Merge branch 'MDL-70112_310' of https://github.com/timhunt/moodle into MOODLE_310_STABLE
[moodle.git] / question / type / ddmarker / amd / build / form.min.js.map
1 {"version":3,"sources":["../src/form.js"],"names":["define","$","dragDrop","Shapes","DropZoneManager","dropzoneNo","svgEl","shape","make","getShapeType","getLabel","updateCoordinatesFromForm","prototype","svg","coordinates","getCoordinates","currentNumPoints","getType","points","length","parse","currentyActive","isActive","removeFromSvg","addToSvg","setActive","updateSvgEl","setCoordinatesInForm","updateLabel","label","changeShape","newShapeType","getSimilar","Error","makeSvg","setAttribute","handles","getHandlePositions","moveHandle","createSvgElement","x","y","i","editHandles","makeEditHandle","index","point","editHandle","parentNode","removeChild","updateSvg","childNodes","getAttribute","match","parent","appendChild","dragDropForm","form","setFormValue","getFormValue","replace","getChoiceNo","getMarkerText","handleMove","e","info","prepare","start","movingDropZone","lastX","lastY","dragProxy","makeDragProxy","bgImg","maxX","width","maxY","height","pageX","pageY","move","document","body","handleEdit","handleIndex","ctrlKey","metaKey","addNewPointAfter","changingDropZone","edit","normalizeShape","createElement","style","position","top","left","fp","noDropZones","dropZones","init","filePickers","setupPreviewArea","setOptionsForDragItemSelectors","createShapes","setupEventHandlers","waitForFilePickerToInitialise","append","dragItemsOptions","noItems","selectedValues","selector","text","html","val","find","remove","value","option","optionnode","attr","noofdrags","k","on","ids","currentTarget","name","inputType","dropZone","getSvg","previewArea","data","currentlyActive","removeClass","closest","file","href","setTimeout","loadPreviewImage","one","afterPreviewImageLoaded","css","updateSvgDisplay","outerWidth","outerHeight","markerNo","toNameWithIndex","indexes","indexString","getEl","elements","el","type","checked","draftItemIdsToName","nameToParentNode","each","key","filepicker","fileAnchor","get","innerHTML","draftitemid"],"mappings":"AAwBAA,OAAM,uBAAC,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,uBAA5B,CAAD,CAAuD,SAASC,CAAT,CAAYC,CAAZ,CAAsBC,CAAtB,CAA8B,CAEvF,aAQA,QAASC,CAAAA,CAAT,CAAyBC,CAAzB,CAAqC,CACjC,KAAKA,UAAL,CAAkBA,CAAlB,CACA,KAAKC,KAAL,CAAa,IAAb,CAEA,KAAKC,KAAL,CAAaJ,CAAM,CAACK,IAAP,CAAY,KAAKC,YAAL,EAAZ,CAAiC,KAAKC,QAAL,EAAjC,CAAb,CACA,KAAKC,yBAAL,EACH,CAODP,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BD,yBAA1B,CAAsD,SAASE,CAAT,CAAc,CAChE,GAAIC,CAAAA,CAAW,CAAG,KAAKC,cAAL,EAAlB,CACIC,CAAgB,CAA4B,SAAzB,QAAKT,KAAL,CAAWU,OAAX,IAAsC,KAAKV,KAAL,CAAWW,MAAX,CAAkBC,MAD/E,CAEA,GAAI,KAAKZ,KAAL,CAAWQ,cAAX,KAAgCD,CAApC,CAAiD,CAC7C,MACH,CAED,GAAI,CAAC,KAAKP,KAAL,CAAWa,KAAX,CAAiBN,CAAjB,CAA8B,CAA9B,CAAL,CAAuC,CAEnC,MACH,CAED,GAA6B,SAAzB,QAAKP,KAAL,CAAWU,OAAX,IAAsCD,CAAgB,GAAK,KAAKT,KAAL,CAAWW,MAAX,CAAkBC,MAAjF,CAAyF,CAErF,GAAIE,CAAAA,CAAc,CAAG,KAAKC,QAAL,EAArB,CACA,KAAKC,aAAL,GACA,GAAIV,CAAJ,CAAS,CACL,KAAKW,QAAL,CAAcX,CAAd,EACA,GAAIQ,CAAJ,CAAoB,CAChB,KAAKI,SAAL,EACH,CACJ,CACJ,CAVD,IAUO,CAEH,KAAKC,WAAL,EACH,CAED,KAAKC,oBAAL,EACH,CA5BD,CAiCAvB,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BgB,WAA1B,CAAwC,UAAW,CAC/C,GAAIC,CAAAA,CAAK,CAAG,KAAKnB,QAAL,EAAZ,CACA,GAAI,KAAKH,KAAL,CAAWsB,KAAX,GAAqBA,CAAzB,CAAgC,CAC5B,KAAKtB,KAAL,CAAWsB,KAAX,CAAmBA,CAAnB,CACA,KAAKH,WAAL,EACH,CACJ,CAND,CAaAtB,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BkB,WAA1B,CAAwC,SAASjB,CAAT,CAAc,CAClD,GAAIkB,CAAAA,CAAY,CAAG,KAAKtB,YAAL,EAAnB,CACIY,CAAc,CAAG,KAAKC,QAAL,EADrB,CAGA,GAAIS,CAAY,GAAK,KAAKxB,KAAL,CAAWU,OAAX,EAArB,CAA2C,CACvC,MACH,CAGD,KAAKM,aAAL,GACA,KAAKhB,KAAL,CAAaJ,CAAM,CAAC6B,UAAP,CAAkBD,CAAlB,CAAgC,KAAKxB,KAArC,CAAb,CACA,GAAIM,CAAJ,CAAS,CACL,KAAKW,QAAL,CAAcX,CAAd,EACA,GAAIQ,CAAJ,CAAoB,CAChB,KAAKI,SAAL,EACH,CACJ,CACD,KAAKE,oBAAL,EACH,CAlBD,CAyBAvB,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BY,QAA1B,CAAqC,SAASX,CAAT,CAAc,CAC/C,GAAmB,IAAf,QAAKP,KAAT,CAAyB,CACrB,KAAM,IAAI2B,CAAAA,KAAJ,CAAU,wBAAV,CACT,CACD,KAAK3B,KAAL,CAAa,KAAKC,KAAL,CAAW2B,OAAX,CAAmBrB,CAAnB,CAAb,CACA,GAAI,CAAC,KAAKP,KAAV,CAAiB,CACb,MACH,CACD,KAAKA,KAAL,CAAW6B,YAAX,CAAwB,OAAxB,CAAiC,UAAjC,EACA,KAAK7B,KAAL,CAAW6B,YAAX,CAAwB,kBAAxB,CAA4C,KAAK9B,UAAjD,EAGA,GAAI+B,CAAAA,CAAO,CAAG,KAAK7B,KAAL,CAAW8B,kBAAX,EAAd,CACA,GAAgB,IAAZ,GAAAD,CAAJ,CAAsB,CAClB,MACH,CAED,GAAIE,CAAAA,CAAU,CAAGnC,CAAM,CAACoC,gBAAP,CAAwB,KAAKjC,KAA7B,CAAoC,QAApC,CAAjB,CACAgC,CAAU,CAACH,YAAX,CAAwB,IAAxB,CAA8BC,CAAO,CAACE,UAAR,CAAmBE,CAAjD,EACAF,CAAU,CAACH,YAAX,CAAwB,IAAxB,CAA8BC,CAAO,CAACE,UAAR,CAAmBG,CAAjD,EACAH,CAAU,CAACH,YAAX,CAAwB,GAAxB,CAA6B,CAA7B,EACAG,CAAU,CAACH,YAAX,CAAwB,OAAxB,CAAiC,aAAjC,EAEA,IAAK,GAAIO,CAAAA,CAAC,CAAG,CAAb,CAAgBA,CAAC,CAAGN,CAAO,CAACO,WAAR,CAAoBxB,MAAxC,CAAgD,EAAEuB,CAAlD,CAAqD,CACjD,KAAKE,cAAL,CAAoBF,CAApB,CAAuBN,CAAO,CAACO,WAAR,CAAoBD,CAApB,CAAvB,CACH,CACJ,CA1BD,CAkCAtC,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BgC,cAA1B,CAA2C,SAASC,CAAT,CAAgBC,CAAhB,CAAuB,CAC9D,GAAIC,CAAAA,CAAU,CAAG5C,CAAM,CAACoC,gBAAP,CAAwB,KAAKjC,KAA7B,CAAoC,MAApC,CAAjB,CACAyC,CAAU,CAACZ,YAAX,CAAwB,GAAxB,CAA6BW,CAAK,CAACN,CAAN,CAAU,CAAvC,EACAO,CAAU,CAACZ,YAAX,CAAwB,GAAxB,CAA6BW,CAAK,CAACL,CAAN,CAAU,CAAvC,EACAM,CAAU,CAACZ,YAAX,CAAwB,OAAxB,CAAiC,EAAjC,EACAY,CAAU,CAACZ,YAAX,CAAwB,QAAxB,CAAkC,EAAlC,EACAY,CAAU,CAACZ,YAAX,CAAwB,OAAxB,CAAiC,aAAjC,EACAY,CAAU,CAACZ,YAAX,CAAwB,qBAAxB,CAA+CU,CAA/C,CACH,CARD,CAaAzC,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BW,aAA1B,CAA0C,UAAW,CACjD,GAAmB,IAAf,QAAKjB,KAAT,CAAyB,CACrB,KAAKA,KAAL,CAAW0C,UAAX,CAAsBC,WAAtB,CAAkC,KAAK3C,KAAvC,EACA,KAAKA,KAAL,CAAa,IAChB,CACJ,CALD,CAUAF,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0Bc,WAA1B,CAAwC,UAAW,CAC/C,GAAmB,IAAf,QAAKpB,KAAT,CAAyB,CACrB,MACH,CAED,KAAKC,KAAL,CAAW2C,SAAX,CAAqB,KAAK5C,KAA1B,EAGA,GAAI8B,CAAAA,CAAO,CAAG,KAAK7B,KAAL,CAAW8B,kBAAX,EAAd,CACA,GAAgB,IAAZ,GAAAD,CAAJ,CAAsB,CAClB,MACH,CAKD,KAAK9B,KAAL,CAAW6C,UAAX,CAAsB,CAAtB,EAAyBhB,YAAzB,CAAsC,IAAtC,CAA4CC,CAAO,CAACE,UAAR,CAAmBE,CAA/D,EACA,KAAKlC,KAAL,CAAW6C,UAAX,CAAsB,CAAtB,EAAyBhB,YAAzB,CAAsC,IAAtC,CAA4CC,CAAO,CAACE,UAAR,CAAmBG,CAA/D,EAGA,IAAK,GAAIC,CAAAA,CAAC,CAAG,CAAb,CAAgBA,CAAC,CAAGN,CAAO,CAACO,WAAR,CAAoBxB,MAAxC,CAAgD,EAAEuB,CAAlD,CAAqD,CACjD,KAAKpC,KAAL,CAAW6C,UAAX,CAAsB,EAAIT,CAA1B,EAA6BP,YAA7B,CAA0C,GAA1C,CAA+CC,CAAO,CAACO,WAAR,CAAoBD,CAApB,EAAuBF,CAAvB,CAA2B,CAA1E,EACA,KAAKlC,KAAL,CAAW6C,UAAX,CAAsB,EAAIT,CAA1B,EAA6BP,YAA7B,CAA0C,GAA1C,CAA+CC,CAAO,CAACO,WAAR,CAAoBD,CAApB,EAAuBD,CAAvB,CAA2B,CAA1E,CACH,CACJ,CAxBD,CA+BArC,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BU,QAA1B,CAAqC,UAAW,CAC5C,MAAsB,KAAf,QAAKhB,KAAL,EAAuB,KAAKA,KAAL,CAAW8C,YAAX,CAAwB,OAAxB,EAAiCC,KAAjC,CAAuC,YAAvC,CACjC,CAFD,CAOAjD,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0Ba,SAA1B,CAAsC,UAAW,CAG7C,GAAI6B,CAAAA,CAAM,CAAG,KAAKhD,KAAL,CAAW0C,UAAxB,CACAM,CAAM,CAACL,WAAP,CAAmB,KAAK3C,KAAxB,EACAgD,CAAM,CAACC,WAAP,CAAmB,KAAKjD,KAAxB,EACA,KAAKA,KAAL,CAAW6B,YAAX,CAAwB,OAAxB,CAAiC,KAAK7B,KAAL,CAAW8C,YAAX,CAAwB,OAAxB,EAAmC,SAApE,CACH,CAPD,CAYAhD,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0Be,oBAA1B,CAAiD,UAAW,CACxD6B,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBC,YAAlB,CAA+B,OAA/B,CAAwC,CAAC,KAAKrD,UAAN,CAAkB,QAAlB,CAAxC,CAAqE,KAAKE,KAAL,CAAWQ,cAAX,EAArE,CACH,CAFD,CAQAX,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BG,cAA1B,CAA2C,UAAW,CAClD,MAAOyC,CAAAA,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBE,YAAlB,CAA+B,OAA/B,CAAwC,CAAC,KAAKtD,UAAN,CAAkB,QAAlB,CAAxC,EAAqEuD,OAArE,CAA6E,MAA7E,CAAqF,EAArF,CACV,CAFD,CAQAxD,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BiD,WAA1B,CAAwC,UAAW,CAC/C,MAAOL,CAAAA,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBE,YAAlB,CAA+B,OAA/B,CAAwC,CAAC,KAAKtD,UAAN,CAAkB,QAAlB,CAAxC,CACV,CAFD,CAQAD,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BF,QAA1B,CAAqC,UAAW,CAC5C,MAAO8C,CAAAA,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBK,aAAlB,CAAgC,KAAKD,WAAL,EAAhC,CACV,CAFD,CASAzD,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BH,YAA1B,CAAyC,UAAW,CAChD,MAAO+C,CAAAA,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBE,YAAlB,CAA+B,OAA/B,CAAwC,CAAC,KAAKtD,UAAN,CAAkB,OAAlB,CAAxC,CACV,CAFD,CAQAD,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BmD,UAA1B,CAAuC,SAASC,CAAT,CAAY,CAC/C,GAAIC,CAAAA,CAAI,CAAG/D,CAAQ,CAACgE,OAAT,CAAiBF,CAAjB,CAAX,CACA,GAAI,CAACC,CAAI,CAACE,KAAV,CAAiB,CACb,MACH,CAED,GAAIC,CAAAA,CAAc,CAAG,IAArB,CACQC,CAAK,CAAGJ,CAAI,CAACzB,CADrB,CAEQ8B,CAAK,CAAGL,CAAI,CAACxB,CAFrB,CAGQ8B,CAAS,CAAG,KAAKC,aAAL,CAAmBP,CAAI,CAACzB,CAAxB,CAA2ByB,CAAI,CAACxB,CAAhC,CAHpB,CAIQgC,CAAK,CAAGxE,CAAC,CAAC,+CAAD,CAJjB,CAKQyE,CAAI,CAAGD,CAAK,CAACE,KAAN,EALf,CAMQC,CAAI,CAAGH,CAAK,CAACI,MAAN,EANf,CAQA3E,CAAQ,CAACiE,KAAT,CAAeH,CAAf,CAAkB/D,CAAC,CAACsE,CAAD,CAAnB,CAAgC,SAASO,CAAT,CAAgBC,CAAhB,CAAuB,CACnDX,CAAc,CAAC7D,KAAf,CAAqByE,IAArB,CAA0BF,CAAK,CAAGT,CAAlC,CAAyCU,CAAK,CAAGT,CAAjD,CAAwDI,CAAxD,CAA8DE,CAA9D,EACAP,CAAK,CAAGS,CAAR,CACAR,CAAK,CAAGS,CAAR,CACAX,CAAc,CAAC1C,WAAf,GACA0C,CAAc,CAACzC,oBAAf,EACH,CAND,CAMG,UAAW,CACVsD,QAAQ,CAACC,IAAT,CAAcjC,WAAd,CAA0BsB,CAA1B,CACH,CARD,CASH,CAvBD,CA+BAnE,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0BuE,UAA1B,CAAuC,SAASnB,CAAT,CAAYoB,CAAZ,CAAyBvE,CAAzB,CAA8B,CACjE,GAAIoD,CAAAA,CAAI,CAAG/D,CAAQ,CAACgE,OAAT,CAAiBF,CAAjB,CAAX,CACA,GAAI,CAACC,CAAI,CAACE,KAAV,CAAiB,CACb,MACH,CAGD,GAA6B,SAAzB,QAAK5D,KAAL,CAAWU,OAAX,KAAuC+C,CAAC,CAACqB,OAAF,EAAarB,CAAC,CAACsB,OAAtD,CAAJ,CAAoE,CAChE,KAAK/E,KAAL,CAAWgF,gBAAX,CAA4BH,CAA5B,EACA,KAAK7D,aAAL,GACA,KAAKC,QAAL,CAAcX,CAAd,EACA,KAAKY,SAAL,EACH,CAED,GAAI+D,CAAAA,CAAgB,CAAG,IAAvB,CACInB,CAAK,CAAGJ,CAAI,CAACzB,CADjB,CAEI8B,CAAK,CAAGL,CAAI,CAACxB,CAFjB,CAGI8B,CAAS,CAAG,KAAKC,aAAL,CAAmBP,CAAI,CAACzB,CAAxB,CAA2ByB,CAAI,CAACxB,CAAhC,CAHhB,CAIIgC,CAAK,CAAGxE,CAAC,CAAC,+CAAD,CAJb,CAKIyE,CAAI,CAAGD,CAAK,CAACE,KAAN,EALX,CAMIC,CAAI,CAAGH,CAAK,CAACI,MAAN,EANX,CAQA3E,CAAQ,CAACiE,KAAT,CAAeH,CAAf,CAAkB/D,CAAC,CAACsE,CAAD,CAAnB,CAAgC,SAASO,CAAT,CAAgBC,CAAhB,CAAuB,CACnDS,CAAgB,CAACjF,KAAjB,CAAuBkF,IAAvB,CAA4BL,CAA5B,CAAyCN,CAAK,CAAGT,CAAjD,CAAwDU,CAAK,CAAGT,CAAhE,CAAuEI,CAAvE,CAA6EE,CAA7E,EACAP,CAAK,CAAGS,CAAR,CACAR,CAAK,CAAGS,CAAR,CACAS,CAAgB,CAAC9D,WAAjB,GACA8D,CAAgB,CAAC7D,oBAAjB,EACH,CAND,CAMG,UAAW,CACVsD,QAAQ,CAACC,IAAT,CAAcjC,WAAd,CAA0BsB,CAA1B,EACAiB,CAAgB,CAACjF,KAAjB,CAAuBmF,cAAvB,GACAF,CAAgB,CAAC9D,WAAjB,GACA8D,CAAgB,CAAC7D,oBAAjB,EACH,CAXD,CAYH,CAlCD,CA2CAvB,CAAe,CAACQ,SAAhB,CAA0B4D,aAA1B,CAA0C,SAAShC,CAAT,CAAYC,CAAZ,CAAe,CACrD,GAAI8B,CAAAA,CAAS,CAAGU,QAAQ,CAACU,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAhB,CACApB,CAAS,CAACqB,KAAV,CAAgBC,QAAhB,CAA2B,UAA3B,CACAtB,CAAS,CAACqB,KAAV,CAAgBE,GAAhB,CAAsBrD,CAAC,CAAG,IAA1B,CACA8B,CAAS,CAACqB,KAAV,CAAgBG,IAAhB,CAAuBvD,CAAC,CAAG,IAA3B,CACA+B,CAAS,CAACqB,KAAV,CAAgBjB,KAAhB,CAAwB,KAAxB,CACAJ,CAAS,CAACqB,KAAV,CAAgBf,MAAhB,CAAyB,KAAzB,CACAI,QAAQ,CAACC,IAAT,CAAc3B,WAAd,CAA0BgB,CAA1B,EACA,MAAOA,CAAAA,CACV,CATD,CAcA,GAAIf,CAAAA,CAAY,CAAG,CAKfwC,EAAE,CAAE,IALW,CAUfC,WAAW,CAAE,IAVE,CAefC,SAAS,CAAE,EAfI,CAoBfC,IAAI,CAAE,eAAW,CACb3C,CAAY,CAACwC,EAAb,CAAkBxC,CAAY,CAAC4C,WAAb,EAAlB,CACA5C,CAAY,CAACyC,WAAb,CAA2BzC,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBE,YAAlB,CAA+B,YAA/B,CAA6C,EAA7C,CAA3B,CACAH,CAAY,CAAC6C,gBAAb,GACA7C,CAAY,CAAC8C,8BAAb,GACA9C,CAAY,CAAC+C,YAAb,GACA/C,CAAY,CAACgD,kBAAb,GACAhD,CAAY,CAACiD,6BAAb,EACH,CA5Bc,CAiCfJ,gBAAgB,CAAE,2BAAW,CACzBpG,CAAC,CAAC,8CAAD,CAAD,CAAkDyG,MAAlD,6MAQH,CA1Cc,CA+CfJ,8BAA8B,CAAE,yCAAW,IACnCK,CAAAA,CAAgB,CAAG,CAAC,EAAK,EAAN,CADgB,CAEnCC,CAAO,CAAGpD,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBE,YAAlB,CAA+B,SAA/B,CAA0C,EAA1C,CAFyB,CAGnCkD,CAAc,CAAG,EAHkB,CAInCC,CAJmC,CAKnCpE,CALmC,CAKhCb,CALgC,CAMvC,IAAKa,CAAC,CAAG,CAAT,CAAYA,CAAC,EAAIkE,CAAjB,CAA0BlE,CAAC,EAA3B,CAA+B,CAC3Bb,CAAK,CAAG2B,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBK,aAAlB,CAAgCpB,CAAhC,CAAR,CACA,GAAc,EAAV,GAAAb,CAAJ,CAAkB,CAEd8E,CAAgB,CAACjE,CAAD,CAAhB,CAAsBzC,CAAC,CAAC,QAAD,CAAD,CAAY8G,IAAZ,CAAiBlF,CAAjB,EAAwBmF,IAAxB,EACzB,CACJ,CAED,IAAKtE,CAAC,CAAG,CAAT,CAAYA,CAAC,CAAGc,CAAY,CAACyC,WAA7B,CAA0CvD,CAAC,EAA3C,CAA+C,CAC3CoE,CAAQ,CAAG7G,CAAC,CAAC,aAAeyC,CAAf,CAAmB,SAApB,CAAZ,CACAmE,CAAc,CAACnE,CAAD,CAAd,EAA2BoE,CAAQ,CAACG,GAAT,EAC9B,CACD,IAAKvE,CAAC,CAAG,CAAT,CAAYA,CAAC,CAAGc,CAAY,CAACyC,WAA7B,CAA0CvD,CAAC,EAA3C,CAA+C,CAC3CoE,CAAQ,CAAG7G,CAAC,CAAC,aAAeyC,CAAf,CAAmB,SAApB,CAAZ,CAEAoE,CAAQ,CAACI,IAAT,CAAc,QAAd,EAAwBC,MAAxB,GAEA,IAAK,GAAIC,CAAAA,CAAT,GAAkBT,CAAAA,CAAlB,CAAoC,CAChCS,CAAK,EAAUA,CAAf,CACA,GAAIC,CAAAA,CAAM,CAAG,mBAAoBD,CAApB,CAA4B,KAA5B,CAAmCT,CAAgB,CAACS,CAAD,CAAnD,CAA6D,WAA1E,CACAN,CAAQ,CAACJ,MAAT,CAAgBW,CAAhB,EACA,GAAIC,CAAAA,CAAU,CAAGR,CAAQ,CAACI,IAAT,CAAc,kBAAmBE,CAAnB,CAA2B,KAAzC,CAAjB,CAGA,GAAc,CAAV,GAAAA,CAAJ,CAAiB,CACb,QACH,CAGD,GAAIA,CAAK,GAAKP,CAAc,CAACnE,CAAD,CAA5B,CAAiC,CAC7B4E,CAAU,CAACC,IAAX,CAAgB,UAAhB,KACA,QACH,CAGD,GAAIC,CAAAA,CAAS,CAAGhE,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBE,YAAlB,CAA+B,OAA/B,CAAwC,CAACyD,CAAK,CAAG,CAAT,CAAY,WAAZ,CAAxC,CAAhB,CACA,GAA0B,CAAtB,IAAOI,CAAX,CAA6B,CACzB,QACH,CAGD,IAAK,GAAIC,CAAAA,CAAT,GAAcZ,CAAAA,CAAd,CAA8B,CAC1B,GAAI,CAAOA,CAAc,CAACY,CAAD,CAArB,GAA8BL,CAAlC,CAAyC,CACrC,QACH,CAGD,GAA0B,CAAtB,IAAOI,CAAX,CAA6B,CACzBF,CAAU,CAACC,IAAX,CAAgB,UAAhB,KACA,KACH,CAHD,IAGO,CACHC,CAAS,EACZ,CACJ,CACJ,CAED,GAAoC,CAAhC,CAAAhE,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB/E,MAA3B,CAAuC,CACnCqC,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuBxD,CAAvB,EAA0Bd,WAA1B,EACH,CACJ,CACJ,CAjHc,CAsHf2E,YAAY,CAAE,uBAAW,CACrB,IAAK,GAAIlG,CAAAA,CAAU,CAAG,CAAtB,CAAyBA,CAAU,CAAGmD,CAAY,CAACyC,WAAnD,CAAgE5F,CAAU,EAA1E,CAA8E,CAC1EmD,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,EAAqC,GAAID,CAAAA,CAAJ,CAAoBC,CAApB,CACxC,CACJ,CA1Hc,CA+HfmG,kBAAkB,CAAE,6BAAW,CAE3BvG,CAAC,CAAC,iCAAD,CAAD,CAAqCyH,EAArC,CAAwC,cAAxC,CAAwD,eAAxD,CAAyE,UAAW,CAChFlE,CAAY,CAAC8C,8BAAb,EACH,CAFD,EAKArG,CAAC,CAAC,4BAAD,CAAD,CAAgCyH,EAAhC,CAAmC,cAAnC,CAAmD,eAAnD,CAAoE,SAAS1D,CAAT,CAAY,CAC5E,GAAI2D,CAAAA,CAAG,CAAG3D,CAAC,CAAC4D,aAAF,CAAgBC,IAAhB,CAAqBxE,KAArB,CAA2B,4BAA3B,CAAV,CACA,GAAI,CAACsE,CAAL,CAAU,CACN,MACH,CAED,GAAItH,CAAAA,CAAU,CAAGsH,CAAG,CAAC,CAAD,CAApB,CACIG,CAAS,CAAGH,CAAG,CAAC,CAAD,CADnB,CAEII,CAAQ,CAAGvE,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,CAFf,CAIA,OAAQyH,CAAR,EACI,IAAK,OAAL,CACIC,CAAQ,CAACjG,WAAT,CAAqB0B,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBuE,MAAlB,EAArB,EACA,MAEJ,IAAK,QAAL,CACID,CAAQ,CAACpH,yBAAT,CAAmC6C,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBuE,MAAlB,EAAnC,EACA,MAEJ,IAAK,QAAL,CACID,CAAQ,CAACnG,WAAT,GACA,MAXR,CAaH,CAvBD,EA0BA,GAAIqG,CAAAA,CAAW,CAAGhI,CAAC,CAAC,+BAAD,CAAnB,CACAgI,CAAW,CAACP,EAAZ,CAAe,OAAf,CAAwB,YAAxB,CAAsC,SAAS1D,CAAT,CAAY,CAC9C,GAAI3D,CAAAA,CAAU,CAAGJ,CAAC,CAAC+D,CAAC,CAAC4D,aAAH,CAAD,CAAmBM,IAAnB,CAAwB,aAAxB,CAAjB,CACIC,CAAe,CAAG3E,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,EAAmCiB,QAAnC,EADtB,CAGArB,CAAC,CAACuD,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBuE,MAAlB,EAAD,CAAD,CAA8Bd,IAA9B,CAAmC,kBAAnC,EAAuDkB,WAAvD,CAAmE,QAAnE,EAEA,GAAI,CAACD,CAAL,CAAsB,CAClB3E,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,EAAmCoB,SAAnC,EACH,CACJ,CATD,EAYAwG,CAAW,CAACP,EAAZ,CAAe,sBAAf,CAAuC,wBAAvC,CAAiE,SAAS1D,CAAT,CAAY,CACzE,GAAI3D,CAAAA,CAAU,CAAGJ,CAAC,CAAC+D,CAAC,CAAC4D,aAAH,CAAD,CAAmBS,OAAnB,CAA2B,GAA3B,EAAgCH,IAAhC,CAAqC,YAArC,CAAjB,CAEA1E,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,EAAmC0D,UAAnC,CAA8CC,CAA9C,CACH,CAJD,EAOAiE,CAAW,CAACP,EAAZ,CAAe,sBAAf,CAAuC,wBAAvC,CAAiE,SAAS1D,CAAT,CAAY,CACzE,GAAI3D,CAAAA,CAAU,CAAGJ,CAAC,CAAC+D,CAAC,CAAC4D,aAAH,CAAD,CAAmBS,OAAnB,CAA2B,GAA3B,EAAgCH,IAAhC,CAAqC,YAArC,CAAjB,CACI9C,CAAW,CAAGpB,CAAC,CAAC4D,aAAF,CAAgBxE,YAAhB,CAA6B,qBAA7B,CADlB,CAGAI,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,EAAmC8E,UAAnC,CAA8CnB,CAA9C,CAAiDoB,CAAjD,CAA8D5B,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBuE,MAAlB,EAA9D,CACH,CALD,CAMH,CA1Lc,CA+LfvB,6BAA6B,CAAE,wCAAW,CACtC,GAA6C,IAAzC,GAAAjD,CAAY,CAACwC,EAAb,CAAgBsC,IAAhB,CAAqB,SAArB,EAAgCC,IAApC,CAAmD,CAG/CC,UAAU,CAAChF,CAAY,CAACiD,6BAAd,CAA6C,GAA7C,CAAV,CACA,MACH,CAKDxG,CAAC,CAAC,qCAAD,CAAD,CAAuCyH,EAAvC,CAA0C,QAA1C,CAAoD,aAApD,CAAmElE,CAAY,CAACiF,gBAAhF,EAEAjF,CAAY,CAACiF,gBAAb,EACH,CA7Mc,CAkNfA,gBAAgB,CAAE,2BAAW,CACzBxI,CAAC,CAAC,+CAAD,CAAD,CACSyI,GADT,CACa,MADb,CACqBlF,CAAY,CAACmF,uBADlC,EAESpB,IAFT,CAEc,KAFd,CAEqB/D,CAAY,CAACwC,EAAb,CAAgBsC,IAAhB,CAAqB,SAArB,EAAgCC,IAFrD,CAGH,CAtNc,CA2NfI,uBAAuB,CAAE,kCAAW,CAChC,GAAIlE,CAAAA,CAAK,CAAGxE,CAAC,CAAC,+CAAD,CAAb,CAEAA,CAAC,CAAC,eAAD,CAAD,CAAmB2I,GAAnB,CAAuB,UAAvB,CAAmC,UAAnC,EAA+CA,GAA/C,CAAmD,KAAnD,CAAiF,CAAC,CAAxB,EAACnE,CAAK,CAACI,MAAN,GAAiB,CAAlB,CAA1D,EACA5E,CAAC,CAAC,eAAD,CAAD,CAAmB2I,GAAnB,CAAuB,QAAvB,CAAiCnE,CAAK,CAACI,MAAN,GAAiB,EAAlD,EACArB,CAAY,CAACqF,gBAAb,EACH,CAjOc,CAuOfA,gBAAgB,CAAE,2BAAW,CACzB,GAAIpE,CAAAA,CAAK,CAAGxE,CAAC,CAAC,+CAAD,CAAb,CACII,CADJ,CAGA,GAAImD,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBuE,MAAlB,EAAJ,CAAgC,CAE5B,IAAK3H,CAAU,CAAG,CAAlB,CAAqBA,CAAU,CAAGmD,CAAY,CAACyC,WAA/C,CAA4D5F,CAAU,EAAtE,CAA0E,CACtEmD,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,EAAmCqB,WAAnC,EACH,CAEJ,CAND,IAMO,CAEHzB,CAAC,CAAC,eAAD,CAAD,CAAmB+G,IAAnB,CAAwB,yEACRvC,CAAK,CAACqE,UAAN,EADQ,gBAEPrE,CAAK,CAACsE,WAAN,EAFO,CAEe,WAFvC,EAGA,IAAK1I,CAAU,CAAG,CAAlB,CAAqBA,CAAU,CAAGmD,CAAY,CAACyC,WAA/C,CAA4D5F,CAAU,EAAtE,CAA0E,CACtEmD,CAAY,CAAC0C,SAAb,CAAuB7F,CAAvB,EAAmCmB,QAAnC,CAA4CgC,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBuE,MAAlB,EAA5C,CACH,CACJ,CACJ,CA1Pc,CA+PfvE,IAAI,CAAE,CAMFK,aAAa,CAAE,uBAASkF,CAAT,CAAmB,CAC9B,GAAyB,CAArB,IAAOA,CAAX,CAA4B,CACxB,GAAInH,CAAAA,CAAK,CAAG2B,CAAY,CAACC,IAAb,CAAkBE,YAAlB,CAA+B,OAA/B,CAAwC,CAACqF,CAAQ,CAAG,CAAZ,CAAe,OAAf,CAAxC,CAAZ,CACA,MAAOnH,CAAAA,CAAK,CAAC+B,OAAN,gBAA4C,IAA5C,CACV,CAHD,IAGO,CACH,MAAO,EACV,CACJ,CAbC,CAoBFoE,MAAM,CAAE,iBAAW,CACf,GAAInH,CAAAA,CAAG,CAAGZ,CAAC,CAAC,mCAAD,CAAX,CACA,GAAmB,CAAf,GAAAY,CAAG,CAACM,MAAR,CAAsB,CAClB,MAAO,KACV,CAFD,IAEO,CACH,MAAON,CAAAA,CAAG,CAAC,CAAD,CACb,CACJ,CA3BC,CA6BFoI,eAAe,CAAE,yBAASpB,CAAT,CAAeqB,CAAf,CAAwB,CAErC,OADIC,CAAAA,CAAW,CAAGtB,CAClB,CAASnF,CAAC,CAAG,CAAb,CAAgBA,CAAC,CAAGwG,CAAO,CAAC/H,MAA5B,CAAoCuB,CAAC,EAArC,CAAyC,CACrCyG,CAAW,CAAGA,CAAW,CAAG,GAAd,CAAoBD,CAAO,CAACxG,CAAD,CAA3B,CAAiC,GAClD,CACD,MAAOyG,CAAAA,CACV,CAnCC,CAqCFC,KAAK,CAAE,eAASvB,CAAT,CAAeqB,CAAf,CAAwB,CAC3B,GAAIzF,CAAAA,CAAI,CAAGxD,CAAC,CAAC,qCAAD,CAAD,CAAuC,CAAvC,CAAX,CACA,MAAOwD,CAAAA,CAAI,CAAC4F,QAAL,CAAc,KAAKJ,eAAL,CAAqBpB,CAArB,CAA2BqB,CAA3B,CAAd,CACV,CAxCC,CAiDFvF,YAAY,CAAE,sBAASkE,CAAT,CAAeqB,CAAf,CAAwB,CAClC,GAAII,CAAAA,CAAE,CAAG,KAAKF,KAAL,CAAWvB,CAAX,CAAiBqB,CAAjB,CAAT,CACA,GAAgB,UAAZ,GAAAI,CAAE,CAACC,IAAP,CAA4B,CACxB,MAAOD,CAAAA,CAAE,CAACE,OACb,CAFD,IAEO,CACH,MAAOF,CAAAA,CAAE,CAAClC,KACb,CACJ,CAxDC,CAiEF1D,YAAY,CAAE,sBAASmE,CAAT,CAAeqB,CAAf,CAAwB9B,CAAxB,CAA+B,CACzC,GAAIkC,CAAAA,CAAE,CAAG,KAAKF,KAAL,CAAWvB,CAAX,CAAiBqB,CAAjB,CAAT,CACA,GAAgB,UAAZ,GAAAI,CAAE,CAACC,IAAP,CAA4B,CACxBD,CAAE,CAACE,OAAH,CAAapC,CAChB,CAFD,IAEO,CACHkC,CAAE,CAAClC,KAAH,CAAWA,CACd,CACJ,CAxEC,CA/PS,CA8UfhB,WAAW,CAAE,sBAAW,IAChBqD,CAAAA,CADgB,CAEhBC,CAFgB,CAGpB,GAAID,CAAkB,SAAtB,CAAsC,CAClCA,CAAkB,CAAG,EAArB,CACAC,CAAgB,CAAG,EAAnB,CACAzJ,CAAC,CAAC,mCAAD,CAAD,CAAuC0J,IAAvC,CAA4C,SAASC,CAAT,CAAcC,CAAd,CAA0B,CAClEJ,CAAkB,CAACI,CAAU,CAACzC,KAAZ,CAAlB,CAAuCyC,CAAU,CAAChC,IAAlD,CACA6B,CAAgB,CAACG,CAAU,CAAChC,IAAZ,CAAhB,CAAoCgC,CAAU,CAAC7G,UAClD,CAHD,CAIH,CACD,MAAO,CACHsF,IAAI,CAAE,cAAST,CAAT,CAAe,CACjB,GAAIiC,CAAAA,CAAU,CAAG7J,CAAC,CAACyJ,CAAgB,CAAC7B,CAAD,CAAjB,CAAD,CAA0BX,IAA1B,CAA+B,2BAA/B,CAAjB,CACA,GAAI4C,CAAU,CAAC3I,MAAf,CAAuB,CACnB,MAAO,CAACoH,IAAI,CAAEuB,CAAU,CAACC,GAAX,CAAe,CAAf,EAAkBxB,IAAzB,CAA+BV,IAAI,CAAEiC,CAAU,CAACC,GAAX,CAAe,CAAf,EAAkBC,SAAvD,CACV,CAFD,IAEO,CACH,MAAO,CAACzB,IAAI,CAAE,IAAP,CAAaV,IAAI,CAAE,IAAnB,CACV,CACJ,CARE,CASHA,IAAI,CAAE,cAASoC,CAAT,CAAsB,CACxB,MAAOR,CAAAA,CAAkB,CAACQ,CAAD,CAC5B,CAXE,CAaV,CAtWc,CAAnB,CA4WA,MAAO,CAKH9D,IAAI,CAAE3C,CAAY,CAAC2C,IALhB,CAOV,CA7rBK,CAAN","sourcesContent":["// This file is part of Moodle - http://moodle.org/\n//\n// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify\n// it under the terms of the GNU General Public License as published by\n// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n// (at your option) any later version.\n//\n// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,\n// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n// GNU General Public License for more details.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// along with Moodle.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n/**\n * This class provides the enhancements to the drag-drop marker editing form.\n *\n * @package    qtype_ddmarker\n * @subpackage form\n * @copyright  2018 The Open University\n * @license    http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later\n */\n\ndefine(['jquery', 'core/dragdrop', 'qtype_ddmarker/shapes'], function($, dragDrop, Shapes) {\n\n    \"use strict\";\n\n    /**\n     * Create the manager object that deals with keeping everything synchronised for one drop zone.\n     *\n     * @param {int} dropzoneNo the index of this drop zone in the form. 0, 1, ....\n     * @constructor\n     */\n    function DropZoneManager(dropzoneNo) {\n        this.dropzoneNo = dropzoneNo;\n        this.svgEl = null;\n\n        this.shape = Shapes.make(this.getShapeType(), this.getLabel());\n        this.updateCoordinatesFromForm();\n    }\n\n    /**\n     * Update the coordinates from a particular string.\n     *\n     * @param {SVGElement} [svg] the SVG element that is the preview.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.updateCoordinatesFromForm = function(svg) {\n        var coordinates = this.getCoordinates(),\n            currentNumPoints = this.shape.getType() === 'polygon' && this.shape.points.length;\n        if (this.shape.getCoordinates() === coordinates) {\n            return;\n        }\n        // We don't need to scale the shape for editing form.\n        if (!this.shape.parse(coordinates, 1)) {\n            // Invalid coordinates. Don't update the preview.\n            return;\n        }\n\n        if (this.shape.getType() === 'polygon' && currentNumPoints !== this.shape.points.length) {\n            // Polygon, and size has changed.\n            var currentyActive = this.isActive();\n            this.removeFromSvg();\n            if (svg) {\n                this.addToSvg(svg);\n                if (currentyActive) {\n                    this.setActive();\n                }\n            }\n        } else {\n            // Simple update.\n            this.updateSvgEl();\n        }\n        // Update the rounded coordinates if needed.\n        this.setCoordinatesInForm();\n    };\n\n    /**\n     * Update the label.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.updateLabel = function() {\n        var label = this.getLabel();\n        if (this.shape.label !== label) {\n            this.shape.label = label;\n            this.updateSvgEl();\n        }\n    };\n\n    /**\n     * Handle if the type of shape has changed.\n     *\n     * @param {SVGElement} [svg] an SVG element to add this new shape to.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.changeShape = function(svg) {\n        var newShapeType = this.getShapeType(),\n            currentyActive = this.isActive();\n\n        if (newShapeType === this.shape.getType()) {\n            return;\n        }\n\n        // It has really changed.\n        this.removeFromSvg();\n        this.shape = Shapes.getSimilar(newShapeType, this.shape);\n        if (svg) {\n            this.addToSvg(svg);\n            if (currentyActive) {\n                this.setActive();\n            }\n        }\n        this.setCoordinatesInForm();\n    };\n\n    /**\n     * Add this drop zone to an SVG graphic.\n     *\n     * @param {SVGElement} svg the SVG image to which to add this drop zone.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.addToSvg = function(svg) {\n        if (this.svgEl !== null) {\n            throw new Error('this.svgEl already set');\n        }\n        this.svgEl = this.shape.makeSvg(svg);\n        if (!this.svgEl) {\n            return;\n        }\n        this.svgEl.setAttribute('class', 'dropzone');\n        this.svgEl.setAttribute('data-dropzone-no', this.dropzoneNo);\n\n        // Add handles.\n        var handles = this.shape.getHandlePositions();\n        if (handles === null) {\n            return;\n        }\n\n        var moveHandle = Shapes.createSvgElement(this.svgEl, 'circle');\n        moveHandle.setAttribute('cx', handles.moveHandle.x);\n        moveHandle.setAttribute('cy', handles.moveHandle.y);\n        moveHandle.setAttribute('r', 7);\n        moveHandle.setAttribute('class', 'handle move');\n\n        for (var i = 0; i < handles.editHandles.length; ++i) {\n            this.makeEditHandle(i, handles.editHandles[i]);\n        }\n    };\n\n    /**\n     * Add a new edit handle.\n     *\n     * @param {int} index the handle index.\n     * @param {Point} point the point at which to add the handle.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.makeEditHandle = function(index, point) {\n        var editHandle = Shapes.createSvgElement(this.svgEl, 'rect');\n        editHandle.setAttribute('x', point.x - 6);\n        editHandle.setAttribute('y', point.y - 6);\n        editHandle.setAttribute('width', 11);\n        editHandle.setAttribute('height', 11);\n        editHandle.setAttribute('class', 'handle edit');\n        editHandle.setAttribute('data-edit-handle-no', index);\n    };\n\n    /**\n     * Remove this drop zone from an SVG image.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.removeFromSvg = function() {\n        if (this.svgEl !== null) {\n            this.svgEl.parentNode.removeChild(this.svgEl);\n            this.svgEl = null;\n        }\n    };\n\n    /**\n     * Update the shape of this drop zone (but not type) in an SVG image.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.updateSvgEl = function() {\n        if (this.svgEl === null) {\n            return;\n        }\n\n        this.shape.updateSvg(this.svgEl);\n\n        // Adjust handles.\n        var handles = this.shape.getHandlePositions();\n        if (handles === null) {\n            return;\n        }\n\n        // Move handle.\n        // The shape + its label are the first two children of svgEl.\n        // Then come the move handle followed by the edit handles.\n        this.svgEl.childNodes[2].setAttribute('cx', handles.moveHandle.x);\n        this.svgEl.childNodes[2].setAttribute('cy', handles.moveHandle.y);\n\n        // Edit handles.\n        for (var i = 0; i < handles.editHandles.length; ++i) {\n            this.svgEl.childNodes[3 + i].setAttribute('x', handles.editHandles[i].x - 6);\n            this.svgEl.childNodes[3 + i].setAttribute('y', handles.editHandles[i].y - 6);\n        }\n    };\n\n    /**\n     * Find out of this drop zone is currently being edited.\n     *\n     * @return {boolean} true if it is.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.isActive = function() {\n        return this.svgEl !== null && this.svgEl.getAttribute('class').match(/\\bactive\\b/);\n    };\n\n    /**\n     * Set this drop zone as being edited.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.setActive = function() {\n        // Move this one to last, so that it is always on top.\n        // (Otherwise the handles may not be able to receive events.)\n        var parent = this.svgEl.parentNode;\n        parent.removeChild(this.svgEl);\n        parent.appendChild(this.svgEl);\n        this.svgEl.setAttribute('class', this.svgEl.getAttribute('class') + ' active');\n    };\n\n    /**\n     * Set the coordinates in the form to match the current shape.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.setCoordinatesInForm = function() {\n        dragDropForm.form.setFormValue('drops', [this.dropzoneNo, 'coords'], this.shape.getCoordinates());\n    };\n\n    /**\n     * Returns the coordinates for a drop zone from the text input in the form.\n     * @returns {string} the coordinates.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.getCoordinates = function() {\n        return dragDropForm.form.getFormValue('drops', [this.dropzoneNo, 'coords']).replace(/\\s*/g, '');\n    };\n\n    /**\n     * Returns the selected marker number from the dropdown in the form.\n     * @returns {int} choice number.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.getChoiceNo = function() {\n        return dragDropForm.form.getFormValue('drops', [this.dropzoneNo, 'choice']);\n    };\n\n    /**\n     * Returns the selected marker number from the dropdown in the form.\n     * @returns {String} marker label text.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.getLabel = function() {\n        return dragDropForm.form.getMarkerText(this.getChoiceNo());\n    };\n\n\n    /**\n     * Returns the selected type of shape in the form.\n     * @returns {String} 'circle', 'rectangle' or 'polygon'.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.getShapeType = function() {\n        return dragDropForm.form.getFormValue('drops', [this.dropzoneNo, 'shape']);\n    };\n\n    /**\n     * Start responding to dragging the move handle.\n     * @param {Event} e Event object\n     */\n    DropZoneManager.prototype.handleMove = function(e) {\n        var info = dragDrop.prepare(e);\n        if (!info.start) {\n            return;\n        }\n\n        var movingDropZone = this,\n                lastX = info.x,\n                lastY = info.y,\n                dragProxy = this.makeDragProxy(info.x, info.y),\n                bgImg = $('fieldset#id_previewareaheader .dropbackground'),\n                maxX = bgImg.width(),\n                maxY = bgImg.height();\n\n        dragDrop.start(e, $(dragProxy), function(pageX, pageY) {\n            movingDropZone.shape.move(pageX - lastX, pageY - lastY, maxX, maxY);\n            lastX = pageX;\n            lastY = pageY;\n            movingDropZone.updateSvgEl();\n            movingDropZone.setCoordinatesInForm();\n        }, function() {\n            document.body.removeChild(dragProxy);\n        });\n    };\n\n    /**\n     * Start responding to dragging the move handle.\n     * @param {Event} e Event object\n     * @param {int} handleIndex\n     * @param {SVGElement} [svg] an SVG element to add this new shape to.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.handleEdit = function(e, handleIndex, svg) {\n        var info = dragDrop.prepare(e);\n        if (!info.start) {\n            return;\n        }\n\n        // For polygons, CTRL + drag adds a new point.\n        if (this.shape.getType() === 'polygon' && (e.ctrlKey || e.metaKey)) {\n            this.shape.addNewPointAfter(handleIndex);\n            this.removeFromSvg();\n            this.addToSvg(svg);\n            this.setActive();\n        }\n\n        var changingDropZone = this,\n            lastX = info.x,\n            lastY = info.y,\n            dragProxy = this.makeDragProxy(info.x, info.y),\n            bgImg = $('fieldset#id_previewareaheader .dropbackground'),\n            maxX = bgImg.width(),\n            maxY = bgImg.height();\n\n        dragDrop.start(e, $(dragProxy), function(pageX, pageY) {\n            changingDropZone.shape.edit(handleIndex, pageX - lastX, pageY - lastY, maxX, maxY);\n            lastX = pageX;\n            lastY = pageY;\n            changingDropZone.updateSvgEl();\n            changingDropZone.setCoordinatesInForm();\n        }, function() {\n            document.body.removeChild(dragProxy);\n            changingDropZone.shape.normalizeShape();\n            changingDropZone.updateSvgEl();\n            changingDropZone.setCoordinatesInForm();\n        });\n    };\n\n    /**\n     * Make an invisible drag proxy.\n     *\n     * @param {int} x x position .\n     * @param {int} y y position.\n     * @returns {HTMLElement} the drag proxy.\n     */\n    DropZoneManager.prototype.makeDragProxy = function(x, y) {\n        var dragProxy = document.createElement('div');\n        dragProxy.style.position = 'absolute';\n        dragProxy.style.top = y + 'px';\n        dragProxy.style.left = x + 'px';\n        dragProxy.style.width = '1px';\n        dragProxy.style.height = '1px';\n        document.body.appendChild(dragProxy);\n        return dragProxy;\n    };\n\n    /**\n     * Singleton object for managing all the parts of the form.\n     */\n    var dragDropForm = {\n\n        /**\n         * @var {object} for interacting with the file pickers.\n         */\n        fp: null, // Object containing functions associated with the file picker.\n\n        /**\n         * @var {int} the number of drop-zones on the form.\n         */\n        noDropZones: null,\n\n        /**\n         * @var {DropZoneManager[]} the drop zones in the preview, indexed by drop zone number.\n         */\n        dropZones: [],\n\n        /**\n         * Initialise the form.\n         */\n        init: function() {\n            dragDropForm.fp = dragDropForm.filePickers();\n            dragDropForm.noDropZones = dragDropForm.form.getFormValue('nodropzone', []);\n            dragDropForm.setupPreviewArea();\n            dragDropForm.setOptionsForDragItemSelectors();\n            dragDropForm.createShapes();\n            dragDropForm.setupEventHandlers();\n            dragDropForm.waitForFilePickerToInitialise();\n        },\n\n        /**\n         * Add html for the preview area.\n         */\n        setupPreviewArea: function() {\n            $('fieldset#id_previewareaheader div.fcontainer').append(\n                '<div class=\"ddarea que ddmarker\">' +\n                '   <div id=\"ddm-droparea\" class=\"droparea\">' +\n                '       <img class=\"dropbackground\" />' +\n                '       <div id=\"ddm-dropzone\" class=\"dropzones\">' +\n                '       </div>' +\n                '   </div>' +\n                '</div>');\n        },\n\n        /**\n         * When a new marker is added this function updates the Marker dropdown controls in Drop zones.\n         */\n        setOptionsForDragItemSelectors: function() {\n            var dragItemsOptions = {'0': ''};\n            var noItems = dragDropForm.form.getFormValue('noitems', []);\n            var selectedValues = [];\n            var selector;\n            var i, label;\n            for (i = 1; i <= noItems; i++) {\n                label = dragDropForm.form.getMarkerText(i);\n                if (label !== \"\") {\n                    // HTML escape the label.\n                    dragItemsOptions[i] = $('<div/>').text(label).html();\n                }\n            }\n            // Get all the currently selected drags for each drop.\n            for (i = 0; i < dragDropForm.noDropZones; i++) {\n                selector = $('#id_drops_' + i + '_choice');\n                selectedValues[i] = Number(selector.val());\n            }\n            for (i = 0; i < dragDropForm.noDropZones; i++) {\n                selector = $('#id_drops_' + i + '_choice');\n                // Remove all options for drag choice.\n                selector.find('option').remove();\n                // And recreate the options.\n                for (var value in dragItemsOptions) {\n                    value = Number(value);\n                    var option = '<option value=\"' + value + '\">' + dragItemsOptions[value] + '</option>';\n                    selector.append(option);\n                    var optionnode = selector.find('option[value=\"' + value + '\"]');\n\n\n                    if (value === 0) {\n                        continue; // The 'no item' option is always selectable.\n                    }\n\n                    // Is this the currently selected value?\n                    if (value === selectedValues[i]) {\n                        optionnode.attr('selected', true);\n                        continue; // If it s selected, we must leave it enabled.\n                    }\n\n                    // Count how many times it is used, and if necessary, disable.\n                    var noofdrags = dragDropForm.form.getFormValue('drags', [value - 1, 'noofdrags']);\n                    if (Number(noofdrags) === 0) { // 'noofdrags === 0' means infinite.\n                        continue; // Nothing to check.\n                    }\n\n                    // Go through all selected values in drop downs.\n                    for (var k in selectedValues) {\n                        if (Number(selectedValues[k]) !== value) {\n                            continue;\n                        }\n\n                        // Count down 'noofdrags' and if reach zero then set disabled option for this drag item.\n                        if (Number(noofdrags) === 1) {\n                            optionnode.attr('disabled', true);\n                            break;\n                        } else {\n                            noofdrags--;\n                        }\n                    }\n                }\n\n                if (dragDropForm.dropZones.length > 0) {\n                    dragDropForm.dropZones[i].updateLabel();\n                }\n            }\n        },\n\n        /**\n         * Create the shape representation of each dropZone.\n         */\n        createShapes: function() {\n            for (var dropzoneNo = 0; dropzoneNo < dragDropForm.noDropZones; dropzoneNo++) {\n                dragDropForm.dropZones[dropzoneNo] = new DropZoneManager(dropzoneNo);\n            }\n        },\n\n        /**\n         * Events linked to form actions.\n         */\n        setupEventHandlers: function() {\n            // Changes to labels in the Markers section.\n            $('fieldset#id_draggableitemheader').on('change input', 'input, select', function() {\n                dragDropForm.setOptionsForDragItemSelectors();\n            });\n\n            // Changes to Drop zones section: shape, coordinates and marker.\n            $('fieldset#id_dropzoneheader').on('change input', 'input, select', function(e) {\n                var ids = e.currentTarget.name.match(/^drops\\[(\\d+)]\\[([a-z]*)]$/);\n                if (!ids) {\n                    return;\n                }\n\n                var dropzoneNo = ids[1],\n                    inputType = ids[2],\n                    dropZone = dragDropForm.dropZones[dropzoneNo];\n\n                switch (inputType) {\n                    case 'shape':\n                        dropZone.changeShape(dragDropForm.form.getSvg());\n                        break;\n\n                    case 'coords':\n                        dropZone.updateCoordinatesFromForm(dragDropForm.form.getSvg());\n                        break;\n\n                    case 'choice':\n                        dropZone.updateLabel();\n                        break;\n                }\n            });\n\n            // Click to toggle graphical editing.\n            var previewArea = $('fieldset#id_previewareaheader');\n            previewArea.on('click', 'g.dropzone', function(e) {\n                var dropzoneNo = $(e.currentTarget).data('dropzone-no'),\n                    currentlyActive = dragDropForm.dropZones[dropzoneNo].isActive();\n\n                $(dragDropForm.form.getSvg()).find('.dropzone.active').removeClass('active');\n\n                if (!currentlyActive) {\n                    dragDropForm.dropZones[dropzoneNo].setActive();\n                }\n            });\n\n            // Drag start on a move handle.\n            previewArea.on('mousedown touchstart', '.dropzone .handle.move', function(e) {\n                var dropzoneNo = $(e.currentTarget).closest('g').data('dropzoneNo');\n\n                dragDropForm.dropZones[dropzoneNo].handleMove(e);\n            });\n\n            // Drag start on a move handle.\n            previewArea.on('mousedown touchstart', '.dropzone .handle.edit', function(e) {\n                var dropzoneNo = $(e.currentTarget).closest('g').data('dropzoneNo'),\n                    handleIndex = e.currentTarget.getAttribute('data-edit-handle-no');\n\n                dragDropForm.dropZones[dropzoneNo].handleEdit(e, handleIndex, dragDropForm.form.getSvg());\n            });\n        },\n\n        /**\n         * Prevents adding drop zones until the preview background image is ready to load.\n         */\n        waitForFilePickerToInitialise: function() {\n            if (dragDropForm.fp.file('bgimage').href === null) {\n                // It would be better to use an onload or onchange event rather than this timeout.\n                // Unfortunately attempts to do this early are overwritten by filepicker during its loading.\n                setTimeout(dragDropForm.waitForFilePickerToInitialise, 1000);\n                return;\n            }\n\n            // From now on, when a new file gets loaded into the filepicker, update the preview.\n            // This is not in the setupEventHandlers section as it needs to be delayed until\n            // after filepicker's javascript has finished.\n            $('form.mform[data-qtype=\"ddmarker\"]').on('change', '#id_bgimage', dragDropForm.loadPreviewImage);\n\n            dragDropForm.loadPreviewImage();\n        },\n\n        /**\n         * Loads the preview background image.\n         */\n        loadPreviewImage: function() {\n            $('fieldset#id_previewareaheader .dropbackground')\n                    .one('load', dragDropForm.afterPreviewImageLoaded)\n                    .attr('src', dragDropForm.fp.file('bgimage').href);\n        },\n\n        /**\n         * Functions to run after background image loaded.\n         */\n        afterPreviewImageLoaded: function() {\n            var bgImg = $('fieldset#id_previewareaheader .dropbackground');\n            // Place the dropzone area over the background image (adding one to account for the border).\n            $('#ddm-dropzone').css('position', 'relative').css('top', (bgImg.height() + 1) * -1);\n            $('#ddm-droparea').css('height', bgImg.height() + 20);\n            dragDropForm.updateSvgDisplay();\n        },\n\n        /**\n         * Draws or re-draws all dropzones in the preview area based on form data.\n         * Call this function when there is a change in the form data.\n         */\n        updateSvgDisplay: function() {\n            var bgImg = $('fieldset#id_previewareaheader .dropbackground'),\n                dropzoneNo;\n\n            if (dragDropForm.form.getSvg()) {\n                // Already exists, just need to be updated.\n                for (dropzoneNo = 0; dropzoneNo < dragDropForm.noDropZones; dropzoneNo++) {\n                    dragDropForm.dropZones[dropzoneNo].updateSvgEl();\n                }\n\n            } else {\n                // Create.\n                $('#ddm-dropzone').html('<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" class=\"dropzones\" ' +\n                    'width=\"' + bgImg.outerWidth() + '\" ' +\n                    'height=\"' + bgImg.outerHeight() + '\"></svg>');\n                for (dropzoneNo = 0; dropzoneNo < dragDropForm.noDropZones; dropzoneNo++) {\n                    dragDropForm.dropZones[dropzoneNo].addToSvg(dragDropForm.form.getSvg());\n                }\n            }\n        },\n\n        /**\n         * Helper to make it easy to work with form elements with names like \"drops[0][shape]\".\n         */\n        form: {\n            /**\n             * Returns the label text for a marker.\n             * @param {int} markerNo\n             * @returns {string} Marker text\n             */\n            getMarkerText: function(markerNo) {\n                if (Number(markerNo) !== 0) {\n                    var label = dragDropForm.form.getFormValue('drags', [markerNo - 1, 'label']);\n                    return label.replace(new RegExp(\"^\\\\s*(.*)\\\\s*$\"), \"$1\");\n                } else {\n                    return '';\n                }\n            },\n\n            /**\n             * Get the SVG element, if there is one, otherwise return null.\n             *\n             * @returns {SVGElement|null} the SVG element or null.\n             */\n            getSvg: function() {\n                var svg = $('fieldset#id_previewareaheader svg');\n                if (svg.length === 0) {\n                    return null;\n                } else {\n                    return svg[0];\n                }\n            },\n\n            toNameWithIndex: function(name, indexes) {\n                var indexString = name;\n                for (var i = 0; i < indexes.length; i++) {\n                    indexString = indexString + '[' + indexes[i] + ']';\n                }\n                return indexString;\n            },\n\n            getEl: function(name, indexes) {\n                var form = $('form.mform[data-qtype=\"ddmarker\"]')[0];\n                return form.elements[this.toNameWithIndex(name, indexes)];\n            },\n\n            /**\n             * Helper to get the value of a form elements with name like \"drops[0][shape]\".\n             *\n             * @param {String} name the base name, e.g. 'drops'.\n             * @param {String[]} indexes the indexes, e.g. ['0', 'shape'].\n             * @return {String} the value of that field.\n             */\n            getFormValue: function(name, indexes) {\n                var el = this.getEl(name, indexes);\n                if (el.type === 'checkbox') {\n                    return el.checked;\n                } else {\n                    return el.value;\n                }\n            },\n\n            /**\n             * Helper to get the value of a form elements with name like \"drops[0][shape]\".\n             *\n             * @param {String} name the base name, e.g. 'drops'.\n             * @param {String[]} indexes the indexes, e.g. ['0', 'shape'].\n             * @param {String} value the value to set.\n             */\n            setFormValue: function(name, indexes, value) {\n                var el = this.getEl(name, indexes);\n                if (el.type === 'checkbox') {\n                    el.checked = value;\n                } else {\n                    el.value = value;\n                }\n            }\n        },\n\n        /**\n         * Utility to get the file name and url from the filepicker.\n         * @returns {Object} object containing functions {file, name}\n         */\n        filePickers: function() {\n            var draftItemIdsToName;\n            var nameToParentNode;\n            if (draftItemIdsToName === undefined) {\n                draftItemIdsToName = {};\n                nameToParentNode = {};\n                $('form.mform input.filepickerhidden').each(function(key, filepicker) {\n                    draftItemIdsToName[filepicker.value] = filepicker.name;\n                    nameToParentNode[filepicker.name] = filepicker.parentNode;\n                });\n            }\n            return {\n                file: function(name) {\n                    var fileAnchor = $(nameToParentNode[name]).find('div.filepicker-filelist a');\n                    if (fileAnchor.length) {\n                        return {href: fileAnchor.get(0).href, name: fileAnchor.get(0).innerHTML};\n                    } else {\n                        return {href: null, name: null};\n                    }\n                },\n                name: function(draftitemid) {\n                    return draftItemIdsToName[draftitemid];\n                }\n            };\n        }\n    };\n\n    /**\n     * @alias module:qtype_ddmarker/form\n     */\n    return {\n        /**\n         * Initialise the form javascript features.\n         * @param {Object} maxBgimageSize object with two properties: width and height.\n         */\n        init: dragDropForm.init\n    };\n});\n"],"file":"form.min.js"}