Automatically generated installer lang files
authorAMOS bot <amos@moodle.org>
Mon, 13 Oct 2014 16:05:32 +0000 (00:05 +0800)
committerAMOS bot <amos@moodle.org>
Mon, 13 Oct 2014 16:05:32 +0000 (00:05 +0800)
install/lang/vi/error.php

index 7dbf84a..acee612 100644 (file)
 
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
 
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Không thể tạo CSDL.</p>
+<p>CSDL được chỉ định không tồn tại và người dùng không được phép tạo CSDL.</p>
+<p>Quản trị trang nên xác minh thiết lập CSDL.</p>';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Không thể tạo thư mục lang';
 $string['cannotcreatetempdir'] = 'Không thể tạo thư mục tạm thời';
 $string['cannotdownloadcomponents'] = 'Không thể tải component';
 $string['cannotdownloadzipfile'] = 'Không thể tải tập tin ZIP';
 $string['cannotfindcomponent'] = 'Không thấy component';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Không thể lưu tệp md5';
 $string['cannotsavezipfile'] = 'Không thể lưu tập tin ZIP';
 $string['cannotunzipfile'] = 'Không thể giải nén tập tin';
 $string['componentisuptodate'] = 'Component đang ở tình trạng mới nhất';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Lỗi CSDL xảy ra [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kiểm tra tệp tải về bất thành';
+$string['invalidmd5'] = 'Biến kiểm tra sai - thử lại';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Thiếu một số mục bắt buộc';
+$string['remotedownloaderror'] = '<p>Tải về thành phần máy chủ của bạn bất thành. Hãy xác minh các thiết lập proxy; bộ mở rộng PHP cURL được khuyến nghị.<p>
+<p>Bạn phải tải tệp <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> thủ công, chép nó vào "{$a->dest}" trong máy chủ của mình và giải nén nó.</p>';
+$string['wrongdestpath'] = 'Đường dẫn sai';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Nền URL nguồn sai';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Tên tệp ZIP sai';