName the name of the module\n */\nexport const view = async(getGradeForUser, userid, moduleName, {\n    focusOnClose = null,\n} = {}) => {\n\n    const [\n        userGrade,\n        modal,\n    ] = await Promise.all([\n        getGradeForUser(userid),\n        Modal.create({\n            title: moduleName,\n            large: true,\n            type: Modal.types.CANCEL\n        }),\n    ]);\n\n    const spinner = addIconToContainerWithPromise(modal.getRoot());\n\n    // Handle hidden event.\n    modal.getRoot().on(ModalEvents.hidden, function() {\n        // Destroy when hidden.\n        modal.destroy();\n        if (focusOnClose) {\n            try {\n                focusOnClose.focus();\n            } catch (e) {\n                // eslint-disable-line\n            }\n        }\n    });\n\n    modal.show();\n    const output = document.createElement('div');\n    const {html, js} = await Templates.renderForPromise('mod_forum/local/grades/view_grade', userGrade);\n    Templates.replaceNodeContents(output, html, js);\n\n    // Note: We do not use await here because it messes with the Modal transitions.\n    const [gradeHTML, gradeJS] = await renderGradeTemplate(userGrade);\n    const gradeReplace = output.querySelector('[data-region=\"grade-template\"]');\n    Templates.replaceNodeContents(gradeReplace, gradeHTML, gradeJS);\n    modal.setBody(output.outerHTML);\n    spinner.resolve();\n};\n\nconst renderGradeTemplate = async(userGrade) => {\n    const {html, js} = await Templates.renderForPromise(userGrade.templatename, userGrade.grade);\n    return [html, js];\n};\nexport {getGradingPanelFunctions};\n"],"file":"grader.min.js"}