Automatically generated installer lang files
[moodle.git] / install / lang / lo / error.php
index e35f07a..fec6375 100644 (file)
@@ -46,3 +46,6 @@ $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ກວ
 $string['invalidmd5'] = 'ຕົວປ່ຽນການກວດສອບບໍ່ຖືກຕ້ອງ - ລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ';
 $string['missingrequiredfield'] = 'ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການບາງບ່ອນຂາດຫາຍໄປ';
 $string['remotedownloaderror'] = '<p>ການດາວໂຫຼດອົງປະກອບໃສ່ເຊີບເວີຂອງທ່ານບໍ່ສໍາເລັດ. ກະລຸນາກວດສອບການຕັ້ງຄ່າຕົວແທນ; ສ່ວນຂະຫຍາຍ PHP cURL ແມ່ນແນະນໍາທີ່ສຸດ. </p> <p>ທ່ານຕ້ອງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ດ້ວຍຕົນເອງ, ອັດສຳເນົາມັນໃສ່ "{$a->dest} "ຢູ່ໃນເຊີບເວີຂອງທ່ານ ແລະ ແຍກມັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.</p>';
+$string['wrongdestpath'] = 'ເສັ້ນທາງປາຍທາງຜິດ';
+$string['wrongsourcebase'] = 'ຖານ URL ແຫຼ່ງທີ່ມາບໍ່ຖືກຕ້ອງ';
+$string['wrongzipfilename'] = 'ຊື່ໄຟລ໌ ZIP ບໍ່ຖືກຕ້ອງ';