From Brno translation community
authormiksik <miksik>
Thu, 24 Jun 2004 17:46:07 +0000 (17:46 +0000)
committermiksik <miksik>
Thu, 24 Jun 2004 17:46:07 +0000 (17:46 +0000)
98 files changed:
lang/cs/help/choice/index.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/choice/mods.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/choice/options.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/courseavailability.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/coursegrades.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/coursereports.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/courseuploadsize.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/addsubject.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/closedialogue.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/deleteafter.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/dialoguetype.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/info.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/maildefault.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/mods.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/multiple.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/sendmail.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/dialogue/writing.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/aliases.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/allowcomments.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/allowduplicatedentries.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/casesensitive.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/defaultapproval.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/description.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/destination.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/displayformat.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/entbypage.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/filetoimport.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/fullmatch.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/globalglossary.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/importcategories.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/index.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/linkcategory.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/mainglossary.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/mods.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/shows.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/glossary/studentcanpost.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/glossary/usedynalink.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/groupmode.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/groupmodeforce.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/journal/index.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/journal/mods.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/label/mods.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/grade.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/handlingofretakes.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/lesson/import.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/lesson/jumpto.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/lesson/maxanswers.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/maxattempts.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/maxpages.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/minquestions.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/lesson/mods.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/lesson/nextpageaction.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/overview.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/questionoption.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/lesson/questiontypes.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/lesson/retake.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/lesson/useeditor.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/attempts.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/categories.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/correctanswers.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/createmultiple.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/description.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/discrimination.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/feedback.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/formataiken.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/formatblackboard.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/formatctm.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/formatcustom.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/formatgift.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/formatmissingword.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/grademethod.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/import.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/index.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/match.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/maxgrade.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/mods.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/multianswer.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/multichoice.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/numerical.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/questiontypes.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/random.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/randomsamatch.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/quiz/repeatattempts.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/review.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/shortanswer.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/shuffleanswers.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/shufflequestions.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/timeopen.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/quiz/truefalse.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/scales.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/summaries.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/survey/index.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/survey/mods.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/teachers.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/text.html [new file with mode: 0755]
lang/cs/help/textformat.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/uploadusers.html [new file with mode: 0644]
lang/cs/help/writing.html [new file with mode: 0755]

diff --git a/lang/cs/help/choice/index.html b/lang/cs/help/choice/index.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..65e11f4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>Mo¾nosti</p>\r
+<ul>\r
+  <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Mo¾né odpovìdi</a>\r
+</ul>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/choice/mods.html b/lang/cs/help/choice/mods.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..6a1661c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Hlasování</B></P>
+<UL>
+<P>Modul Hlasování je velmi jednoduchý &ndash; uèitel polo¾í otázku a zadá 
+nìkolik odpovìdí, z nich¾ si studenti mohou vybrat. To umo¾òuje uskuteènit rychlé 
+hlasování, kterým lze napøíklad podnítit studenty k pøemý¹lení o urèitém tématu, 
+nechat je rozhodnout o dal¹ím postupu v kurzu nebo mezi nimi provést prùzkum 
+mínìní.
+</UL>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/choice/options.html b/lang/cs/help/choice/options.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..ec0263d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Mo¾né odpovìdi</B></P>
+
+<P>Zde uveïte mo¾né odpovìdi, ze kterých si úèastníci hlasování mohou vybrat.</P>
+
+<P>Odpovìdí mù¾ete zadat i ménì ne¾ ¹est; pole, která nepotøebujete, mù¾ete 
+nechat prázdná.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/courseavailability.html b/lang/cs/help/courseavailability.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d95bae6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Dostupnost kurzu</b></p>
+
+<p>Tato volba vám umo¾òuje kurz zcela "skrýt".</p>
+
+<p>Kurz se poté nezobrazí na ¾ádném seznamu kurzù, uvidí jej pouze jeho uèitelé 
+a správci systému.</p>
+
+<p>Studentùm nebude pøístup do kurzu povolen ani v pøípadì, ¾e pou¾ijí pøímo jeho 
+internetovou adresu (URL).</p>
diff --git a/lang/cs/help/coursegrades.html b/lang/cs/help/coursegrades.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..56f50cb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Body</b></p>
+
+<P>Vìt¹inu aktivit v kurzu lze bodovì hodnotit.</p>
+
+<p>Ve standardním nastavení lze v¹echna bodová hodnocení v kurzu najít na 
+stránce "Body", dostupné z hlavní stránky kurzu.</p>
+
+<p>Jestli¾e uèitel nehodlá ve svém kurzu studenty bodovat nebo nechce studentùm 
+umo¾nit na nì nahlí¾et, mù¾e volbu "Ukázat body" vypnout. Toto nastavení 
+uèiteli nebrání v bodování, pouze znemo¾òuje studentùm jejich bodové ohodnocení 
+prohlí¾et.</p>
diff --git a/lang/cs/help/coursereports.html b/lang/cs/help/coursereports.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..62af44c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p align="center"><b>Zpráva o èinnosti</b></p>
+
+<p>Pro ka¾dého úèastníka kurzu je vedena Zpráva o èinnosti, která zachycuje 
+jeho aktivitu v kurzu. Vedle pøehledu jeho pøíspìvkù do kurzu obsahuje tato 
+zpráva také detailní záznamy o jeho pøihlá¹eních a pøístupech k jednotlivým 
+èástem kurzu.</p>
+
+<p>Pøístup k tìmto údajùm je uèiteli umo¾nìn pøes tlaèítko umístìné na stránce 
+osobního profilu ka¾dého studenta.</p>
+
+<p>O pøístupu studenta k jeho záznamùm rozhoduje uèitel v nastavení kurzu. U 
+nìkterých kurzù mù¾e být zpráva o èinnosti pro studenta pøínosná, proto¾e 
+mu umo¾ní sledovat jeho zapojení do èinnosti v kurzu; u jiných kurzù není 
+její zpøístupnìní nezbytné.</p>
+
+<p>Dal¹ím mo¾ným dùvodem pro vypnutí této funkce je zvý¹ené zatí¾ení systému pøi 
+vytváøení zprávy. Je-li v kurzu velký poèet studentù nebo probíhá-li kurz dlouho, 
+je lépe tuto funkci vypnout.</p>
diff --git a/lang/cs/help/courseuploadsize.html b/lang/cs/help/courseuploadsize.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..09764da
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Maximální velikost nahrávaných souborù</B></P>
+
+<P>Toto nastavení urèuje maximální velikost souboru, který mohou 
+do kurzu vlo¾it studenti. Uèitel je pøi jejím stanovování omezen tím, jakou 
+maximální velikost souboru nastavil správce pro celý systém.</P>
+
+<P>Velikost mù¾ete dále omezit nastavením u jednotlivých èinností.</P>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/addsubject.html b/lang/cs/help/dialogue/addsubject.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1627fee
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Pøidání nadpisu</b></p>
+
+<p>Tento odkaz mù¾ete pou¾ít, pokud chcete rozhovoru pøiøadit nadpis. 
+Nadpis je vhodné pøiøadit ka¾dému rozhovoru - rozhovor pak neodboèuje od tématu. 
+Pokud chcete zmìnit téma rozhovoru, je lep¹í stávající rozhovor uzavøít a 
+otevøít nový.</p>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/closedialogue.html b/lang/cs/help/dialogue/closedialogue.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..df9f6f7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Uzavírání rozhovorù</b></p>
+
+<p>Rozhovor mù¾ete kdykoli uzavøít. Uzavøením se rozhovor ukonèí a bude 
+odstranìn z&nbsp;va¹eho seznamu aktuálních rozhovorù.</p>
+
+<p>Do uzavøených rozhovorù mù¾ete nahlédnout, ale nemù¾ete do nich pøispívat.  
+Uzavøené rozhovory mohou být po urèité dobì smazány a pak u¾ samozøejmì nebudou 
+k dispozici ani pro ètení.</p>
+       
+<p>Pokud uzavøete rozhovor a poté chcete pokraèovat v rozhovoru s tým¾ partnerem, 
+musíte s ním otevøít nový rozhovor.</p>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/deleteafter.html b/lang/cs/help/dialogue/deleteafter.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e9ba8ea
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Odstranìní rozhovorù</b></p>\r
+<p>Tato volba nastavuje èasový interval (ve dnech) pro odstranìní rozhovorù. \r
+Týká se pouze UZAVØENÝCH rozhovorù. </p>\r
+       \r
+<p>Pokud je èasová lhùta nastavena na nulu, rozhovor nebude odstranìn nikdy.</p>\r
+\r
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/dialoguetype.html b/lang/cs/help/dialogue/dialoguetype.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..210b434
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Typy rozhovorù</b></p>
+<p>Existují tøi typy rozhovorù:</p>
+
+<ol><li><p><b>Mezi uèitelem a studentem</b> &ndash; umo¾òuje rozhovor mezi 
+uèitelem a studentem. Rozhovor mù¾e otevøít uèitel i student. V seznamech osob 
+vidí uèitel pouze studenty a studenti pouze uèitele. </p></li>
+    
+<li><p><b>Mezi studenty</b> &ndash; umo¾òuje rozhovor mezi studenty navzájem. 
+Uèitelé do rozhovoru tohoto typu vstoupit nemohou.</p></li>
+    
+<li><p><b>Bez omezení</b> &ndash; umo¾òuje komukoli otevøít rozhovor 
+s kterýmkoli jiným úèastníkem kurzu. Uèitelé mohou otevírat rozhovory s ostatními 
+uèiteli i studenty, studenti mohou otevírat rozhovory s ostatními studenty i 
+uèiteli.</p></li>
+</ol>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/info.html b/lang/cs/help/dialogue/info.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8d8cbe0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
+
+<p>Tento modul nabízí jednoduchou metodu komunikace mezi dvojicí u¾ivatelù, a to 
+mezi uèitelem a studentem (pøièem¾ rozhovor mù¾e otevøít kterýkoliv z nich), 
+pøípadnì - v závislosti na nastavení - mezi dvìma studenty. Uèitel i student 
+mohou být zapojeni do více rozhovorù souèasnì.</p>
+
+<p>Rozhovor mù¾e mít neomezený poèet pøíspìvkù (replik). Konverzace 
+obvykle probíhá jako série støídavých odpovìdí; tento re¾im v¹ak není vynucován, 
+oba úèastníci mohou do rozhovoru pøispívat kdykoliv.</p>
+
+<p>Kterýkoli z úèastníkù mù¾e rozhovor kdykoli uzavøít. Po urèité dobì, kterou 
+nastaví uèitel pøi vytváøení rozhovoru, jsou uzavøené rozhovory odstranìny. 
+Pokud uzavøený rozhovor je¹tì nebyl odstranìn, mohou jej oba úèastníci nadále 
+èíst, nemohou jej v¹ak znovu otevøít.</p>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/maildefault.html b/lang/cs/help/dialogue/maildefault.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ef972bd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Zasílat upozornìní e-mailem</b></p>
+<p>Tato volba urèuje, zda se pøi vlo¾ení nové repliky bude implicitnì 
+nabízet zaslání e-mailového upozornìní partnerovi. Pokud je tato volba 
+nastavena na &quot;Ano&quot;, bude pøi vkládání repliky za¹krtnuto 
+políèko &quot;Poslat upozornìní e-mailem&quot;.</p>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/mods.html b/lang/cs/help/dialogue/mods.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1138d36
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
+<ul>
+<p>Tento modul nabízí jednoduchou metodu komunikace mezi dvojicí u¾ivatelù, a to 
+mezi uèitelem a studentem (pøièem¾ rozhovor mù¾e otevøít kterýkoliv z nich), 
+pøípadnì - v závislosti na nastavení - mezi dvìma studenty. Uèitel i student 
+mohou být zapojeni do více rozhovorù souèasnì.</p>
+</ul>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/multiple.html b/lang/cs/help/dialogue/multiple.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8119f1d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Soubì¾né rozhovory</b></p>\r
+\r
+<p>Tato volba umo¾òuje otevøít s nìkým více ne¾ jeden rozhovor. Pokud zvolíte \r
+Ne, bude mo¾né mezi dvìma osobami otevøít pouze jeden rozhovor.</p>\r
+\r
+<p>Povolení soubì¾ných rozhovorù mù¾e vést ke zneu¾ití: úèastníka kurzu je mo¾né \r
+&quot;u¹tvat&quot; tím, ¾e s ním ostatní otevøou velké mno¾ství nechtìných \r
+rozhovorù.</p>\r
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/sendmail.html b/lang/cs/help/dialogue/sendmail.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..02cfce6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Posílání zpráv mailem</b></p>
+
+<p>Pokud je políèko za¹krtnuté, partnerovi v rozhovoru bude e-mailem odeslána 
+zpráva, ¾e jste do rozhovoru vlo¾ili repliku (nebo s ním otevøeli nový rozhovor).
+Zpráva <b>neobsahuje</b> pøíspìvek samotný, pouze krátké oznámení, pøípadnì 
+odkaz na stránku, kde se rozhovor nachází.</p>
+
+<p>Tuto zprávu je vhodné odesílat zejména v pøípadì, kdy¾ pøedpokládáte, ¾e 
+vá¹ partner pøíspìvek neuvidí, proto¾e stránky kurzu nav¹tìvuje zøídka. 
+Informaci o tom, kdy je nav¹tívil naposledy, získáte na seznamu úèastníkù. </p>
diff --git a/lang/cs/help/dialogue/writing.html b/lang/cs/help/dialogue/writing.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bc2c426
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Psaní</B></P>
+
+<P>Pøi psaní textu se sna¾te brát v úvahu, kdo je v rozhovoru va¹ím partnerem.</P>
+
+<P>Vyjadøujte své my¹lenky co nejjasnìji a nejjednodu¹eji, abyste se vyhnuli 
+nedorozumìním.</P>
+
+<P>Rozhovoru skuteènì prospìje, budou-li va¹e pøíspìvky krátké a k vìci. Pokud 
+chcete zaèít øe¹it nìco jiného, radìji rozhovor uzavøete a zaènìte nový.  
+    
+<P>Sna¾te se partnerovi klást zajímavé otázky. Obì strany to pøimìje lépe 
+promyslet problém, o kterém diskutujete (a tím se nìco nauèit).</P>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=questions.html">Více o pokládání otázek</a></p>
+<p align=right><a href="help.php?file=reading.html">Více o ètení</a></p>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/aliases.html b/lang/cs/help/glossary/aliases.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8283577
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Klíèová slova</B></P>
+
+<p>Ke ka¾dému heslu ve slovníku lze pøipojit seznam klíèových slov (aliasù).
+
+<p>Tato slova se pak alternativnì pou¾ívají pøi odkazování na dané heslo. 
+Budou napøíklad pou¾ita pøi vytváøení automatických odkazù.</p>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/allowcomments.html b/lang/cs/help/glossary/allowcomments.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..f20a0fb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Komentáøe k heslùm</b></p>
+
+<p>Ostatním úèastníkùm kurzu lze povolit, aby k heslùm ve slovníku pøidávali 
+komentáøe.</p>
+
diff --git a/lang/cs/help/glossary/allowduplicatedentries.html b/lang/cs/help/glossary/allowduplicatedentries.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..4bee129
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align=center><b>Povolení duplicitních hesel</b></p>
+
+<p>Pokud tuto volbu zapnete, ve slovníku bude mo¾no vytvoøit více hesel se 
+stejným pojmem (heslovým slovem).</p>
+
diff --git a/lang/cs/help/glossary/casesensitive.html b/lang/cs/help/glossary/casesensitive.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1e37e62
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Rozli¹ování velkých a malých písmen</B></P>
+
+<P>Toto nastavení urèuje, zda budou pøi vytváøení automatických odkazù na dané 
+heslo rozli¹ována velká a malá písmena.</P>
+
+<P>Je-li tato volba aktivována, pak napø. ze slova "html" v pøíspìvku do fóra 
+NEBUDE vytvoøen odkaz k slovníkovému heslu "HTML".</P>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/defaultapproval.html b/lang/cs/help/glossary/defaultapproval.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..656485a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Implicitní stav schvalování</B></P>
+
+<p>Toto nastavení umo¾òuje uèiteli urèit, co se stane s novými hesly, která 
+do slovníku pøidají studenti. Hesla mohou být buï automaticky zpøístupnìna v¹em 
+úèastníkùm kurzu, nebo musí uèitel ka¾dé z nich nejprve schválit.</p>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/description.html b/lang/cs/help/glossary/description.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..36a00d4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Popis</B></P>
+
+<P>Toto pole vám umo¾òuje popsat úèel slovníku a pøípadnì poskytnout instrukce 
+nebo dal¹í informace, odkazy atd.</P>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/destination.html b/lang/cs/help/glossary/destination.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6957c60
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Urèení cíle pro import hesel</B></P>
+
+<P>Mù¾ete upøesnit, kam chcete hesla importovat:</p>
+<ul>
+<li><strong>Stávající slovník:</strong> Importovaná hesla se doplní do aktuálního 
+slovníku.</li>
+<li><strong>Nový slovník:</strong> Na základì informací z vybraného importovaného 
+souboru se vytvoøí nový slovník a nová hesla se vlo¾í do nìj.</li>
+</ul>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/displayformat.html b/lang/cs/help/glossary/displayformat.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b6aaf83
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,43 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Zpùsob zobrazení</B></P>
+
+<P>Toto nastavení upøesòuje, jak se hesla slovníku budou zobrazovat. 
+Standardní zpùsoby zobrazení jsou tyto:</p>
+<blockquote>
+<dl>
+<dt><b>Prostý slovníkový styl</b></dt>
+<dd>Vypadá jako bì¾ný ti¹tìný slovník; nezobrazují se autoøi hesel
+a pøílohy jsou uvedeny ve formì odkazù.</dd>
+<dt><b>Seznam polo¾ek</b></dt>
+<dd>Zobrazí pouze heslová slova jako hypertextové odkazy; text hesla se 
+zobrazí po kliknutí na odkaz.</dd>
+<dt><b>Souvislý bez autora</b></dt>
+<dd>Zobrazuje hesla jedno za druhým, oddìlená pouze editaèními ikonami.</dd>
+<dt><b>Úplný vèetnì autora</b></dt>
+<dd>Zobrazení podobné jako ve fóru; zobrazuje se údaj o autorovi hesla, pøílohy 
+jsou uvedeny ve formì odkazù.</dd>
+<dt><b>Úplný bez autora</b></dt>
+<dd>Zobrazení podobné jako ve fóru; údaj o autorovi hesla se nezobrazuje, pøílohy 
+jsou uvedeny ve formì odkazù.</dd>
+<dt><b>Encyklopedie</b></dt>
+<dd>Stejný zpùsob zobrazení jako "Úplný vèetnì autora", ale pokud je pøílohou 
+obrázek, zobrazí se pøímo v textu hesla.</dd>
+<dt><b>FAQ (ÈKD:-)</b></dt>
+<dd>Vhodný pro zobrazení seznamù <b>è</b>asto <b>k</b>ladených <b>d</b>otazù. 
+Automaticky vkládá pøed heslové slovo (které v tomto pøípadì obsahuje znìní 
+dotazu) a pøed text hesla (obsahující odpovìï) slovo OTÁZKA, resp. ODPOVÌÏ.</dd>
+</dl>
+</blockquote>
+
+<hr>
+<p>Správci Moodlu mohou vytváøet nové zpùsoby zobrazení, a to následujícím 
+postupem:
+<ol>
+<li>Nahlédnìte do adresáøe mod/glossary/formats; pro ka¾dý existující zpùsob 
+zobrazení byste mìli vidìt soubor oznaèený èíslem.
+<li>Vytvoøte kopii jednoho z nich a oznaète ji jiným èíslem N (nezapomeòte, ¾e 
+0 a 1 jsou rezervovány).
+<li>Editací souboru vytvoøte vlastní formát (vy¾aduje jistou znalost PHP).
+<li>Nakonec vlo¾te do ka¾dého jazykového balíèku, který pou¾íváte, novou 
+promìnnou s názvem <b>displayformatN</b> a pøipojte krátké, ale výsti¾né 
+jméno pro nový formát.
+</ol>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/entbypage.html b/lang/cs/help/glossary/entbypage.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..cd30d3e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Urèení poètu hesel zobrazovaných na stránce</B></P>
+
+<P>U slovníku lze omezit poèet hesel zobrazovaných na stránce.</P>
+
+<P>Pøi velkém poètu hesel s automatickými odkazy byste mìli nastavit spí¹e ni¾¹í 
+hodnotu, abyste pøede¹li dlouhé dobì naèítání.</P>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/filetoimport.html b/lang/cs/help/glossary/filetoimport.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..895386f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Importovat ze souboru</B></P>
+
+<P>Vyberte na svém poèítaèi soubor XML, který obsahuje hesla k importování.</p>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/fullmatch.html b/lang/cs/help/glossary/fullmatch.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9150879
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Srovnávání celých slov</B></P>
+
+<P>Pokud je aktivováno automatické vytváøení odkazù, pak tímto nastavením povolíte
+vytváøet odkazy pouze u celých slov.</P>
+   
+<P>Napøíklad slovníkové heslo "konstrukt" nevytvoøí odkaz ve slovì 
+"konstruktivismus".</P>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/globalglossary.html b/lang/cs/help/glossary/globalglossary.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..6c66a69
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Globální slovník</B></P>
+
+<P>Uèitel mù¾e jeden slovník v kurzu oznaèit jako globální.</p>
+
+<P>Tento slovník se pak mù¾e stát souèástí kteréhokoli kurzu (a také hlavní 
+stránky systému). </P>
+
+<P>Rozdíl oproti bì¾nému lokálnímu slovníku spoèívá v tom, ¾e na hesla se 
+vytváøejí automatické odkazy ze v¹ech kurzù (a ne pouze z toho, 
+do nìj¾ slovník patøí). </P>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/importcategories.html b/lang/cs/help/glossary/importcategories.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3fac76e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Import kategorií</B></P>
+
+<P>V základním nastavení budou importována v¹echna hesla. Mù¾ete upøesnit, 
+zda chcete importovat také kategorie (k nim pak budou nová hesla pøiøazena).</p>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/index.html b/lang/cs/help/glossary/index.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..314a702
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,31 @@
+<p>Slovník</p>\r
+\r
+<blockquote>\r
+ Soubory nápovìdy na úrovni slovníku:\r
+<ul>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Popis slovníku</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Urèení spoleèného slovníku</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Urèení hlavního slovníku kurzu</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Schvalování hesel</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Duplikovaná hesla ve slovnících</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Studenti mohou aktualizovat hesla</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Komentáøe k heslùm</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Formát zobrazení hesel</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=entbypage.html">Poèet hesel zobrazených na stránce</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=shows.html">Procházet mo¾nosti v rámeèku Abecední náhled</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=linkcategories.html">Automatické vytváøení odkazù kategorií</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=filetoimport.html">Importování hesel</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Importování kategorií</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=destination.html">Cíl importovaných hesel</a>\r
+</ul>\r
+</blockquote>\r
+\r
+<blockquote>\r
+Soubory nápovìdy na úrovni hesel:\r
+<ul>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink.html">Automatické vytváøení odkazù hesel</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=aliases.html">Klíèová slova: Co jsou?</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=casesensitive.html">Automatické vytváøení odkazù s rozli¹ením velkých a malých písmen</a>\r
+  <li><a href="help.php?module=glossary&file=fullmatch.html">Automatické vytváøení odkazù na celá  slova</a>\r
+</ul>\r
+</blockquote>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/glossary/linkcategory.html b/lang/cs/help/glossary/linkcategory.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..e23dd90
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Automatické vytváøení odkazù kategorií</B></P>\r
+\r
+<P>Mù¾ete upøesnit, zda chcete, aby kategorie mìly automatické vytváøení odkazù nebo ne.</p>\r
+\r
+<p>Pozor: kategorie tvoøí  odkazy na základì srovnávání celých slov s ohledem na rozli¹ení  velkých a malých písmen.</p>\r
diff --git a/lang/cs/help/glossary/mainglossary.html b/lang/cs/help/glossary/mainglossary.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..e518320
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Hlavní slovník kurzu</B></P>
+
+<P>Systém slovníku vám umo¾òuje pøená¹et hesla z kteréhokoli vedlej¹ího 
+slovníku do hlavního slovníku kurzu.</P>
+
+<P>K tomu je nutné urèit, který slovník je hlavní.</P>
+
+<P>Poznámka: V ka¾dém kurzu mù¾e být jako hlavní oznaèen pouze jeden slovník; 
+aktualizovat jej mohou pouze uèitelé.</P>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/mods.html b/lang/cs/help/glossary/mods.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..a24ab97
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<B>Slovník</B></P>
+<UL>
+<P>Tato èinnost umo¾òuje úèastníkùm kurzu vytváøet a prùbì¾nì spravovat seznam definic, 
+podobnì jako ve slovníku.</P>
+<P>Hesla lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha rùzných formátech.</P>
+<P>Slovník také umo¾òuje uèitelùm pøená¹et hesla z jednoho slovníku do druhého 
+(globálního) v rámci jednoho kurzu.</P>
+<P>Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoøí odkaz na slovníkové 
+heslo, pokud se pøíslu¹ný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu.</P>
+</UL>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/shows.html b/lang/cs/help/glossary/shows.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fc1309a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Nastavení mo¾ností pro abecední procházení slovníku</B></P>
+
+<P>U¾ivatelé mohou slovník procházet a vyhledávat v nìm. Nastavení tìchto 
+èinností mù¾ete upøesnit následujícími volbami:</p>
+
+<p><b>Zobrazit odkaz "Speciální"</b>: umo¾ní procházení slovníku podle 
+zvlá¹tních znakù, jako jsou @, # atd.</p>
+
+<p><b>Zobrazit abecedu</b>: umo¾ní procházení slovníku podle jednotlivých písmen 
+abecedy. </p>
+
+<p><b>Zobrazit odkaz "V¹e"</b>: umo¾ní procházení v¹ech hesel najednou.</p>
diff --git a/lang/cs/help/glossary/studentcanpost.html b/lang/cs/help/glossary/studentcanpost.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..62467d5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Pøidávání hesel studenty</B></P>
+
+<P>Mù¾ete urèit, zda student smí pøidávat, upravovat nebo 
+mazat svá vlastní hesla. Toto nastavení se týká pouze vedlej¹ích slovníkù, 
+proto¾e hesla pøenesená do hlavního slovníku mohou upravovat nebo mazat pouze 
+uèitelé.</P>
+
+<P><B>Poznámka:</B> Uèitel mù¾e kdykoli upravit nebo smazat jakékoli heslo.</P>
+
diff --git a/lang/cs/help/glossary/usedynalink.html b/lang/cs/help/glossary/usedynalink.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..9b18bf5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Automatické odkazy na slovníková hesla</B></P>
+
+<P>Zapnutím této volby umo¾níte vytváøení automatických odkazù na slovníková 
+hesla v¾dy, kdy¾ se heslové slovo nebo fráze v kurzu objeví &ndash; v pøíspìvcích 
+do fóra, studijních materiálech, týdenních shrnutích, poznámkách atd.</P>
+
+<P>Pokud v nìkterém textu (napøíklad v pøíspìvku do fóra) automatické odkazy 
+vytváøet nechcete, oznaète jej párovými znaèkami &lt;nolink&gt; a 
+&lt;/nolink&gt;.</P>
+
+<P>Poznámka: Odkazy se vytváøejí i pro názvy kategorií.</P>
diff --git a/lang/cs/help/groupmode.html b/lang/cs/help/groupmode.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d72c8f8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,25 @@
+<p align="center"><b>Skupinový re¾im</b></p>
+
+<p>Existují tøi druhy skupinového re¾imu:
+<ul>
+<li>®ádné skupiny &ndash; v tomto re¾imu jsou v¹ichni úèastníci kurzu èleny 
+jediné velké skupiny</li>
+<li>Oddìlené skupiny &ndash; ka¾dá skupina &quot;vidí&quot; pouze svoji vlastní skupinu, 
+ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné</li>
+<li>Viditelné skupiny &ndash; èlenové ka¾dé skupiny pracují v rámci vlastní 
+skupiny, ale vidí i skupiny ostatní</li>
+</ul>
+</p>
+
+<P>Skupinový re¾im mù¾ete nastavit na dvou úrovních:</p>
+
+<dl>
+<dt><b>1. Úroveò kurzu</b></dt>
+<dd>Nastavíte-li skupinový re¾im na úrovni celého kurzu, bude standardním 
+re¾imem pro v¹echny èinnosti v rámci kurzu<br /><br /></dd>
+<dt><b>2. Úroveò èinnosti</b></dt>
+<dd>Pro ka¾dou èinnost, která umo¾òuje práci ve skupinách, lze nastavit 
+samostatný skupinový re¾im. Zvolíte-li na úrovni kurzu  
+<a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">&quot;Vnucovat&quot; skupinový 
+re¾im</a>, nastavení pro jednotlivé èinnosti bude ignorováno.</dd>
+</dl>  
diff --git a/lang/cs/help/groupmodeforce.html b/lang/cs/help/groupmodeforce.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f2e2dd9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Vnucovat skupinový re¾im</b></p>
+
+<P>Zvolíte-li na úrovni kurzu vnucování skupinového re¾imu, je tento re¾im 
+uplatòován u v¹ech èinností v kurzu; samostatná nastavení skupinového re¾imu 
+u jednotlivých èinností jsou ignorována. </p>
+
+<p>Tento re¾im je vhodný napøíklad v pøípadì, ¾e chcete vytvoøit kurz s nìkolika
+zcela oddìlenými skupinami.</p>
diff --git a/lang/cs/help/journal/index.html b/lang/cs/help/journal/index.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..8d1c8b6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1 @@
diff --git a/lang/cs/help/journal/mods.html b/lang/cs/help/journal/mods.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..85881ad
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Poznámky</B></P>
+<UL>
+<P>Tento modul pøedstavuje dùle¾itou reflexivní aktivitu. Uèitel po¾ádá 
+studenty, aby se zamysleli nad urèitým tématem. Studenti pak vytváøejí záznamy, 
+které mohou prùbì¾nì upravovat a doplòovat. Záznamy jsou dùvìrné a vidí je pouze 
+uèitel, ten na nì také mù¾e reagovat a bodovat je. Osvìdèilo se zaøadit tuto 
+aktivitu alespoò jednou do ka¾dého týdne/tématu.</P>
+</UL>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/label/mods.html b/lang/cs/help/label/mods.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..99492fb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<B>Popisky</B></P>
+<UL>
+<P>Popisek vlastnì není skuteèná aktivita; pou¾ívá se tehdy, chceme-li mezi 
+ostatní aktivity na hlavní stránce kurzu zaèlenit text a obrázky.</P>
+</UL>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/lesson/grade.html b/lang/cs/help/lesson/grade.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..c55bc19
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P align="center"><B>Maximální poèet bodù za pøedná¹ku</B></P>
+
+<P>Tato hodnota udává maximální poèet bodù, které lze udìlit za absolvování 
+pøedná¹ky (v rozsahu 0&ndash;100). Tuto hodnotu lze pozdìji kdykoliv zmìnit. 
+Ka¾dá zmìna se ihned projeví v celkovém bodování kursu (stránka Body...) a také 
+v pøehledech výsledkù zobrazovaných studentùm.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/lesson/handlingofretakes.html b/lang/cs/help/lesson/handlingofretakes.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6d03de9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P align="center"><B>Zpracování opakovaného prùchodu pøedná¹kou</B></P>
+
+<P>Jestli¾e je studentùm povoleno procházet pøedná¹ku opakovanì, umo¾òuje tato 
+volba urèit, zda se za výsledné hodnocení pøedná¹ky bude pova¾ovat <B>prùmìr</B> 
+ze v¹ech pokusù, nebo <B>nejlep¹í</B> pokus.</P>
+
+<P>Tuto volbu lze kdykoliv zmìnit.</P>
diff --git a/lang/cs/help/lesson/import.html b/lang/cs/help/lesson/import.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..245d2d6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,96 @@
+<P align=center><B>Importování nových úloh</B></P>
+<P>Tato funkce umo¾òuje importování úloh z externích textových souborù.</P>
+<P>Moodle podporuje nìkolik formátù:</P>
+
+<P><B>Formát GIFT</B></P>
+<UL>
+<P>GIFT je nejkomplexnìj¹í dostupný formát pro importování testových otázek 
+z textového souboru do Moodlu. Byl navr¾en pro snadný textový zápis testových 
+otázek. Podporuje rùzné typy úloh: úlohy s výbìrem odpovìdí, 
+s krátkou odpovìdí, s odpovìdí pravda/nepravda, numerické úlohy, pøiøazování, a 
+také vlo¾ení _______ pro formát "vynechané slovo". V jednom textovém souboru lze 
+pou¾ít více typù úloh. Formát GIFT dále umo¾òuje zadávat jméno otázky, komentáø 
+k odpovìdím a jejich hodnocení v procentech; pro interní potøebu lze text také 
+opatøovat poznámkami, které se v testu nezobrazí. Zde je nìkolik pøíkladù:</P>
+  
+<PRE>Kdo je pohøben v památníku na Vítkovì?{~T.G.M. ~Klement Gottwald =nikdo}
+      
+V památníku na Vítkovì byl {~otráven =pohøben ~oddán} Klement Gottwald.
+
+V památníku na Vítkovì je pohøben Klement Gottwald.{FALSE}
+
+Kdo je pohøben v památníku na Vítkovì?{=nyní ji¾ nikdo =nikdo}
+
+Kdy se narodil Klement Gottwald?{#1896}
+</PRE>
+<P align=right><A href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Více 
+o formátu "GIFT"</A></P></UL>
+
+<P><B>Formát Aiken</B></P>
+<UL>
+<P>Formát Aiken umo¾òuje snadnou tvorbu úloh s výbìrem odpovìdí. Pou¾ívá 
+jednoduchou syntaxi srozumitelnou i pro èlovìka. Napø:</P>
+<PRE>Co je cílem první pomoci?
+A. Zachránit ¾ivot, zabránit dal¹ímu zranìní
+B. Poskytnout lékaøské o¹etøení zranìnému
+C. Zabránit dal¹ímu zranìní
+D. Pomoci obìtem v nouzi
+ODPOVÌÏ: A</PRE>
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Více o formátu "AIKEN"</A></P></UL>
+
+<P><B>Vynechané slovo</B></P>
+<UL>
+<P>Tento formát podporuje pouze úlohy s výbìrem odpovìdí. Chybné varianty 
+odpovìdi se uvozují vlnovkou (~), správná odpovìï rovnítkem (=). Napø.:</P> 
+<BLOCKQUOTE>Ji¾ v raném vìku, kdy zaèínáme zkoumat své tìlo, se z nás 
+stávají studenti {=anatomie a fyziologie ~mechaniky ~teologie ~botaniky}, 
+a studenty v jistém smyslu zùstáváme a¾ do konce ¾ivota.</BLOCKQUOTE>
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Více o formátu 
+"Vynechané slovo"</A></P></UL>
+
+<P><B>AON</B></P>
+<UL>
+<P>Tento formát se od pøedchozího li¹í pouze tím, ¾e po provedení importu se 
+v¹echny úlohy s krátkou odpovìdí po ètveøicích pøevedou na pøiøazovací úlohy.</P>
+<P>Kromì toho se u úloh s výbìrem odpovìdí bìhem vkládání náhodnì zmìní poøadí 
+odpovìdí.</P>
+<P>Formát je pojmenován podle organizace, která sponzorovala vývoj testovacích 
+nástrojù.</P></UL>
+
+<P><B>Blackboard</B></P>
+<UL>
+<P>Importovat lze i úlohy z ezportního formátu systému Blackboard. Tento formát 
+vyu¾ívá funkcí PHP urèených pro práci s jazykem XML.</P>
+  <P align=right>
+<A href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Více o 
+formátu "Blackboard"</A></P></UL>
+
+<P><B>Course Test Manager</B></P>
+<UL>
+<P>Do Moodlu lze importovat úlohy z databáze testovacích otázek systému Course 
+Test Manager (CTM). Pro pøístup k testovacím otázkám (ulo¾eným v databázi 
+Microsoft Access) se pou¾ívají rùzné postupy v závislosti na tom, zda je Moodle 
+provozován v operaèním systému Windows nebo Linux.</P>
+<P>Ve Windows mù¾ete importovat databázi formátu Microsoft Access bì¾ným 
+zpùsobem.</P>
+<P>V pøípadì Linuxu potøebujete poèítaè s Windows umístìný na stejné síti. 
+Na nìj zkopírujte databázi CTM a spus»te ODBC Socket Server, který pro pøevod 
+dat do Moodlu na serveru Linux pou¾ije jazyka XML.</P>
+<P>Pøed pou¾itím tohoto importního filtru si prosím pøeètìte podrobnìj¹í 
+nápovìdu.</P>
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Více o formátu "CTM"</A></P></UL>
+
+<P><B>U¾ivatelský formát</B></P>
+<UL>
+<P>Pokud máte vlastní formát, který potøebujete importovat, upravte podle potøeby 
+soubor mod/quiz/format/custom.php.
+<P>Rozsah nutných zmìn v kódu je opravdu malý &ndash; nový kód je potøeba pouze 
+pro rozpoznání jedné úlohy ve výchozím textu.
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Více o u¾ivatelském formátu</A></P></UL>
+
+<P>Postupnì budou pøibývat dal¹í formáty, napø. WebCT, IMS QTI a jakékoliv jiné, 
+kterými pøispìjí u¾ivatelé Moodlu.</P>
diff --git a/lang/cs/help/lesson/jumpto.html b/lang/cs/help/lesson/jumpto.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..33db17e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p align="center"><b>Skok</b></p>
+
+<p>Ke ka¾dé odpovìdi je pøiøazen jeden skok. Vybere-li student odpovìï, zobrazí 
+se pøíslu¹ná reakce a poté se pokraèuje skokem na nastavenou stránku.
+Skok mù¾e být relativní nebo absolutní. Relativní skoky jsou <b>Tato stránka</b>
+a <b>Dal¹í stránka</b>. <b>Tato stránka</b> vede studenta zpìt na aktuální 
+stránku, <b>Dal¹í stránka</b> jej vede na následující stránku v lineární 
+posloupnosti pøedná¹ky. Absolutní skoky jsou oznaèeny <b>titulkem</b> cílové 
+stránky.</p>
+
+<p>Upozornìní: relativní skok <b>Dal¹í stránka</b> mù¾e po zmìnì poøadí stránek 
+vést k jiné cílové stránce, zatímco absolutní skok, oznaèený
+titulkem cílové stránky, vede v¾dy k té¾e cílové stránce.</p>
diff --git a/lang/cs/help/lesson/maxanswers.html b/lang/cs/help/lesson/maxanswers.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..a65e5cf
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P align="center"><B>Maximální poèet odpovìdí v otázce</B></P>
+
+
+<P>Tato hodnota udává maximální poèet odpovìdí, které lze zadat ke kterékoliv 
+otázce pøedná¹ky. Výchozí hodnota je 4. Pokud v pøedná¹ce pou¾íváte výhradnì 
+otázky typu Pravda/Nepravda, je vhodné nastavit tuto hodnotu na 2.</P>
+    
+<P>Tuto hodnotu lze bezpeènì mìnit i v pøedná¹ce s ji¾ vlo¾enými materiály.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/lesson/maxattempts.html b/lang/cs/help/lesson/maxattempts.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..23a147e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,21 @@
+<P align="center"><B>Nejvìt¹í mo¾ný poèet pokusù</B></P>
+
+<P>Tato hodnota urèuje nejvy¹¹í mo¾ný poèet pokusù, které má ka¾dý student 
+k&nbsp;dispozici pro zodpovìzení <B>ka¾dé otázky</B> v pøedná¹ce. V pøípadì 
+otázek, u nich¾ se studentovi nenabízejí varianty odpovìdi (otázky s krátkou 
+odpovìdí, numerické otázky apod.), pøedstavuje tato hodnota nezbytný "záchranný 
+prostøedek" zaji¹»ující pøechod na dal¹í stránku pøedná¹ky.</P>
+
+<P>Výchozí hodnota je 5. Ni¾¹í hodnota by mohla studenty odradit od dal¹ího 
+promý¹lení otázek, vy¹¹í by mohla vést k pøíli¹né frustraci.</P>
+
+<P>Nastavíte-li nejvìt¹í mo¾ný poèet pokusù na 1, bude student na ka¾dou otázku 
+odpovídat pouze jednou. Vzniká tak podobný re¾im jako u modulu Test, s tím 
+rozdílem, ¾e ka¾dá otázka je studentùm nabízena na zvlá¹tní stránce.</P>
+
+<P>Mìjte prosím na pamìti, ¾e se jedná o globální parametr, tak¾e se nastavená 
+hodnota uplatní u v¹ech otázek pøedná¹ky bez ohledu na jejich typ.</P>
+    
+<P>Tato hodnota se <B>nevztahuje</B> na uèitele, který provádí kontrolu otázek 
+nebo navigace v pøedná¹ce: ovìøování poètu absolvovaných pokusù je zalo¾eno na 
+údajích ulo¾ených v databázi, v ní¾ se v¹ak pokusy uèitelù nezaznamenávají.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/lesson/maxpages.html b/lang/cs/help/lesson/maxpages.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..fa6f8c3
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P align="center"><B>Poèet stránek k zobrazení</B></P>
+
+<P>Tento parametr se vyu¾ívá pouze u pøedná¹ek typu "Flash Card". Výchozí 
+hodnota je 0 &ndash; v tom pøípadì budou pou¾ity v¹echny stránky pøedná¹ky. 
+Nenulová hodnota parametru znamená, ¾e pøi procházení pøedná¹ky bude pro ka¾dého 
+studenta náhodnì vybrán nastavený poèet stránek; po jejich prostudování 
+pøedná¹ka pro studenta skonèí a bude mu zobrazeno hodnocení.</P>
+    
+<P>Pokud je hodnota parametru vy¹¹í ne¾ celkový poèet stránek pøedná¹ky, dosáhne 
+student konce pøedná¹ky po prostudování v¹ech stránek.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/lesson/minquestions.html b/lang/cs/help/lesson/minquestions.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f5c38ed
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,32 @@
+<P align="center"><B>Minimální poèet otázek</B></P>
+
+<P>Tento parametr by mìl uèitel nastavit, jestli¾e pøedná¹ka obsahuje jeden 
+nebo více bodù vìtvení. Jeho hodnota udává minimální poèet otázek pro 
+výpoèet hodnocení. Pøitom v¹ak studenty <B>nenutí</B> takový poèet otázek 
+skuteènì zodpovìdìt.</P>
+
+<P><B>Napøíklad</B>: Jestli¾e tento parametr nastavíte na hodnotu 20, bude se pøi 
+výpoètu hodnocení pøedpokládat, ¾e student pro¹el nejménì dvacet stránek 
+pøedná¹ky. Uva¾ujme pøípad studenta, který absolvuje pouze jednu pìtistránkovou 
+vìtev pøedná¹ky a v¹echny otázky zodpoví správnì. Poté se rozhodne pøedná¹ku 
+opustit (za pøedpokladu, ¾e to nastavení pøedná¹ky umo¾òuje, tj. nìkterý z 
+vìtvicích bodù, kterými student prochází, nabízí mo¾nost "Skoèit na konec 
+pøedná¹ky"). Pokud by parametr Minimální poèet otázek nebyl nastaven,  
+hodnocení by bylo "pìt správných odpovìdí z pìti", tedy 100&nbsp;%. Je-li v¹ak 
+parametr nastaven na hodnotu 20, celkové hodnocení bude sní¾eno na "pìt správných 
+odpovìdí z dvaceti", tedy 25&nbsp;%. Jiný student, který pro¹el v¹echny vìtve 
+pøedná¹ky, zhlédl øeknìme 25 stránek a zodpovìdìl správnì v¹echny otázky a¾ na 
+dvì, získá hodnocení "23 z 25", tedy 92&nbsp;%.</P>
+
+<P>V pøípadì, ¾e parametr Minimální poèet otázek pou¾ijete, mìla by úvodní 
+stránka pøedná¹ky obsahovat zhruba takovouto informaci:<P>
+
+<P><BLOCKQUOTE>V této pøedná¹ce byste se mìli pokusit zodpovìdìt alespoò <I>n</I> 
+otázek. Chcete-li, mù¾ete jich zodpovìdìt více; pokud jich v¹ak zodpovíte, bude 
+se pøi výpoètu hodnocení pøesto pøedpokládat, ¾e jste jich zodpovìdìli 
+<I>n</I>.</BLOCKQUOTE></P>
+
+<P>(Za &quot;n&quot; samozøejmì dosadíme skuteènì nastavenou hodnotu.)</P>
+
+<P>Jestli¾e je parametr nastaven, studentùm se zobrazuje informace o tom, na 
+kolik otázek ji¾ odpovídali a na kolik je¹tì odpovìdìt mají.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/lesson/mods.html b/lang/cs/help/lesson/mods.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1b6093d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<B>Pøedná¹ka</B>
+
+<UL>
+<P>Pøedná¹ka pøedstavuje zajímavý a interaktivní re¾im výuky. Sestává z nìkolika 
+samostatných stránek, obvykle zakonèených otázkou a nabídkou nìkolika 
+variant odpovìdi. Podle své odpovìdi student buï postupuje k dal¹í stránce, nebo 
+se vrací ke stránce pøedcházející. Prùchod pøedná¹kou mù¾e být lineární nebo 
+libovolnì vìtvený v závislosti na povaze prezentovaného materiálu.</P>
+</UL>
diff --git a/lang/cs/help/lesson/nextpageaction.html b/lang/cs/help/lesson/nextpageaction.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..ef48c69
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,21 @@
+<P align="center"><B>Akce po správné odpovìdi</B></P>
+
+<P>Nejobvyklej¹í akcí je pøechod na dal¹í stránku specifikovanou v odpovìdi, 
+ve vìt¹inì pøípadù tedy na dal¹í stránku pøedná¹ky. Student tak pøedná¹kou 
+prochází v logickém sledu od zaèátku do konce.</P>
+    
+<P>Modul Pøedná¹ka lze v¹ak pou¾ít i jako zadání typu <I>Flash Card</I>. 
+Studentovi se zobrazí úvodní informace (není povinné) a poté náhodnì vybraná 
+stránka. Neexistuje zde pevnì stanovený zaèátek ani konec, pouze sada <I>karet</I>
+zobrazovaných v náhodném poøadí.</P>
+    
+<P>K dispozici jsou dvì velmi podobné varianty takovéhoto chování. Volba 
+"Ukázat neprohlédnuté stránky" nezobrazí nikdy tuté¾ stránku dvakrát (ani v 
+pøípadì, ¾e student otázku, která je na ní uvedena, <B>nezodpovìdìl</B> správnì). 
+Druhá mo¾nost, "Ukázat nezodpovìzenou stránku", umo¾òuje opakované zobrazení 
+stránky, kterou student ji¾ vidìl, av¹ak pouze v pøípadì, ¾e na její závìreènou 
+otázku odpovìdìl chybnì.</P>
+
+<P>V obou tìchto re¾imech mù¾e uèitel rozhodnout, zda se pou¾ijí v¹echny stránky 
+pøedná¹ky, nebo jen jejich (náhodná) podmno¾ina. Toto nastavení se provádí 
+pomocí parametru &quot;Poèet stránek k zobrazení&quot;.</P>
diff --git a/lang/cs/help/lesson/overview.html b/lang/cs/help/lesson/overview.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..211f9f2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,57 @@
+<P align="center"><B>Pøehled</B></P>
+
+<OL>
+<LI>Pøedná¹ka sestává z urèitého poètu <B>stránek</B>.
+<LI>Stránky podávají vlastní <B>obsah</B> pøedná¹ky a jsou obvykle zakonèeny 
+<B>otázkou</B>.
+<LI>Ke ka¾dé otázce je obvykle pøipojena sada <B>odpovìdí</B>.
+<LI>Ke ka¾dé odpovìdi je pøiøazen krátký text, tzv. <B>komentáø</B>, který se 
+zobrazí, jestli¾e student danou odpovìï zvolí.
+<LI>K odpovìdi je také pøiøazen <B>skok</B>. Skok mù¾e být relativní (tato 
+stránka, následující stránka), nebo absolutní (konkrétní stránka nebo konec 
+pøedná¹ky).
+<LI>Ve výchozím nastavení je s první odpovìdí spojen skok na <B>následující 
+stránku</B> pøedná¹ky. Ostatní odpovìdi vedou zpìt na aktuální stránku &ndash; 
+tj. studentovi je v pøípadì chybné odpovìdi zobrazena tatá¾ stránka.
+<LI>"Následující stránka" je urèena <B>lineární posloupností</B> stránek pøedná¹ky.
+To je poøadí, ve kterém jednotlivé stránky vidí uèitel; lze je kdykoliv zmìnit 
+pøesunutím stránek v rámci pøedná¹ky.
+<LI>Pøedná¹ka má dále <B>navigaèní posloupnost</B>. To je poøadí, ve kterém 
+jednotlivé stránky vidí student. Je definováno skoky nastavenými u jednotlivých 
+odpovìdí a od lineární posloupnosti se mù¾e znaènì li¹it. (Pokud jste výchozí 
+nastavení skokù nemìnili, jsou si ov¹em obì posloupnosti velmi podobné.) Uèitel 
+má mo¾nost navigaèní posloupnost kontrolovat a upravovat.
+<LI>Pøi zobrazování studentùm jsou varianty odpovìdi v¾dy zamíchány. Odpovìï, 
+kterou uèitel vidí jako první, není tedy nutnì uvedena jako první odpovìï 
+nabízená studentovi. (Navíc se odpovìdi pøi ka¾dém pokusu pravdìpodobnì zobrazí 
+v jiném poøadí.)
+<LI>Poèet odpovìdí mù¾e být na ka¾dé stránce pøedná¹ky jiný. Nìkteré otázky tak 
+mohou napøíklad konèit otázkou typu Pravda/Nepravda a dal¹í mít poèet variant 
+jiný, napøíklad ètyøi.
+<LI>Do pøedná¹ky lze zaøadit také stránku bez otázky. Studentùm se místo variant 
+odpovìdí zobrazí jen odkaz <b>Pokraèovat</b>.
+<LI>Pro úèely hodnocení se za <b>správné</b> pova¾ují odpovìdi, z nich¾ vede 
+skok na stránku umístìnou <b>ní¾e</b> v lineární posloupnosti stránek. 
+<b>Chybné</b> jsou naopak odpovìdi, z nich¾ vede skok na tuté¾ stránku nebo 
+stránku umístìnou v lineární posloupnosti <b>vý¹e</b>. Pokud jste nemìnili 
+výchozí nastavení, první odpovìï bude chápána jako správná a ostatní jako 
+chybné. 
+<LI>Otázky mohou mít více ne¾ jednu správnou odpovìï. Vedou-li napøíklad dvì 
+z odpovìdí na stránku umístìnou v lineární posloupnosti ní¾e, pova¾ují se za 
+správné obì dvì. (Je v¹ak mo¾né pro ka¾dou ze správných odpovìdí nastavit rùzné 
+reakce, i kdy¾ obì vedou na stejnou stránku.)
+<LI>Uèitel v pøedná¹ce u správných odpovìdí vidí odkazy podtr¾enì.
+<LI>Na stránce pøedná¹ky, jak ji vidí uèitel, je nadpis u správné odpovìdi 
+podtr¾en (napø. <u>Odpovìï 1</u>).
+<LI>Na <b>konec pøedná¹ky</b> student dojde buïto explicitnì (pøímým skokem), 
+nebo implicitnì, tj. skokem na následující stránku, pokud se právì nachází na 
+poslední stránce v lineární posloupnosti pøedná¹ky.
+Po dosa¾ení konce pøedná¹ky se studentovi zobrazí blahopøání a hodnocení, 
+kterého dosáhl. Toto hodnocení vznikne vyhodnocením výrazu 
+(poèet správných odpovìdí / poèet nav¹tívených stránek pøedná¹ky) * bodové ohodnocení kurzu.
+<LI>Pokud student nedospìl ke konci pøedná¹ky, dostane pøi pøí¹tí náv¹tìvì 
+pøedná¹ky na výbìr, zda chce zaèít od zaèátku nebo zda chce do pøedná¹ky 
+vstoupit v místì, kde naposledy zodpovìdìl otázku správnì.
+<LI>Je-li u pøedná¹ky povoleno její opakované prohlí¾ení, mù¾e ji student 
+opakovat tak dlouho, dokud nedosáhne maximálního poètu bodù.
+</OL>
diff --git a/lang/cs/help/lesson/questionoption.html b/lang/cs/help/lesson/questionoption.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9aeb9d8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p align="center"><b>Nastavení otázky</b></p>
+
+<p>Nìkteré typy otázek vyu¾ívají volby, která se aktivuje zatr¾ením políèka 
+Nastavení otázky. Význam této volby u jednotlivých typù otázek následuje.</p>
+
+<ol>
+<li><p><b>Otázka s výbìrem odpovìdí</b> Podtypem otázky s výbìrem odpovìdí 
+je <b>otázka s výbìrem více správných odpovìdí</b>, u ní¾ student musí vybrat 
+v¹echny správné odpovìdi. Souèástí textu 
+otázky mù¾e (ale nemusí) být informace o celkovém poètu správných odpovìdí. 
+Napøíklad otázka "Která z následujících osobností byla prezidentem USA?" tuto 
+informaci neobsahuje, kde¾to otázka "Vyberte ze seznamu dva prezidenty USA" ano. 
+Poèet správných odpovìdí mù¾e sahat od 1 a¾ do celkového poètu variant 
+odpovìdí. I pøi jedné správné odpovìdi se v¹ak "otázka s výbìrem více správných 
+odpovìdí" li¹í od "otázky s výbìrem odpovìdí", proto¾e studentovi <b>dovoluje</b> 
+vybrat více ne¾ jednu odpovìï (a dopustit se tak chyby).</p></li>
+
+<li><p><b>Krátká odpovìï</b> Ve výchozím nastavení se pøi kontrole odpovìdi 
+nerozli¹ují malá a velká písmena. Zatr¾ením volby Nastavení otázky jejich 
+rozli¹ování aktivujeme.</p></li>
+
+<p>U ostatních typù otázek se volba Nastavení otázky nepou¾ívá.</p>
diff --git a/lang/cs/help/lesson/questiontypes.html b/lang/cs/help/lesson/questiontypes.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..dac80db
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,113 @@
+<p align="center"><b>Typy otázek</b></p>
+
+<p>Modul Pøedná¹ka v souèasnosti podporuje následující typy otázek:</p>
+
+<ol>
+<li /><p><b>Otázky s výbìrem odpovìdí</b> Pøedstavují výchozí typ otázky; 
+student vybírá odpovìï z nìkolika variant. Volba správné odpovìdi 
+"pustí" studenta na dal¹í stránky pøedná¹ky, volba odpovìdi chybné nikoliv. 
+Chybné varianty odpovìdi se nìkdy nazývají <b>distraktory</b>; na jejich 
+kvalitì hodnota celé otázky èasto závisí více ne¾ na znìní otázky nebo na 
+správné odpovìdi.</p>
+
+<p>Ke ka¾dé odpovìdi mù¾e uèitel pøipojit reakci. Pokud ¾ádnou nepøipojí, 
+studentovi se zobrazí výchozí reakce &quot;To je správná odpovìï&quot;, resp. 
+&quot;To je ¹patná odpovìï&quot;.</p>
+
+<p>U otázek s výbìrem odpovìdí mù¾e být správná více ne¾ jedna odpovìï. 
+Ka¾dé správné odpovìdi mù¾e být pøiøazena odli¹ná reakce, stejnì jako skok 
+na odli¹nou (v lineární posloupnosti ní¾e umístìnou) stránku pøedná¹ky. Bodové 
+ohodnocení správných odpovìdí se neli¹í, tj. z hlediska známkování není 
+¾ádná odpovìï &quot;správnìj¹í&quot; ne¾ jiná. Otázku je mo¾né sestavit tak, 
+¾e správné jsou v¹echny odpovìdi a ka¾dá z nich mù¾e pøenést studenta do jiné 
+(ní¾e umístìné) èásti pøedná¹ky.</p>
+
+<p>Podtypem otázky s výbìrem odpovìdí je <b>otázka s výbìrem více správných 
+odpovìdí</b>. Zde musí student vybrat v¹echny správné odpovìdi. Souèástí textu 
+otázky mù¾e (ale nemusí) být informace o celkovém poètu správných odpovìdí. 
+Napøíklad otázka "Která z následujících osobností byla prezidentem USA?" tuto 
+informaci neobsahuje, kde¾to otázka "Vyberte ze seznamu dva prezidenty USA" ano. 
+Poèet správných odpovìdí mù¾e sahat od 1 a¾ do celkového poètu variant 
+odpovìdí. I pøi jedné správné odpovìdi se v¹ak "otázka s výbìrem více správných 
+odpovìdí" li¹í od "otázky s výbìrem odpovìdí", proto¾e studentovi <b>dovoluje</b> 
+vybrat více ne¾ jednu odpovìï (a dopustit se tak chyby).</p>
+
+<p>Také v tomto pøípadì jsou správné odpovìdi charakterizovány skokem na ní¾e 
+umístìné stránky pøedná¹ky a chybné odpovìdi návratem na aktuální stránku nebo 
+skokem na stránky umístìné vý¹e. V pøípadì více správných odpovìdí by v¹echny 
+odskoky mìly vést na tuté¾ stránku (a u chybných odpovìdí právì tak). Pokud 
+tomu tak není, je uèiteli na stránce pøedná¹ky zobrazeno výstra¾né hlá¹ení. 
+Reakce ke správným odpovìdím by mìla být uvedena u první správné odpovìdi, 
+reakce k chybným odpovìdím potom u první chybné odpovìdi. Reakce u ostatních 
+odpovìdí jsou ignorovány (bez upozornìní).</p></li>
+
+<li><p><b>Krátká odpovìï</b> Student je vyzván k vlo¾ení krátkého textového 
+øetìzce, který se porovnává s jednou nebo více mo¾nými odpovìïmi. Lze zadat 
+správné i ¹patné odpovìdi, ke ka¾dé odpovìdi lze pøipojit reakci. Pokud reakce 
+není zadána, studentovi se zobrazí výchozí reakce &quot;To je správná 
+odpovìï&quot;, resp. &quot;To je ¹patná odpovìï&quot;. Jestli¾e se studentova 
+odpovìï neshoduje s ¾ádnou z definovaných odpovìdí, pova¾uje se odpovìï za 
+chybnou a studentovi se zobrazí výchozí reakce na chybnou odpovìï.</p>
+
+<p>Ve výchozím nastavení se pøi kontrole odpovìdi nerozli¹ují malá a velká 
+písmena, jejich rozli¹ování v¹ak lze volitelnì aktivovat.</p></li>
+
+<li><b>Pravda/Nepravda</b> V pøípadì tohoto typu otázky jsou jen dvì mo¾nosti 
+odpovìdi: "pravda" a "nepravda". Student je vyzván, aby vybral správnou mo¾nost.
+Tento typ otázky je vlastnì &quot;otázkou s výbìrem odpovìdí&quot;, výbìr je v¹ak 
+v tomto pøípadì omezen pouze na dvì mo¾nosti.</p></li>
+
+<li><p><b>Pøiøazování</b> Pøiøazování je ¹iroce pou¾itelný typ otázky 
+sestávající ze seznamu jmen nebo tvrzení, která je tøeba správnì pøiøadit 
+k polo¾kám jiného seznamu. Napøíklad otázka &quot;Pøiøaïte hlavní mìsto 
+k pøíslu¹nému státu&quot; obsahuje dva seznamy: "Japonsko, Kanada, Itálie" a 
+"Tokio, Ottawa, Øím".<br>
+Jeden ze seznamù mù¾e obsahovat duplicitní polo¾ky, je v¹ak tøeba dbát, aby 
+opakované polo¾ky byly skuteènì identické. Napøíklad otázka &quot;Zaøaïte tyto 
+¾ivoèichy&quot; mù¾e obsahovat seznamy "vrabec, kráva, mravenec, pes" a "pták, 
+savec, hmyz, savec".</p>
+
+<p>Pøi vytváøení tohoto typu otázek se polo¾ky prvního seznamu zapisují do pole 
+Odpovìï a polo¾ky druhého seznamu do pole Reakce (po vytvoøení otázky budou oba 
+seznamy oznaèeny vhodnìji). Pokud student pøiøadí v¹echny polo¾ky správnì, 
+provede se skok uvedený u první polo¾ky. Chybné pøiøazení vede k odskoku na 
+stránku uvedenou u druhé polo¾ky. Otázka <b>neumo¾òuje</b> zadání reakcí uèitele, 
+studentovi je pouze sdìleno, kolik polo¾ek pøiøadil správnì.</p>
+
+<p>Narozdíl od otázek s výbìrem odpovìdí, u nich¾ se varianty odpovìdí zobrazují 
+v náhodném poøadí, <b>nejsou</b> v tomto pøípadì polo¾ky prvního seznamu 
+zamíchány, ale zobrazují se v poøadí, v jakém byly zadány. To umo¾òuje vytváøet 
+otázky s pevným øazením. Pøíkladem mù¾e být otázka &quot;Seøaïte osobnosti vzestupnì 
+podle data narození&quot; se seznamy &quot;1., 2., 3., 4.&quot; a 
+&quot;Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin&quot;. Polo¾ky druhého seznamu jsou 
+pøed zobrazením pochopitelnì zamíchány.</p></li>
+
+<li><p><b>Numerické otázky</b> Tento typ otázky vy¾aduje jako odpovìï èíslo. V 
+nejjednodu¹¹í podobì je odpovìdí pouze jediná hodnota, napø. otázka &quot;Kolik 
+je 2 plus 2?&quot; mù¾e mít odpovìï 4, které je pøiøazen skok na dal¹í 
+stránku. Vhodnìj¹í je v¹ak stanovit jako odpovìï interval, proto¾e 
+zaokrouhlování èíselných hodnot pøi výpoètu mù¾e otázku promìnit v hru 
+na náhodu. Pokud napøíklad otázka zní &quot;Kolik je 10&nbsp;/&nbsp;3?&quot;, je tøeba 
+zadat odpovìï ve tvaru <b>&quot;Minimum:Maximum&quot;</b> (tj. dvì krajní hodnoty 
+oddìlené dvojteèkou). Je-li jako pøijatelný interval zadáno 3.33:3.34, budou za 
+správné pøijaty odpovìdi 3.33, 3.333, 3.3333 atd. &quot;Chybné&quot; odpovìdi 
+by byly napø. 3.3 (men¹í ne¾ minimální hodnota) nebo 3.4 (vìt¹í ne¾ maximální 
+hodnota).</p>
+
+<p>Správných odpovìdí mù¾e být zadáno více a mohou obsahovat jak pøesné hodnoty, 
+tak intervaly. Odpovìdi jsou se studentovým øe¹ením porovnávány v poøadí Odpovìï 1, 
+Odpovìï 2 atd., tak¾e je tøeba dobøe zvá¾it, v jakém poøadí uvedeme jednotlivé 
+varianty odpovìdí, aby se studentovi zobrazila nejpøimìøenìj¹í reakce. Napøíklad
+otázka &quot;Kdy se narodil Larkin?&quot; mù¾e mít jednak pøesnou odpovìï 1922, 
+a jednak interval 1920:1929 jako ménì pøesnou odpovìï. Je zøejmé, ¾e tyto 
+odpovìdi je tøeba porovnávat v poøadí "1922", "1920:1929". K první odpovìdi mù¾e
+být pøipojena napøíklad reakce &quot;Pøesnì tak!&quot;, ke druhé pak &quot;Ano, 
+jste ve správném desetiletí (pøesnì 1922).&quot;</p>
+    
+<p>Lze uvádìt i chybné varianty odpovìdi, opìt je v¹ak tøeba dát pozor a umístit 
+je a¾ za odpovìdi správné. Napøíklad na otázku &quot;Kolik je 10&nbsp;/&nbsp;3?&quot; 
+je tøeba zaøadit nejprve správnou odpovìï 3.33:3.34 (napø. s reakcí 
+&quot;Správnì!&quot;), a pak teprve chybnou odpovìï 3:4; (napø. s reakcí 
+&quot;Nejste daleko, ale buïte pøesnìj¹í.&quot;).</p></li>
+</ul>
+
diff --git a/lang/cs/help/lesson/retake.html b/lang/cs/help/lesson/retake.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..b65f47e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P align="center"><B>Student mù¾e projít pøedná¹ku znovu</B></P>
+
+<P>Toto nastavení urèuje, zda student mù¾e projít pøedná¹ku více ne¾ jednou. 
+Pokud uèitel usoudí, ¾e pøedná¹ka obsahuje materiály, které by mìli studenti 
+prostudovat obzvlá¹tì peèlivì, povolí opakované procházení pøedná¹ky. Pokud má 
+pøedná¹ka naopak spí¹e povahu zkou¹ky, opìtovné procházení by nemìlo být 
+povoleno.</P>
+
+<P>Jestli¾e studenti mohou procházet pøedná¹ku opakovanì, zobrazí se jim na 
+stránce bodování (Body...) výsledek jejich <b>nejlep¹ího</b> pokusu. Analýza 
+otázek a odpovìdí v¹ak zohledòuje pouze odpovìdi z jejich prvního procházení 
+pøedná¹ky, dal¹í pokusy jsou ignorovány.</P>
+
+<P>Ve výchozím nastavení má tento parametr hodnotu <b>Ano</b>, co¾ znamená, ¾e 
+studenti mohou procházet pøedná¹ku opakovanì. Nastavení <b>Ne</b> se pøedpokládá 
+jen ve výjimeèných pøípadech.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/lesson/useeditor.html b/lang/cs/help/lesson/useeditor.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c87cecc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,39 @@
+<P align="center"><B>Pou¾ívání vestavìného HTML editoru</B></P>
+
+<P>Tato volba umo¾ní pøi editaci stránek pøedná¹ky pou¾ívat vestavìný HTML 
+editor (dále jen &quot;editor&quot;) namísto prostého textového pole. Editor 
+nabízí základní mo¾nosti formátování textu, snadné vkládání hypertextových 
+odkazù, obrázkù apod.</P>
+
+<P>Editor se aktivuje zatr¾ením políèka umístìného vedle nápisu <B>Pou¾ít 
+editor</B>. Pou¾ití editoru se nastavuje u ka¾dého pole zvlá¹», napø. aktivace 
+editoru pro pole <B>Reakce 1</B> aktivuje editor pouze pro pole <B>Reakce 1</B>, 
+nikoliv pro v¹echna pole s reakcemi.</P>
+
+<P>U textových polí, pro která chcete editor aktivovat, nejprve zatrhnìte pøíslu¹né 
+políèko <b>Pou¾ít editor</b>. Poté stisknìte tlaèítko <b>Obnovit stránku</b> na 
+konci stránky; po opìtovném naètení se stránka zobrazí ji¾ s provedenými zmìnami 
+nastavení.</P>
+
+<P>Pøi pou¾ití editoru je tøeba jisté opatrnosti. Ve vìt¹inì pøípadù by nemìl 
+zpùsobit ¾ádné problémy, nedoporuèuje se v¹ak pro <b>otázky s krátkou 
+odpovìdí</b> a pro <b>numerické otázky</b>; editor mù¾e do textu vkládat
+&quot;neviditelné&quot; znaèky, které brání správnému porovnávání øetìzcù. 
+Podobnì tomu je v tabulkách vìtvení u polo¾ek <b>Popis</b>, zobrazovaných jako 
+tlaèítka &ndash; i&nbsp;zde mohou HTML znaèky pùsobit problémy. Potí¾e naopak 
+nenastávají u reakcí nebo u odpovìdí, u nich¾ student nevpisuje text, jako napø. 
+u otázek s výbìrem odpovìdi.</P>
+
+<P>Pokud máte podezøení, ¾e u nìkterého textového pole editor zpùsobuje 
+problémy, je zcela bezpeèné u nìj editor deaktivovat (odstranìním zatr¾ení u
+políèka <b>Pou¾ít editor</b>). Po obnovení stránky se v textovém poli zobrazí 
+zdrojový text, který lze poté editovat podle potøeby. Obecnì platí, ¾e opakovaná 
+aktivace a deaktivace editoru by nemìla nijak ovlivnit text dané polo¾ky.</P>
+
+<P>Informace o nastavení volby <B>Pou¾ít editor</B> se ukládá pro ka¾dé pole 
+zvlá¹», tak¾e pøi pozdìj¹í editaci se polo¾ky, u nich¾ byl editor aktivován, 
+otevøou opìt s aktivovaným editorem.</P>
+
+<P>Závìrem je tøeba upozornit, ¾e editor klade pomìrnì vysoké nároky na èinnost
+prohlí¾eèe. Pokud tedy dané pole pou¾ití editoru nevy¾aduje, je rychlej¹í a 
+¹etrnìj¹í pou¾ívat standardní textové pole.</P>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/attempts.html b/lang/cs/help/quiz/attempts.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..02892d1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P align=center><B>Poèet pokusù o øe¹ení testu</B></P>
+<P>Pro vykonání testu mù¾ete studentùm povolit více pokusù.</P>
+<P>Tím se test mìní zároveò i ve studijní aktivitu, a není pouhým nástrojem 
+hodnocení.</P>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/categories.html b/lang/cs/help/quiz/categories.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..06245c8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P align=center><B>Kategorie úloh</B></P>
+<P>Pro správu vìt¹ího poètu úloh mù¾e být výhodné jejich tøídìní do kategorií.</P>
+
+<P>Kategorie je definována jménem a krátkým popisem.</P>
+<P>Kategorii mù¾ete také "zveøejnit"; zveøejnìná kategorie pak bude k dispozici 
+ve v¹ech kurzech v dané instalaci Moodlu a v¹echny úlohy, které obsahuje, bude 
+mo¾né zaøadit i do testù v jiných kurzech.</P>
+
+<P>Kategorie mù¾ete libovolnì vytváøet i mazat. Pokud se ale pokusíte smazat 
+neprázdnou kategorii, budete po¾ádáni, abyste úlohy v ní obsa¾ené pøesunuli 
+do jiné kategorie.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/correctanswers.html b/lang/cs/help/quiz/correctanswers.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6b84b6c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P align=center><B>Ukázat v hodnocení správnou odpovìï</B></P>
+<P>Umo¾níte-li zobrazení správných odpovìdí, bude studentùm u ka¾dé otázky 
+zobrazena správná odpovìï (zvýraznìná svìtlou barvou).</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/createmultiple.html b/lang/cs/help/quiz/createmultiple.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..f9591b7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P align=center><B>Vytvoøit více úloh najednou</B></P>
+<P>Na této stránce mù¾ete vytvoøit více úloh najednou.</P>
+<P>Prozatím stránka umo¾òuje vytvoøit nìkolik Náhodnì vybraných úloh a
+zaøadit je do aktuálního testu.</P>
+<P>Èasem bude stránka roz¹íøena a bude zde k dispozici více mo¾ností.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/description.html b/lang/cs/help/quiz/description.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d159fe9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P align=center><B>Popis</B></P>\r
+<P>Popis vlastnì není skuteèná úloha. Slou¾í pouze k zobrazení textu, ani¾ by \r
+vy¾adoval odpovìï.</P>\r
+<P>Lze jej pou¾ít napøíklad k&nbsp;zobrazení informací spoleèných pro \r
+následující skupinu otázek.</P>\r
diff --git a/lang/cs/help/quiz/discrimination.html b/lang/cs/help/quiz/discrimination.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..66e89a5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,23 @@
+<P align=center><B>Diskriminaèní hodnota</B></P>
+<P>Diskriminaèní hodnota slou¾í jako hrubý ukazatel výkonu ka¾dé polo¾ky. 
+Stanovuje se následujícím zpùsobem: (1) vyhodnotíme test jako celek a studenty 
+rozdìlíme na tøetiny podle dosa¾eného výsledku; (2) pro ka¾dou otázku urèíme, 
+kolik z jejích úspì¹ných øe¹itelù patøí do první tøetiny øe¹itelù celého testu a 
+kolik do poslední; (3) podíl tìchto dvou hodnot pøedstavuje diskriminaèní 
+hodnotu dané otázky.</P>
+
+<P>Pøíklad: Testu se zúèastnilo 30 studentù, tak¾e první i poslední tøetinu  
+øe¹itelù tvoøí 10 studentù. Jestli¾e otázku èíslo 1 vyøe¹ilo správnì 9 studentù 
+z první tøetiny a 3 studenti z poslední tøetiny, bude diskriminaèní hodnota pro 
+tuto otázku 9/3&nbsp;=&nbsp;3,0.</P>
+
+<P>Pokud je diskriminaèní hodnota men¹í ne¾ 1,0, znamená to, ¾e polo¾ku vyøe¹ilo 
+správnì více slab¹ích studentù ne¾ dobrých. Takové otázky by mìly být vyøazeny 
+jako bezcenné, proto¾e sni¾ují pøesnost celkového výsledku testu.</P>
+
+<P>Èísla v závorkách na stránce "Podrobná statistika" mají tento význam: (správné 
+odpovìdi první tøetiny/správné odpovìdi poslední tøetiny).</P>
+
+<P>Pokud ¾ádný slabý student nevyøe¹il otázku správnì, mìl by jmenovatel 
+hodnotu 0, co¾ by vedlo k nepøípustné matematické operaci. V takovém pøípadì 
+dosadí program pro danou otázku diskriminaèní hodnotu 10.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/feedback.html b/lang/cs/help/quiz/feedback.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2f6b3a1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P align=center><B>Zobrazit po odpovìdi komentáø</B></P>
+<P>Pokud zvolíte ANO, studentùm se ke ka¾dé odpovìdi zobrazí komentáø (a» byla 
+odpovìï správná, èi chybná).</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/formataiken.html b/lang/cs/help/quiz/formataiken.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..90051f4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,26 @@
+<P align=center><B>Import souborù ve formátu Aiken</B></P>
+<P>Formát Aiken poskytuje mo¾nost, jak jednodu¹e vytváøet úlohy s výbìrem 
+odpovìdí, a to ve snadno srozumitelném formátu. Napø:</P>
+
+<PRE>Která odpovìï na tuto otázku je správná?
+A. Je to tato?
+B. Nebo tahle?
+C. Mo¾ná dokonce tato?
+D. D je správnì!
+ANSWER: D
+
+Který LMS (Learning Management System) nabízí nejvíce importních formátù pro testy?
+A) Moodle
+B) ATutor
+C) Claroline
+D) Blackboard
+E) WebCT
+F) Ilias
+ANSWER: A
+</PRE>
+
+<P>Otázka musí být napsána celá na jednom øádku.</P>
+<P>Ka¾dá varianta odpovìdi musí být uvozena jedním písmenem (A, B, C...), po 
+nìm¾ následuje teèka "." nebo závorka ")", a za nimi mezera.</P>
+<P>Pak musí bezprostøednì následovat øádek se správnou odpovìdí; na jeho zaèátku 
+musí stát "ANSWER:" a poté pøíslu¹né písmeno.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/formatblackboard.html b/lang/cs/help/quiz/formatblackboard.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..06eea16
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Import souborù z formátu "Blackboard"</b></p>
+
+<p>Dokumentace zatím není k dispozici.</p>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/formatctm.html b/lang/cs/help/quiz/formatctm.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..28ff95e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,94 @@
+<P align=center><B>Import souborù z formátu Course Test Manager</B></P>
+<P>Course Test Manager je softwarový balíèek, jeho¾ ¾ivotní cyklus se 
+chýlí ke konci. Spoleènost Course Technology u¾ v jeho vývoji nepokraèuje &ndash; 
+byl nahrazen novým systémem ExamView. Pøesto jsme se rozhodli tento 
+filtr vytvoøit, proto¾e a¾ doposud neexistoval zpùsob, jak exportovat úlohy 
+z formátu CTM do jiného bì¾nì u¾ívaného testového formátu.</P>
+
+<P>Pro import otázek z CTM musíte mít CTM nainstalován na poèítaèi s Windows a 
+mít na tomto poèítaèi pøístup k souborùm databáze MS Access. Pro pøístup k datùm 
+potøebujete dva datové soubory:</P>
+<UL>
+  <LI>system.mda &ndash; tento soubor se nachází v koøenovém adresáøi va¹í 
+  instalace CTM a v øeèi MS Access je obvykle nazýván "System Database". 
+  <LI>ctm.mdb &ndash; databáze obsahující testovací otázky. V CTM je pro ka¾dý 
+  kurz nainstalována jedna databáze. Nachází se v adresáøi umístìném o jednu 
+  úroveò ní¾e ne¾ instalaèní adresáø CTM.
+</LI></UL>
+
+<P>Import souborù CTM se li¹í v závislosti na tom, zda je Moodle provozován 
+v operaèním systému Windows nebo Linux. Bez ohledu to, v jakém operaèním 
+systému pracujete, potøebujete poèítaè s Windows (Windows 2000 nebo Windows XP) 
+umístìný na stejné síti jako systém Moodle; na tomto poèítaèi jsou bìhem 
+importu umístìny databáze otázek (v MS Access).</P>
+
+<P>Celý proces je o nìco jednodu¹¹í, pokud je Moodle provozován ve <B>Windows</B>. 
+Pro import z CTM zde staèí provést tyto kroky:</P>
+<OL>
+  <LI>Nahrajte soubor system.mda do Moodlu pomocí správce souborù. Nezále¾í na 
+  tom, do jakého kurzu soubor system.mda nahrajete, Moodle si jej najde kdekoliv. 
+  <LI>Zalo¾te v Moodlu test a pou¾ijte funkci "Importovat úlohy ze souboru". 
+  Vyberte pøíslu¹ný soubor ctm.mdb a pokraèujte v importu. Pokud jste 
+  postupovali správnì, zobrazí se vám stránka, na které si budete moci vybrat 
+  kategorii otázek, z ní¾ chcete importovat. Tento krok je sem zaøazen proto, ¾e 
+  databáze úloh v CTM jsou vzhledem k velkému mno¾ství otázek èasto èlenìny do 
+  kategorií (napø. podle kapitol uèebnice nebo oddílù kurzu).
+</LI></OL>
+
+<P>Pokud Moodle provozujete v operaèním systému <B>Linux</B>, bude import 
+úloh vy¾adovat instalaci speciálního softwaru <A href="http://odbcsock.sourceforge.net/" 
+target=_new><B>ODBC Socket Server</B></A>. Ten si musíte stáhnout a nainstalovat 
+na poèítaè s Windows, ve kterém je ulo¾ena databáze CTM. <B>Nepostupujte</B> 
+podle instalaèních pokynù uvedených v balíèku ODBC Socket Server. Jsou zbyteènì 
+komplikované! Postupujte radìji takto:</P>
+<OL>
+  <LI>Stáhnìte si instalaèní soubor <A href="http://odbcsock.sourceforge.net/" 
+  target=_new>z této stránky</A> a rozbalte ho v poèítaèi s Windows.
+  <LI>Zkopírujte soubor ODBCSocketServer.exe na vhodné místo, napø. do systémového 
+  adresáøe (pravdìpodobnì C:\WINNT\ nebo C:\Windows) nebo do adresáøe 
+  Program Files.
+  
+  <LI>Nainstalujte ODBC Socket Server jako slu¾bu, a to pøíkazem<BR>
+  <B>&lt;cesta&nbsp;k&nbsp;souboru&nbsp;&ndash;&nbsp;viz&nbsp;pøedchozí&nbsp;krok&gt;/ODBCSocketServer.exe&nbsp;/Service</B><BR>
+  To mù¾ete provést v menu Start-&gt;Spustit... nebo v pøíkazovém øádku 
+  operaèního systému.
+  
+  <LI>Otevøete správu slu¾eb jedním z tìchto tøí zpùsobù: (a) 
+  Start-&gt;Nastavení-&gt;Ovládací panely-&gt;Nástroje pro správu-&gt;Slu¾by; 
+  (b) pravým tlaèítkem kliknìte na <B>Tento poèítaè</B>, v nabídce vyberte 
+  Spravovat-&gt;Slu¾by a aplikace-&gt;Slu¾by; (c) pøíkazem <B>services.msc</B> 
+  v menu Start-&gt;Spustit...
+  
+  <LI>Ve správì slu¾eb kliknìte pravým tlaèítkem na ikonu ODBC Socket Server a 
+  vyberte polo¾ku <B>Start</B>. Jeho "stav" by se mìl zmìnit na Spu¹tìno 
+  (Started). Po dokonèení importu mù¾ete slu¾bu zase zastavit nebo zakázat. 
+  
+  <LI>Pøesvìdète se, zda se na poèítaèi nacházejí oba datové soubory system.mda 
+  a ctm.mdb a také ODBC ovladaè pro MS Access, který by mìl být souèástí ka¾dé 
+  instalace Windows (jeho pøítomnost ovìøíte tak, ¾e otevøete panel "Nástroje 
+  pro správu", poté panel "Datové zdroje" a na nìm kliknete na zálo¾ku 
+  "Ovladaèe").<BR>
+  Dále zjistìte, kde je nainstalován CTM a kde jsou umístìny soubory system.mda 
+  a ctm.mdb, ze kterých chcete importovat data. Poznamenejte si úplnou 
+  pøístupovou cestu k tìmto souborùm a také IP adresu nebo jméno poèítaèe 
+  s Windows. Obì tyto informace budete pøi importování potøebovat. 
+  
+  <LI>Nyní ji¾ mù¾ete zaèít s importováním databází úloh do Moodlu. Zalo¾te 
+  v Moodlu test a pou¾ijte funkci "Importovat úlohy ze souboru". <B>V TOMTO BODÌ 
+  SE POSTUP PRO LINUX LI©Í!</B> V POLI "Vlo¾it" MUSÍTE UVÉST 
+  ZÁSTUPNÝ SOUBOR. TENTO SOUBOR SE <B>NEBUDE</B> ZPRACOVÁVAT, SLOU®Í POUZE JAKO 
+  "©IDÍTKO" PRO IMPORTOVACÍ FORMULÁØ (MUSÍ V©AK SKUTEÈNÌ EXISTOVAT A MÍT 
+  NENULOVOU VELIKOST). INFORMACE O POU®ÍVANÉM SERVERU WINDOWS BUDETE MOCI UVÉST 
+  V DAL©ÍM KROKU. Otevøe se vám stránka, na které vyplníte IP adresu nebo jméno 
+  serveru Windows a pøístupovou cestu k souborùm system.mda a ctm.mdb (které 
+  jste si zapsali v pøedchozím kroku). Poté kliknìte na tlaèítko 
+  "Pøipojit k serveru". Pokud bylo v¹e nastaveno správnì, zobrazí se dal¹í 
+  formuláø, ve kterém budete moci vybrat kategorii úloh k importu. POKUD JSTE 
+  DOSPÌLI A® SEM, JE V©E NASTAVENO SPRÁVNÌ A MÙ®ETE ZAÈÍT IMPORTOVAT! 
+    </LI></OL>
+  
+<P>Pokud se bìhem importu zobrazila chybová hlá¹ení, mo¾ná oceníte následující 
+technickou informaci: k otevøení zásuvky (socket) i k výmìnì dotazu a výsledku 
+dotazu ve formátu XML pou¾ívá ODBC Socket Server port 9628. 
+Tøída pro import zpracuje výsledek dotazu ve formátu XML stejnì, jako by byl 
+zpracováván místní dotaz.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/formatcustom.html b/lang/cs/help/quiz/formatcustom.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..b769ea2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Import souborù z u¾ivatelského formátu</b></p>
+
+<p>Dokumentace zatím není k dispozici.</p>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/formatgift.html b/lang/cs/help/quiz/formatgift.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..43801a1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,271 @@
+<P align=center><B>Import souborù z formátu GIFT</B></P>
+<P>GIFT je nejkomplexnìj¹í dostupný formát pro importování testových otázek 
+z textového souboru do Moodlu. Podporuje rùzné typy úloh: úlohy s výbìrem odpovìdí, 
+s krátkou odpovìdí, s odpovìdí pravda/nepravda, numerické úlohy, pøiøazování a 
+doplòovací úlohy (cloze test), a také vlo¾ení _______ pro formát "vynechané 
+slovo". V jednom textovém souboru lze pou¾ít více typù úloh. Formát GIFT 
+dále umo¾òuje zadávat jméno otázky, komentáø k odpovìdím a jejich hodnocení 
+v procentech; pro interní potøebu lze text také opatøovat poznámkami, které se 
+v testu nezobrazí.</P>
+
+<p>Kódování importovaného souboru se musí shodovat s kódováním pou¾itým ve va¹í 
+instalaci Moodlu. Pøíklad souboru s úlohami pro import najdete zde: 
+<a href="mod/quiz/format/gift/examples.txt">gift/examples.txt</a></p>
+
+<h3>TYPY ÚLOH</h3>
+
+<P><B>Úloha s výbìrem odpovìdí</B><BR>
+U úlohy tohoto typu jsou chybné odpovìdi uvozeny vlnovkou/tildou (~), správné 
+odpovìdi rovnítkem (=).</P>
+
+<PRE>     Kdo je pohøben v památníku na Vítkovì?{~T.G.M. ~Klement Gottwald =nikdo}</PRE>
+
+<P>Zvlá¹tní pøípad úlohy s výbìrem odpovìdi pøedstavuje formát <B>vynechané 
+slovo</B>, který na místo libovolného slova ve vìtì automaticky vlo¾í znaèku 
+vynechávky (_____). Varianty odpovìdí se v zápisu úlohy uvádìjí na místì, kde se 
+má tato znaèka objevit.
+
+<PRE>     V památníku na Vítkovì byl {~otráven =pohøben ~oddán}Klement Gottwald.</PRE>
+
+<P>Formát "vynechané slovo" bude pou¾it v¾dy, kdy¾ jsou odpovìdi v závorce 
+uvedeny kdekoliv pøed závìreèným interpunkèním znaménkem. Na jejich místo se 
+automaticky vlo¾í znaèka vynechávky (____). V tomto formátu lze zapsat v¹echny 
+typy úloh.</P>
+<P>Jednotlivé otázky musí být v¾dy oddìleny prázdným øádkem (dvojité CR). Pro 
+vìt¹í srozumitelnost mù¾ete napsat ka¾dou odpovìï na zvlá¹tní øádek a pøípadnì 
+odsadit:</P>
+<PRE>     Americký Den díkùvzdání se slaví {
+         ~druhý
+         ~tøetí
+         =ètvrtý
+     } ètvrtek v listopadu.
+
+     
+     Z jaké zemì pùvodnì pochází japonské písmo? {
+         ~Indie
+         =Èína
+         ~Korea
+         ~Egypt}</PRE>
+
+<P><B>Úloha s krátkou odpovìdí</B><BR>
+U tohoto typu úlohy jsou v¹echny odpovìdi oznaèeny rovnítkem (=), které 
+signalizuje, ¾e jsou v¹echny správné. ®ádná odpovìï nesmí obsahovat znak 
+vlnovka/tilda.</P>
+
+<PRE>          Kdo je pohøben v památníku na Vítkovì?{=nyní ji¾ nikdo =nikdo}
+       Dvì a dvì se rovnají {=ètyøem =4}.</PRE>
+
+<P>Pokud je mo¾ná jen <U>jedna</U> správná odpovìï, pak nemusí být oznaèena 
+rovnítkem. Pozor ale na zámìnu s úlohou typu "pravda/nepravda".</P>
+
+<P><B>Úloha pravda/nepravda</B><BR>
+U tohoto typu úlohy student v odpovìdi rozhoduje, zda je urèité tvrzení pravdivé. 
+V zápisu úlohy uvádíme odpovìï v podobì {TRUE} nebo {FALSE}, pøíp. zkrácenì {T} 
+nebo {F}.</P>
+
+<PRE>     V památníku na Vítkovì je pohøben Klement Gottwald. {F}
+
+     Slunce vychází na východì. {T}</PRE>
+
+<P><B>Pøiøazování</B><BR>
+Dvojice správných odpovìdí zaèínají rovnítkem (=) a jsou oddìleny symbolem "->". 
+Musíte vytvoøit alespoò tøi páry správných odpovìdí.</P>
+
+<PRE>     Zadání úlohy. {
+       =otázka1 -> odpovìï1
+       =otázka2 -> odpovìï2
+       =otázka3 -> odpovìï3
+       }
+
+       Pøiøaïte k následujícím zemím jejich hlavní mìsta. {
+       =Kanada   -> Ottawa
+       =Itálie   -> Øím
+       =Japonsko -> Tokio
+       =Rakousko -> Vídeò
+       }</PRE>
+       
+<P>U tohoto typu úloh nelze k odpovìdím pøipojovat komentáø ani stanovovat 
+procentní hodnocení odpovìdi.</P>
+
+<P><B>Numerická úloha</B><BR>
+Odpovìï u tohoto typu úlohy se oznaèuje køí¾kem (#). Lze u ní stanovit i 
+odchylku, která se uvádí za správnou odpovìdí a oddìluje se dvojteèkou. Pokud 
+napøíklad správná odpovìï le¾í kdekoliv v intervalu 1,5&ndash;2,5, 
+zapí¹eme ji <U>{#2:0.5}</U>. Tím stanovujeme, ¾e správná odpovìï je 2 s 
+odchylkou 0,5 (tzn. interval od 1,5 do 2,5). Pokud není odchylka uvedena, 
+pøedpokládá se, ¾e je nulová. Poznámka: èíselné hodnoty je tøeba zadávat s 
+øádovou teèkou, nikoliv èárkou (systém pracuje s anglosaským zápisem).</P>
+
+<PRE>     Kdy se narodil T.G.M.? {#1850}
+
+     Jaká je hodnota pí (na tøi desetinná místa)? {#3.1415:0.0005}</PRE>
+     
+<P>Odpovìï na numerickou úlohu mù¾e být zapsána také jako interval 
+v následujícím formátu: {#<I>MinimálníHodnota</I>..<I>MaximálníHodnota</I>}</P>
+
+<PRE>     Jaká je hodnota pí (na tøi desetinná místa)? {#3.141..3.142}</PRE>
+
+<P>U¾ivatelské rozhraní Moodlu nedoká¾e pracovat s více variantami odpovìdi na 
+numerickou úlohu. Programový kód Moodlu i formát GIFT to v¹ak dovedou; toho lze 
+vyu¾ít pro zadání nìkolika èíselných intervalù v rámci jedné odpovìdi, zvlá¹tì 
+pak v kombinaci s procentním hodnocením jednotlivých variant odpovìdi. Pokud 
+pou¾ijeme více správných odpovìdí, je tøeba je v zápise oddìlit rovnítkem 
+(stejnì jako u otázek s krátkou odpovìdí).</P>
+
+<PRE>     Kdy se narodil T.G.M.? {#
+         =1850:0
+         =%50%1850:2}</PRE>
+
+<P>Vzhledem k tomu, ¾e u¾ivatelské rozhraní Moodlu nedoká¾e pracovat s více 
+variantami odpovìdi na numerickou úlohu, nelze je v Moodlu ani prohlí¾et, ani 
+upravovat. Chceme-li zmìnit druhou a dal¹í variantu odpovìdi, nezbývá ne¾ otázku 
+vymazat a znovu ji importovat s novou, roz¹íøenou odpovìdí (nebo pou¾ít nástroj 
+pro správu databáze, napø. phpMyAdmin).</P>
+
+<H3>NASTAVENÍ</H3>
+<P>Kromì tìchto základních typù úloh nabízí filtr formátu GIFT dal¹í nastavení: 
+jméno otázky, komentáø k odpovìdím a jejich hodnocení v procentech; pro interní 
+potøebu lze text také opatøovat poznámkami, které se v testu nezobrazí.</P>
+
+<P><U>Poznámky k otázce</U><BR>
+Textový soubor mù¾e obsahovat i informace, které se nebudou vkládat do Moodlu, 
+napø. mezinadpisy nebo poznámky k otázkám. Filtr ignoruje v¹echny øádky 
+zaèínající dvìma lomítky (tabulátory a mezery pøed nimi se neuva¾ují).</P>
+
+<PRE>     // Mezinadpis: Èíselné otázky
+     Kolik je 2 plus 2? {#4}</PRE>
+
+<P><U>Jméno úlohy</U><BR>
+Na zaèátku úlohy mù¾eme uvést její jméno, které uzavøeme do dvojitých dvojteèek.</P>
+
+<PRE>     ::Pùvod kand¾i:: Z které zemì pùvodnì pochází japonské písmo? {=Èína}
+
+     ::Díkùvzdání:: Americký Den díkùvzdání se slaví {~druhý ~tøetí =ètvrtý} ètvrtek v listopadu.</PRE>
+
+<P>Jestli¾e otázka není pojmenována, pou¾ije se jako jméno celé její znìní.</P>
+
+<P><U>Komentáø</U><BR>
+Komentáø lze pøipojit ke ka¾dé odpovìdi; pøipojuje se za odpovìï a uvozuje se 
+køí¾kem (#).</P>
+
+<PRE>     Která z tìchto mo¾ností je správná?{ 
+     ~chybná odpovìï#komentáø k chybné odpovìdi
+     ~dal¹í chybná odpovìï#komentáø k této chybné odpovìdi
+     =správná odpovìï#komentáø ke správné odpovìdi}
+     
+     Kdo je pohøben v památníku na Vítkovì?{
+     =nyní ji¾ nikdo#výbornì
+     =nikdo#výbornì}
+
+     V památníku na Vítkovì je pohøben T.G.M. {FALSE#Není a nikdy nebyl.}</PRE>
+
+<P>U úloh s výbìrem odpovìdí se zobrazí pouze komentáø k té variantì, kterou 
+student zvolil. U krátkých odpovìdí se komenáø zobrazí jen v pøípadì, ¾e student 
+odpovìdìl správnì. U úloh typu pravda/nepravda se komentáø zobrazí pouze tehdy, 
+jestli¾e student odpovìdìl chybnì. Proto by se komentáø v posledním uvedeném 
+pøíkladì zobrazil, jenom kdyby student odpovìdìl "pravda".</P>
+
+<P><U>Procentní hodnocení odpovìdí</U><BR>
+Procentní hodnocení odpovìdí je k dispozici jak pro úlohy s výbìrem odpovìdí, 
+tak pro úlohy s krátkou odpovìdí. Procentní hodnocení se vkládá za vlnovku (u 
+úloh s výbìrem odpovìdí) nebo za rovnítko (u úloh s krátkou odpovìdí), pøièem¾ 
+údaj o procentech je uzavøen mezi dvìma znaky "%" (napø. %50%). Toto nastavení 
+lze kombinovat s komentáøi k odpovìdím.</P>
+
+<PRE>     Slo¾itá otázka.{~chybná odpovìï ~%50%témìø správná odpovìï =zcela správná odpovìï}
+          
+     ::Je¾í¹ovo mìsto::Je¾í¹ Kristus byl z {
+     ~Jeruzaléma#Jeruzalém je sice významné mìsto, ale odpovìï zní jinak.
+     ~%25%Betléma#Zde se narodil, ale nevyrùstal.
+     ~%50%Galileje#Je tøeba být pøesnìj¹í.
+     =Nazaretu#Ano! Pøesnì tak!}.
+     
+     ::Je¾í¹ovo mìsto::Je¾í¹ Kristus byl z {
+     =Nazaretu#Ano! Pøesnì tak!
+     =%75%Nasaretu#Správnì, ale pozor na pravopis.
+     =%25%Betléma#Zde se narodil, ale nevyrùstal.
+</PRE>
+
+<P>Pov¹imnìte si, ¾e poslední dva uvedené pøíklady obsahují tuté¾ otázku &ndash; 
+poprvé jako úlohu s výbìrem odpovìdí, podruhé jako úlohu s krátkou odpovìdí.</P>
+
+<P>Systém umo¾òuje zadat u variant odpovìdi i jiné procentní hodnoty, ne¾ které 
+nabízí u¾ivatelské rozhraní Moodlu. S&nbsp;takovýmito hodnotami zachází modul Test 
+správnì, a správnì se také budou zobrazovat studentùm pøi øe¹ení testu. Nebudou 
+se v¹ak zobrazovat správnì uèiteli, pokud bude úlohu upravovat prostøednictvím 
+u¾ivatelského rozhraní (Úprava úlohy v modulu Test). Rozbalovací menu toti¾ 
+nabízí k vlo¾ení pouze nìkolik pevných hodnot, a pokud poèet procent 
+pøesnì neodpovídá ani jedné z nich, nezobrazí se správnì &ndash; na jeho 
+místo bude dosazena nìkterá z pøednastavených hodnot.</P>
+
+<P><U>Více správných odpovìdí</U><BR>
+Tato volba se pou¾ívá u úloh s výbìrem odpovìdí tehdy, je-li správná více ne¾ 
+jedna mo¾nost a k získání plného poètu bodù je nutno zvolit v¹echny správné 
+varianty. Volba se aktivuje, jestli¾e ka¾dé ze správných variant pøiøadíte 
+dílèí procentní hodnocení a za ¾ádnou veriantu neudìlíte plných 100&nbsp;%.</P>
+
+<PRE>     Kdo byl pohøben v památníku na Vítkovì? {
+       ~Nikdo
+       ~%50%Klement Gottwald
+       ~%50%Pøedstavitelé komunistického re¾imu
+       ~T.G.M. }</PRE>
+
+<P>Pov¹imnìte si, ¾e ¾ádná odpovìï není uvozena rovnítkem. Souèet bodù by se mìl 
+rovnat pøesnì 100&nbsp;%, jinak Moodle nahlásí chybu. Aby student automaticky 
+nezískal 100&nbsp;% jen proto, ¾e si pro¹el v¹echny odpovìdi, je dobré nastavit 
+ke ¹patným odpovìdím záporné procentní hodnoty.</P>
+
+<PRE>     Kdo byl pohøben v památníku na Vítkovì? {
+          ~%-50%Nikdo
+          ~%50%Klement Gottwald
+          ~%50%Pøedstavitelé komunistického re¾imu
+          ~%-50% T.G.M. }</PRE>
+          
+<p><u>Speciální znaky ~ = # { }</u><br />
+
+Znaky <b> ~ = # { } </b> slou¾í k øízení èinnosti filtru a nelze je pøímo pou¾ít 
+v textu úlohy. V jistých pøípadech je v¹ak u¾ití nìkterého z tìchto znakù 
+nezbytné, napø. pro zápis matematického výrazu. V tom pøípadì je nutno pøed nìj 
+vlo¾it zpìtné lomítko (\); filtr jej pak nebude pova¾ovat za øídicí znak a 
+pøepí¹e jej beze zmìny do textu úlohy.
+
+Napøíklad:</p>
+<pre>     Který výraz je roven 5? {
+          ~ \= 2 + 2
+          = \= 2 + 3
+          ~ \= 2 + 4  }
+
+     ::Øídicí znaky formátu GIFT::
+     Který z následujících znakù NENÍ øídicím znakem importního formátu GIFT? {
+        ~ \~     # \~ je øídicí znak.
+        ~ \=     # \= je øídicí znak.
+        ~ \#     # \# je øídicí znak.
+        ~ \{     # \{ je øídicí znak.
+        ~ \}     # \} je øídicí znak.
+        = \      # Správnì! \ (zpìtné lomítko) není øídicí znak, ale u¾ívá se, 
+                   chceme-li øídicí znak pou¾ít v textu úlohy.
+     }</pre>
+     
+<p>Pøi zpracování otázky se zpìtné lomítko odstraní a neulo¾í se do textu 
+úlohy.</p>
+
+<P><U>Dal¹í nastavení</U><BR>
+Dal¹í nastavení lze mìnit úpravou importního filtru <B>gift/format.php</B>.</P>
+
+<P>Napøíklad u krátkých odpovìdí mù¾ete nastavit rozli¹ování malých 
+a velkých písmen zmìnou "0" na "1" v následujícím øádku:<BR>
+
+<TT>$question-&gt;usecase = 0; // Ignore case</TT></P>
+
+<P></P>
+<H3>PODÌKOVÁNÍ</H3>
+<P>Formát GIFT a filtr pro jeho pøevod do Moodlu byl vytvoøen díky spolupráci 
+øady moodlovských nad¹encù. Jeho základem je formát "vynechané slovo", na jeho¾ 
+tvorbì se podíleli Martin Dougiamas, Thomas Robb a dal¹í. GIFT vytvoøil v 
+prosinci 2003 Paul Tsuchido Shew a zakomponoval do nìj i pøipomínky ostatních, 
+které se týkaly hlavnì rozsahu mo¾ností formátu. Jméno GIFT vzniklo jako zkratka 
+pro "General Import Format Technology"; to by ov¹em byl pøíli¹ dlouhý název pro 
+tak jednoduchý filtr, proto se mu øíká prostì GIFT.</P>
+
+<P><FONT size=-1>Dokumentaci k formátu GIFT vypracoval Paul Tsuchido Shew, 
+http://ac.shew.jp (poslední aktualizace 27. února 2004).</FONT></P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/formatmissingword.html b/lang/cs/help/quiz/formatmissingword.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..0e5f8c9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Import souborù ve formátu "Vynechané slovo"</b></p>
+
+<p>Dokumentace zatím není k dispozici.</p>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/grademethod.html b/lang/cs/help/quiz/grademethod.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..77db250
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,28 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Metoda bodování</B></P>
+
+<P>Jestli¾e studentovi povolíte pøi testu více pokusù, mù¾ete jeho koneèné 
+hodnocení v testu vypoèítat nìkolika zpùsoby.</P>
+
+<P><B>Nejvy¹¹í poèet bodù</B><P>
+<UL>
+<P>Jako koneèné hodnocení se pou¾ije výsledek pokusu, ve kterém student dosáhl 
+nejvy¹¹ího poètu bodù.</P>
+</UL>
+
+<P><B>Prùmìrný poèet bodù</B><P>
+<UL>
+<P>Jako koneèné hodnocení se pou¾ije prùmìrný poèet bodù vypoètený ze v¹ech 
+pokusù.</P>
+</UL>
+
+<P><B>První pokus</B><P>
+<UL>
+<P>Jako koneèné hodnocení se pou¾ije poèet bodù, kterého student dosáhl pøi 
+prvním pokusu (ostatní pokusy budou ignorovány).</P>
+</UL>
+
+<P><B>Poslední pokus</B><P>
+<UL>
+<P>Jako koneèné hodnocení se pou¾ije poèet bodù, kterého student dosáhl pøi 
+posledním pokusu.</P>
+</UL>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/import.html b/lang/cs/help/quiz/import.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..245d2d6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,96 @@
+<P align=center><B>Importování nových úloh</B></P>
+<P>Tato funkce umo¾òuje importování úloh z externích textových souborù.</P>
+<P>Moodle podporuje nìkolik formátù:</P>
+
+<P><B>Formát GIFT</B></P>
+<UL>
+<P>GIFT je nejkomplexnìj¹í dostupný formát pro importování testových otázek 
+z textového souboru do Moodlu. Byl navr¾en pro snadný textový zápis testových 
+otázek. Podporuje rùzné typy úloh: úlohy s výbìrem odpovìdí, 
+s krátkou odpovìdí, s odpovìdí pravda/nepravda, numerické úlohy, pøiøazování, a 
+také vlo¾ení _______ pro formát "vynechané slovo". V jednom textovém souboru lze 
+pou¾ít více typù úloh. Formát GIFT dále umo¾òuje zadávat jméno otázky, komentáø 
+k odpovìdím a jejich hodnocení v procentech; pro interní potøebu lze text také 
+opatøovat poznámkami, které se v testu nezobrazí. Zde je nìkolik pøíkladù:</P>
+  
+<PRE>Kdo je pohøben v památníku na Vítkovì?{~T.G.M. ~Klement Gottwald =nikdo}
+      
+V památníku na Vítkovì byl {~otráven =pohøben ~oddán} Klement Gottwald.
+
+V památníku na Vítkovì je pohøben Klement Gottwald.{FALSE}
+
+Kdo je pohøben v památníku na Vítkovì?{=nyní ji¾ nikdo =nikdo}
+
+Kdy se narodil Klement Gottwald?{#1896}
+</PRE>
+<P align=right><A href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Více 
+o formátu "GIFT"</A></P></UL>
+
+<P><B>Formát Aiken</B></P>
+<UL>
+<P>Formát Aiken umo¾òuje snadnou tvorbu úloh s výbìrem odpovìdí. Pou¾ívá 
+jednoduchou syntaxi srozumitelnou i pro èlovìka. Napø:</P>
+<PRE>Co je cílem první pomoci?
+A. Zachránit ¾ivot, zabránit dal¹ímu zranìní
+B. Poskytnout lékaøské o¹etøení zranìnému
+C. Zabránit dal¹ímu zranìní
+D. Pomoci obìtem v nouzi
+ODPOVÌÏ: A</PRE>
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Více o formátu "AIKEN"</A></P></UL>
+
+<P><B>Vynechané slovo</B></P>
+<UL>
+<P>Tento formát podporuje pouze úlohy s výbìrem odpovìdí. Chybné varianty 
+odpovìdi se uvozují vlnovkou (~), správná odpovìï rovnítkem (=). Napø.:</P> 
+<BLOCKQUOTE>Ji¾ v raném vìku, kdy zaèínáme zkoumat své tìlo, se z nás 
+stávají studenti {=anatomie a fyziologie ~mechaniky ~teologie ~botaniky}, 
+a studenty v jistém smyslu zùstáváme a¾ do konce ¾ivota.</BLOCKQUOTE>
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Více o formátu 
+"Vynechané slovo"</A></P></UL>
+
+<P><B>AON</B></P>
+<UL>
+<P>Tento formát se od pøedchozího li¹í pouze tím, ¾e po provedení importu se 
+v¹echny úlohy s krátkou odpovìdí po ètveøicích pøevedou na pøiøazovací úlohy.</P>
+<P>Kromì toho se u úloh s výbìrem odpovìdí bìhem vkládání náhodnì zmìní poøadí 
+odpovìdí.</P>
+<P>Formát je pojmenován podle organizace, která sponzorovala vývoj testovacích 
+nástrojù.</P></UL>
+
+<P><B>Blackboard</B></P>
+<UL>
+<P>Importovat lze i úlohy z ezportního formátu systému Blackboard. Tento formát 
+vyu¾ívá funkcí PHP urèených pro práci s jazykem XML.</P>
+  <P align=right>
+<A href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Více o 
+formátu "Blackboard"</A></P></UL>
+
+<P><B>Course Test Manager</B></P>
+<UL>
+<P>Do Moodlu lze importovat úlohy z databáze testovacích otázek systému Course 
+Test Manager (CTM). Pro pøístup k testovacím otázkám (ulo¾eným v databázi 
+Microsoft Access) se pou¾ívají rùzné postupy v závislosti na tom, zda je Moodle 
+provozován v operaèním systému Windows nebo Linux.</P>
+<P>Ve Windows mù¾ete importovat databázi formátu Microsoft Access bì¾ným 
+zpùsobem.</P>
+<P>V pøípadì Linuxu potøebujete poèítaè s Windows umístìný na stejné síti. 
+Na nìj zkopírujte databázi CTM a spus»te ODBC Socket Server, který pro pøevod 
+dat do Moodlu na serveru Linux pou¾ije jazyka XML.</P>
+<P>Pøed pou¾itím tohoto importního filtru si prosím pøeètìte podrobnìj¹í 
+nápovìdu.</P>
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Více o formátu "CTM"</A></P></UL>
+
+<P><B>U¾ivatelský formát</B></P>
+<UL>
+<P>Pokud máte vlastní formát, který potøebujete importovat, upravte podle potøeby 
+soubor mod/quiz/format/custom.php.
+<P>Rozsah nutných zmìn v kódu je opravdu malý &ndash; nový kód je potøeba pouze 
+pro rozpoznání jedné úlohy ve výchozím textu.
+<P align=right>
+<A href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Více o u¾ivatelském formátu</A></P></UL>
+
+<P>Postupnì budou pøibývat dal¹í formáty, napø. WebCT, IMS QTI a jakékoliv jiné, 
+kterými pøispìjí u¾ivatelé Moodlu.</P>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/index.html b/lang/cs/help/quiz/index.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..b4757e1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,31 @@
+<P>Testy</P>
+<UL>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=review.html">Umo¾nit prohlédnutí testu</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Poèet pokusù o øe¹ení testu</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Kategorie úloh</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Ukázat v hodnocení správnou odpovìï</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Vytvoøit více úloh najednou</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=description.html">Popis</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Ka¾dý pokus staví na pøedchozím</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Doplòovací úloha (cloze test)</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Metoda bodování</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importování nových úloh</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=formataiken.html">Import souborù z formátu Aiken</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Import souborù z formátu Blackboard</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Import souborù z u¾ivatelského formátu</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=formatgift.html">Import souborù z formátu GIFT</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Import souborù z formátu "Vynechané slovo"</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=match.html">Pøiøazování</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Maximální poèet bodù</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Úlohy s výbìrem odpovìdí</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Numerické úlohy</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Zpøístupnìní a uzavøení testu</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Zobrazit po odpovìdi komentáø</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Vytvoøení nové úlohy (typy úloh)</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=random.html">Náhodnì vybrané úlohy</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy s krátkou odpovìdí</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Úlohy s krátkou odpovìdí</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Zamíchání odpovìdí</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Zamíchání úloh</A>
+  <LI><A href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Pravda/Nepravda</A>
+</UL>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/match.html b/lang/cs/help/quiz/match.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..36b1dca
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P align=center><B>Pøiøazování</B>
+
+<P>Úloha mù¾e obsahovat krátký úvodní text, poté je studentovi pøedlo¾eno 
+nìkolik otázek a seznam mo¾ných odpovìdí.</P>
+
+<P>Ke ka¾dé otázce musí student pøiøadit správnou odpovìï (existuje v¾dy jen
+jedna).</P>
+
+<P>V¹echny otázky mají pøi výpoètu celkového skóre za úlohu stejnou váhu.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/maxgrade.html b/lang/cs/help/quiz/maxgrade.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..123d8b3
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Maximální poèet bodù za test</B></P>
+
+<P>Maximální poèet bodù za celý test je hodnota, vùèi které budou pøepoèítány body 
+získané v testu.</P>
+
+<P><B>Pøíklad:</B> Maximální poèet bodù nastavíte na 20, proto¾e test má hodnotu 
+20&nbsp;% z&nbsp;celého kurzu. Máte-li v testu 10 otázek s celkovou hodnotou 50 bodù, body 
+získané na této padesátibodové ¹kále budou pøepoèteny "dolù" v&nbsp;pomìru 
+k&nbsp;maximálnímu poètu 20 bodù za test.</P>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/mods.html b/lang/cs/help/quiz/mods.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0705833
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Testy</B></P>
+<UL>
+<P>Tento modul umo¾òuje vytváøet a zadávat testy. Testy se mohou skládat 
+z&nbsp;otázek nìkolika typù: výbìr z více mo¾ností, pravda/nepravda, krátká 
+odpovìï, numerická úloha, pøiøazování, popis, doplòovací úloha (cloze test). 
+Otázky jsou ukládány do databáze, kde je lze podle potøeby seskupovat do 
+kategorií, a mohou být opakovanì pou¾ity v jednom i více kurzech. Studentùm 
+lze povolit pro øe¹ení testu více pokusù. Ka¾dý pokus je automaticky obodován 
+a podle nastavení mù¾e být studentùm zobrazena správná odpovìï, pøípadnì 
+podrobnìj¹í komentáø. Souèástí modulu jsou také nástroje pro hodnocení v rámci 
+celého kurzu.</P>
+</UL>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/multianswer.html b/lang/cs/help/quiz/multianswer.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9e1e0df
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,65 @@
+<p align="center"><b>Doplòovací úloha (cloze test)</b></p>
+
+<p>Tento typ úloh je podobný oblíbenému typu testu známému jako "cloze test".
+</p>
+
+<p>Ka¾dá úloha sestává z textu, do kterého jsou zabudovány otázky rùzného typu 
+(úloha s výbìrem odpovìdi, krátká odpovìï, numerická úloha).</p>
+   
+<p>Pro tvorbu tìchto úloh momentálnì není k dispozici grafické rozhraní, 
+tak¾e úlohy je nutné zadávat jako text s vlo¾enými øídicími pøíkazy, a to buï
+pomocí vestavìného editoru, nebo z pøedem pøipravených souborù.</p>
+   
+<p>Pøíklad zadání úlohy:</p>
+<form>
+<center>
+<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>Tato úloha se skládá z textu s otázkou, která je vlo¾ena 
+sem {1:MULTICHOICE:Chybná odpovìï#Komentáø k této chybné 
+odpovìdi~Dal¹í chybná odpovìï#Komentáø k této chybné 
+odpovìdi~=Správná odpovìï#Komentáø ke správné 
+odpovìdi~%50%Odpovìï s 50% bodovým ohodnocením#Komentáø 
+k této odpovìdi}, po ní následuje tato úloha s krátkou 
+odpovìdí{1:SHORTANSWER:Chybná odpovìï#Komentáø k této chybné 
+odpovìdi~=Správná odpovìï#Komentáø ke správné 
+odpovìdi~%50%Odpovìï s padesátiprocentním bodovým 
+ohodnocením#Komentáø k této odpovìdi} a nakonec numerická 
+úloha, jejím¾ výsledkem je èíslo s pohyblivou øádovou teèkou 
+(nelze pou¾ít èárku) {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Komentáø ke 
+správné odpovìdi 23.8~%25%-23.8:0.1#Komentáø k odpovìdi 
+s 25% bodovým ohodnocením}.
+
+Adresy typu www.moodle.org a smajlíci :-) fungují jako obvykle:
+ a) Je to dobøe? {:MULTICHOICE:=Ano#Správnì~Ne#Máme 
+jiný názor}
+ b) Jak byste to obodovali? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Hodnì ¹tìstí!
+
+</textarea>
+</center>
+</form>
+
+<p>Tento pøíklad se zobrazí studentùm následovnì:</p>
+
+<form>
+<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 bodù</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
+</td><td valign=top><p>Tato úloha se skládá z textu s otázkou, která je vlo¾ena 
+sem <select name="q4ma1"><option></option><option value="4">Chybná 
+odpovìï</option><option value="5">Dal¹í chybná odpovìï</option><option value="6">Správná 
+odpovìï</option><option value="7">Odpovìï s 50% bodovým ohodnocením</option></select>, 
+po ní následuje tato úloha s krátkou odpovìdí <input name="q4ma2" value="" 
+type="TEXT" size="8"/> a nakonec numerická úloha, jejím¾ výsledkem je èíslo 
+s pohyblivou øádovou teèkou (nelze pou¾ít èárku) <input name="q4ma3" value="" 
+type="TEXT" size="8"/>.<br />
+<br />
+Adresy typu <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> 
+a smajlíci <img alt=":-)" width=15 height=15 src="http://moodle.org/pix/s/smiley.gif"> 
+fungují jako obvykle:<br />
+a) Je to dobøe?<select name="q4ma4" ><option></option><option value="13">Ano</option><option 
+value="14">Ne</option></select> <br />
+b) Jak byste to obodovali? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
+<br />
+Hodnì ¹tìstí!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
+</form>
+
+<br />
diff --git a/lang/cs/help/quiz/multichoice.html b/lang/cs/help/quiz/multichoice.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e8dffa0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,20 @@
+<P align=center><B>Úlohy s výbìrem odpovìdí</B></P>
+
+<P>Pøi odpovídání na tuto otázku (mù¾e obsahovat i obrázek) vybere student odpovìï
+z&nbsp;nìkolika mo¾ností. Existují dva druhy úloh s výbìrem odpovìdí: 
+s&nbsp;jedinou mo¾nou odpovìdí a s&nbsp;více mo¾nými odpovìïmi.</P>
+
+<P>Úlohy s jedinou mo¾nou odpovìdí povolují výbìr právì jedné odpovìdi. 
+Doporuèuje se pro takové otázky pou¾ívat pozitivní hodnocení.</P>
+
+<P>Úlohy s více mo¾nými odpovìïmi povolují výbìr jedné èi více odpovìdí. 
+Ka¾dá odpovìï mù¾e být obodována pozitivnì i negativnì, tak¾e vybere-li student
+V©ECHNY mo¾nosti, nemusí nutnì získat dobré hodnocení. Je-li souèet bodù 
+za tuto úlohu záporný, jako výsledná hodnota se dosadí nula. Pozor, systém
+dovoluje vytvoøit i úlohu, u které lze dosáhnout výsledku lep¹ího ne¾ 
+100&nbsp;%.</P>
+
+<P>U ka¾dé odpovìdi (a» správné nebo ¹patné) by mìl uèitel uvést komentáø,
+který se bude studentovi zobrazovat u ka¾dé jeho odpovìdi (pokud je pro test 
+zobrazení komentáøù nastaveno).</P>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/numerical.html b/lang/cs/help/quiz/numerical.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a783e4c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Numerická úloha</B></P>
+<p>Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejnì jako otázka s&nbsp;krátkou 
+odpovìdí. </p>
+
+<p>Rozdíl je v&nbsp;tom, ¾e u numerické úlohy je stanovena pøijatelná 
+chyba. Uèitel tak mù¾e definovat souvislý interval odpovìdí, které jsou 
+pova¾ovány za správné.</p>
+
+<p>Jestli¾e je napøíklad správná odpovìï 30 s pøijatelnou chybou 5, pak budou 
+v¹echna èísla mezi 25 a 35 akceptována jako správná odpovìï.</p>
+
+<p>Numerické úlohy mohou mít i neèíselné odpovìdi, u tìch se pak nerozli¹uje 
+velikost písmen. To mù¾e být u¾iteèné, je-li odpovìdí na numerickou úlohu slovo, 
+slovní spojení, zkratka apod.</p>
+
diff --git a/lang/cs/help/quiz/questiontypes.html b/lang/cs/help/quiz/questiontypes.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..21bcb9e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,100 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Vytvoøení nové úlohy</B></P>
+
+<P>Do vybrané kategorie mù¾ete pøidat nìkolik typù úloh:</P>
+
+<P><B>Úloha s výbìrem odpovìdí</B></P>
+<UL>
+<P>Pøi odpovídání na tuto otázku (mù¾e obsahovat i obrázek) vybere student odpovìï
+z&nbsp;nìkolika mo¾ností. Existují dva druhy úloh s výbìrem odpovìdí: s&nbsp;jedinou 
+mo¾nou odpovìdí a s&nbsp;více mo¾nými odpovìïmi.</P>
+<P align=right><A href="help.php?file=multichoice.html&module=quiz">Více o úlohách 
+s výbìrem odpovìdí</A></P>
+</UL>
+
+<P><B>Krátká odpovìï</B></P>
+<UL>
+<P>Jako odpovìï na tuto otázku (mù¾e obsahovat i obrázek) student napí¹e jedno 
+slovo nebo sousloví. Na otázku mù¾e existovat více správných odpovìdí, a to 
+s&nbsp;rùzným bodovým hodnocením. U odpovìdí lze nastavit, zda se budou 
+rozli¹ovat malá a velká písmena.</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">Více o 
+úlohách s krátkou odpovìdí</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Numerická úloha</B></P>
+<UL>
+<P>Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejnì jako otázka s&nbsp;krátkou 
+odpovìdí. Rozdíl je v&nbsp;tom, ¾e u numerické úlohy je stanovena pøijatelná 
+chyba. Uèitel tak mù¾e definovat souvislý interval odpovìdí, které jsou 
+pova¾ovány za správné.</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Více o 
+numerických úlohách</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Pravda/nepravda</B></P>
+<UL>
+<P>U této úlohy (mù¾e obsahovat i obrázek) je studentovi pøedlo¾eno tvrzení a 
+jeho úkolem je rozhodnout, zda je pravdivé, nebo nepravdivé.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Více o úlohách 
+pravda/nepravda</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Pøiøazování</B></P>
+<UL>
+<P>U této úlohy je studentovi pøedlo¾eno nìkolik otázek a seznam mo¾ných 
+odpovìdí. Student musí pøiøadit ke ka¾dé otázce správnou odpovìï.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=match.html&module=quiz">Více o 
+pøiøazovacích úlohách</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Doplòovací úloha (cloze test)</B></P>
+<UL>
+<p>Flexibilní typ úloh, sestávající z úryvku textu, do kterého jsou zabudovány 
+otázky rùzného typu (úloha s výbìrem odpovìdi, krátká odpovìï, numerická úloha).
+</p>
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Více o 
+doplòovacích úlohách</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy se struènou odpovìdí</B></P>
+<UL>
+<P>Z pohledu studenta vypadá tato úloha jako Pøiøazování. Rozdíl je v tom, ¾e 
+jednotlivé otázky jsou náhodnì vybrány z fondu otázek se struènou odpovìdí v 
+aktuální kategorii.</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">Více o 
+tomto typu pøiøazovacích úloh</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Náhodnì vybraná úloha</B></P>
+<UL>
+<P>Úloha se pøi øe¹ení testu nahradí náhodnì vybranou úlohou ze zvolené 
+kategorie.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Více o náhodnì 
+vybraných úlohách</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Popis</B></P>
+<UL>
+<P>Popis není skuteèná úloha. Slou¾í k zobrazení libovolného textu (pøípadnì 
+obrázku) a nevy¾aduje odpovìï. Lze jej pou¾ít napøíklad k&nbsp;zobrazení 
+informací spoleèných pro následující skupinu otázek.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Více o 
+popisu</a></p>
+</UL>
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/lang/cs/help/quiz/random.html b/lang/cs/help/quiz/random.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..dc9a736
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Náhodnì vybrané úlohy</b></p>
+
+<p>Náhodnì vybraná úloha nepøedstavuje vlastnì samostatný typ úlohy. Pokud tuto 
+úlohu v testu pou¾ijete, bude na její místo pøi ka¾dém studentovì 
+pokusu dosazena náhodnì vybraná úloha ze zvolené kategorie.</p>
+
+<p>Maximální poèet bodù za tuto úlohu bude takový, jaký jste stanovili pøi 
+vkládání náhodné úlohy do testu (tj.&nbsp;nebude se brát ohled na bodové ohodnocení 
+pùvodnì stanovené pro dosazovanou otázku).</p>
+
+<p>Jestli¾e napøíklad sestavíte test s deseti náhodnými úlohami, ka¾dý student 
+mù¾e pøi ka¾dém pokusu dostat k&nbsp;øe¹ení úplnì jinou sadu deseti otázek.</p>
+
+<p>Náhodnì vybrané úlohy lze kombinovat s nenáhodnými. Tím mù¾ete zajistit, 
+¾e urèité úlohy budou do testu zaøazeny poka¾dé.</p>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/randomsamatch.html b/lang/cs/help/quiz/randomsamatch.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..d267803
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P align=center><B>Pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy s krátkou odpovìdí</B></P>
+
+<P>Úloha mù¾e obsahovat krátký úvodní text, poté je studentovi pøedlo¾eno 
+nìkolik otázek a seznam mo¾ných odpovìdí. Pro ka¾dou otázku existuje právì jedna 
+správná odpovìï.</P>
+
+<P>Student musí pøiøadit odpovìï ke ka¾dé otázce.</P>
+
+<P>Pøi výpoètu celkového skóre za úlohu mají v¹echny otázky stejnou váhu.</P>
+
+<P>Otázky jsou náhodnì vybrány z fondu otázek s krátkou odpovìdí v aktuální 
+kategorii. Studentovi je pøi ka¾dém pokusu o øe¹ení testu pøedlo¾ena jiná sada 
+otázek.</P>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/repeatattempts.html b/lang/cs/help/quiz/repeatattempts.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c0c3fe4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Ka¾dý pokus staví na pøedchozím</b></p>
+
+<p>Pokud studentovi povolíte pøi testu více pokusù a u nastavení "Ka¾dý pokus 
+staví na pøedchozím" zvolíte ANO, bude test pøi ka¾dém novém pokusu 
+obsahovat v¹echny odpovìdi i zpìtnou vazbu z pokusù pøedchozích. Toto nastavení 
+studentovi umo¾òuje absolvovat test na více pokusù.</p>
+
+<p>Pokud chcete, aby se studentovi pøi ka¾dém pokusu ukázal prázdný test, zvolte 
+u tohoto nastavení NE.
diff --git a/lang/cs/help/quiz/review.html b/lang/cs/help/quiz/review.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bb2904e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Prohlédnutí testu</B></P>
+
+<P>Pokud zvolíte ANO, studenti si budou moci prohlédnout v¹echny své pøedchozí 
+pokusy o øe¹ení testu; tuto mo¾nost v¹ak budou mít a¾ po uzavøení testu.</P>    
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/quiz/shortanswer.html b/lang/cs/help/quiz/shortanswer.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6294317
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Krátká odpovìï</B></P>
+<UL>
+<P>Jako odpovìï na tuto otázku (mù¾e obsahovat i obrázek) student napí¹e jedno 
+slovo nebo sousloví.</P>
+
+<P>Na otázku mù¾e existovat více správných odpovìdí, a to s&nbsp;rùzným bodovým 
+hodnocením. U odpovìdí lze nastavit, zda se budou rozli¹ovat malá a velká 
+písmena, v tom pøípadì se poèet bodù za odpovìdi "Slovo" a "slovo" mù¾e li¹it.
+</P>
+
+<P>U odpovìdí hraje velkou roli pøesnost, tak¾e dejte pozor na pravopis!</P>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/shuffleanswers.html b/lang/cs/help/quiz/shuffleanswers.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..14ff059
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Zamíchání odpovìdí</B></P>
+
+<p><p>Toto nastavení urèuje, zda bude pøi ka¾dém pokusu o øe¹ení testu poøadí 
+odpovìdí náhodnì zamícháno.</p>
+
+<p>To se samozøejmì týká pouze úloh s více odpovìïmi, jako jsou napø. výbìr z více 
+mo¾ností nebo pøiøazování.</p>
+
+<p>Zamíchání odpovìdí má studentùm ponìkud ztí¾it opisování.</p>
+
+<p>Toto nastavení nesouvisí s pou¾itím Náhodnì vybraných úloh.</p>
+
diff --git a/lang/cs/help/quiz/shufflequestions.html b/lang/cs/help/quiz/shufflequestions.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..56e6d6f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Zamíchání úloh</B></P>
+
+<p>Toto nastavení urèuje, zda bude pøi ka¾dém pokusu o øe¹ení testu poøadí úloh 
+náhodnì zamícháno.</p>
+
+<p>Nesouvisí s pou¾itím Náhodnì vybraných úloh, ovlivòuje pouze poøadí, 
+v nìm¾ jsou úlohy zobrazeny.</p>
+
+<p>Zamíchání úloh má za cíl ztí¾it studentùm opisování.</p>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/timeopen.html b/lang/cs/help/quiz/timeopen.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cf21a0b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Zpøístupnìní a uzavøení testu</B></P>
+
+<P>U testu lze nastavit èasové rozmezí, ve kterém budou moci studenti test 
+øe¹it.</P>
+<P>Pøed termínem zpøístupnìní a po termínu uzavøení nebude test dostupný.</P>
diff --git a/lang/cs/help/quiz/truefalse.html b/lang/cs/help/quiz/truefalse.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1d34d21
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Pravda/nepravda</B></P>
+
+<p>U této úlohy (mù¾e obsahovat i obrázek) je studentovi pøedlo¾eno tvrzení a 
+jeho úkolem je rozhodnout, zda je pravdivé nebo nepravdivé.
+</p>
+
+<p>Pokud je nastaveno zobrazování komentáøù, studentovi se po odeslání testu 
+zobrazí odpovídající komentáø. Pokud je napøíklad správná odpovìï "nepravda" 
+a student odpovìdìl "pravda" (otázku tedy zodpovìdìl nesprávnì), pak se mu 
+zobrazí komentáø k odpovìdi "pravda".
+</p>
diff --git a/lang/cs/help/scales.html b/lang/cs/help/scales.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..02a1a12
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>©kály </B></P>
+
+<P>Uèitelé mohou vytváøet pro hodnocení jednotlivých èinností v kurzu vlastní 
+¹kály.</P>
+
+<P>Názvem ¹kály by mìlo být slovní spojení, které ji jasnì definuje;
+název se zobrazuje na seznamech pro výbìr ¹kály a rovnì¾ na tlaèítkách kontextové 
+nápovìdy.</P>
+
+<P>©kála sama o sobì je definována vzestupným ¾ebøíèkem hodnocení, v nìm¾
+jsou jednotlivé polo¾ky oddìleny èárkami. Napø.:</P>
+
+<blockquote><I>Neuspokojivý, Dostateèný, Prùmìrný, Dobrý, Velmi dobrý, 
+Vynikající</I></blockquote>
+
+<P>©kály by mìly obsahovat také vysvìtlení významu jednotlivých stupòù hodnocení 
+a jejich u¾ití v praxi. Toto vysvìtlení se bude zobrazovat na stránkách 
+nápovìdy.</P>
+
+<P>Dále mù¾e být k dispozici jedna èi více &quot;standardních&quot; ¹kál, které 
+pro celý systém  definoval správce. Tyto ¹kály budou k dispozici ve v¹ech 
+kurzech.</P>
diff --git a/lang/cs/help/summaries.html b/lang/cs/help/summaries.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..db6d6ee
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Tematické/týdenní souhrny</B></P>
+<P>Souhrn je krátký text, který by mìl pøipravit studenty na èinnost v rámci 
+daného tématu/týdne.</P>
+
+<P>Souhrn by mìl být co nejkrat¹í, aby se hlavní stránka kurzu neúmìrnì 
+neprodlu¾ovala.</P>
+
+<P>Pokud se domníváte, ¾e dané téma vy¾aduje podrobnìj¹í popis, mù¾e být 
+vhodnìj¹í ulo¾it jej jako samostatný materiál a do tématu vlo¾it pouze odkaz.</P>
diff --git a/lang/cs/help/survey/index.html b/lang/cs/help/survey/index.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..2db6829
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>Modul Dotazníky</p>
+<ul>
+  <li><a href="help.php?file=surveys.html">Dostupné dotazníky</a> 
+</ul>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/survey/mods.html b/lang/cs/help/survey/mods.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..a4225bd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Dotazníky</B></P>
+<UL>
+<P>Modul Dotazník poskytuje øadu standardních dotazníkových nástrojù, které se 
+osvìdèily pøi hodnocení a stimulaci výuky v on-line prostøedí. Uèitelé je mohou
+pou¾ívat ke sbìru dat, z nich¾ se mohou dozvìdìt více o svých studentech a o své 
+výuce.</P>
+</UL>
\ No newline at end of file
diff --git a/lang/cs/help/teachers.html b/lang/cs/help/teachers.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..d83ef97
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,20 @@
+<P align=center><B>Uèitelé</B></P>
+
+<P>Tato stránka zobrazuje seznam lidí, kteøí jsou v kurzu zapsáni 
+(administrátorem systému nebo tvùrcem kurzu) jako &quot;uèitelé&quot;.</P>
+
+<P>Stránku mù¾ete pou¾ít, abyste ka¾dému uèiteli pøidìlili roli, jako 
+napøíklad &quot;profesor&quot;, &quot;tutor&quot;, &quot;asistent&quot; atd. 
+Toto oznaèení se objeví na stránce seznamu kurzù a také v seznamu úèastníkù 
+va¹eho kurzu. Pokud nevyplníte nic, bude pou¾ito výchozí slovo pro uèitele 
+(zadané na stránce nastavení kurzu).</P>
+
+<P>V tomto seznamu mù¾ete také provádìt øazení (napøíklad pøesunout hlavního 
+uèitele do èela seznamu): jednodu¹e vyberte èíslo z menu ve sloupci 
+&quot;Poøadí&quot;. Po stisknutí tlaèítka &quot;Ulo¾it zmìny&quot; uvidíte nové 
+poøadí.</P>
+
+<P><B>POZOR:</B> Zvlá¹tní pøípad nastává, pokud jako poøadí pro urèitého uèitele 
+vyberete &quot;Skrýt&quot;. Uèitel se potom NEOBJEVÍ na stránce seznamu kurzù 
+ani v seznamu úèastníkù kurzu. Bude pøes studenty skryt (pokud nepo¹le pøíspìvek 
+do fóra atd.).</P>
diff --git a/lang/cs/help/text.html b/lang/cs/help/text.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..f9d8c5f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,147 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Nápovìda pro psaní textu</B></P>
+
+<P>V Moodlu mù¾ete vkládat text bì¾ným zpùsobem, ale navíc mù¾ete vyu¾ít i 
+mo¾nosti vkládat do svého textu &quot;smajlíky&quot;, internetové adresy (URL) 
+a znaèky HTML.</P>
+
+<P><B>Smajlíci (emotikony)</B></P>
+<UL>
+<P>Chcete-li vlo¾it do textu nìkterou z následujících ikonek, jednodu¹e vepi¹te 
+na pøíslu¹né místo její kód. Tyto kódy jsou vlastnì také malé obrázky &ndash; 
+staèí se na nì podívat s hlavou naklonìnou doleva.</P>
+
+<table border="1">
+      <tr valign="top">
+        <td>
+        <table border="0" align="center" cellpadding="5">
+          <tr>
+            <td><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>úsmìv</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>:-)</td>
+          </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>smích</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>:-D</td>
+          </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>mrknutí</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>;-)</td>
+          </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>smí¹ené pocity</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>:-/</td>
+          </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>zamy¹lený</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>V-.</FONT></td>
+            </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>vyplazený jazyk</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>:-P</td>
+         </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>v pohodì</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>B-)</td>
+          </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>souhlas</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>^-)</td>
+            </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>ú¾as</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>8-)</td>
+            </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>pøekvapení</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>8-o</td>
+            </tr>
+        </table>
+        </td>
+        <td>
+        <table border="0" align="center" cellpadding="5">
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>smutek</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>:-(</td>
+            </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>stud</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>8-.</td>
+            </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>èervenání</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>:-I</td>
+          </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>pusa</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>:-X</td>
+            </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>klaun</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>:o)</td>
+          </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>monokl</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>P-|</td>
+          </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>vztek</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>8-[</td>
+            </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>mrtvola</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>xx-P</td>
+            </tr>
+            <tr>
+              <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></td>
+              <td>ospalost</td>
+              <td><FONT FACE=Courier>|-.</td>
+            </tr>
+          <tr>
+            <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></td>
+            <td>zloduch</td>
+            <td><FONT FACE=Courier>}-]</td>
+          </tr>
+        </table>
+    </table>
+
+</UL>
+<P><B>URL</B></P>
+<UL>
+<P>Ka¾dé "slovo" zaèínající øetìzcem <B>www.</B> nebo <B>http://</B> se 
+automaticky zmìní v hypertextový odkaz, napøíklad 
+<A HREF="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</A> nebo 
+<A HREF="http://curtin.edu">http://curtin.edu</A></P>
+</UL>
+
+<P><B>Znaèky HTML</B></P>
+<UL>
+<P>Svùj text mù¾ete zpøehlednit pou¾itím omezené sady znaèek HTML:</P>
+<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=5>
+<TR><TH>Znaèky HTML<TH>Výsledek</TR>
+<TR><TD>&lt;B&gt;tuèný text&lt;/B&gt;<TD> <B>tuèný text</B> </TR>
+<TR><TD>&lt;I&gt;text v kurzívì&lt;/I&gt;<TD><I>text v kurzívì</I> </TR>
+<TR><TD>&lt;U&gt;podtr¾ený text&lt;/U&gt; <TD><U>podtr¾ený text</U> </TR>
+<TR><TD>&lt;FONT SIZE=1&gt;malé písmo&lt;/FONT&gt;<TD> <FONT SIZE=1>malé písmo</FONT> </TR>
+<TR><TD>&lt;FONT SIZE=4&gt;velké písmo&lt;/FONT&gt;<TD> <FONT SIZE=4>velké písmo</FONT> </TR>
+<TR><TD>&lt;FONT COLOR=green&gt;barevnì&lt;/FONT&gt;<TD> <FONT color=green>barevnì</FONT> </TR>
+<TR><TD valign=top>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;jedna&lt;LI&gt;dvì&lt;/UL&gt; <TD valign=top> <UL><LI>jedna<LI>dvì</UL> </TR>
+<TR><TD>&lt;HR><TD> <HR> </TR>
+</TABLE>
+</UL>
diff --git a/lang/cs/help/textformat.html b/lang/cs/help/textformat.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0844e59
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,70 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Formátování textu</B></P>
+
+<P>Pøi psaní textu v Moodlu máte k dispozici nìkolik formátù. Výbìr formátu
+závisí na va¹ich dovednostech a typu prohlí¾eèe, který pou¾íváte.</P>
+
+<P><B>Zpravidla mù¾ete u tohoto nastavení ponechat výchozí hodnotu a v¹e
+by mìlo fungovat, jak byste èekali.</B></P>
+
+<P><B>1. Moodle auto-formát</B></P>
+<UL>
+<P>Tento formát je nejvhodnìj¹í, pokud pro vkládání textu pou¾íváte bì¾né 
+textové pole (a nikoliv vestavìný HTML editor). Pi¹te prostì tak, jako byste 
+psali napøíklad e-mail.</P>
+  
+<P>Pøi ukládání textu provede Moodle øadu operací, kterými vá¹ text automaticky 
+zformátuje.</P>
+
+<P>Napøíklad internetové adresy jako <A HREF="http://yahoo.com/">http://yahoo.com</A>
+nebo <A HREF="http://www.yahoo.com/">www.yahoo.com</A> se zmìní na odkazy.</P>
+
+<P>Mezery v textu zùstanou zachovány a pøed ka¾dým novým odstavcem
+bude prázdný øádek.</P>
+
+<P>Smajlíci jako :-) se automaticky pøevedou na grafické ekvivalenty.</P>
+
+<P>Mù¾ete dokonce pou¾ívat znaèky HTML, které budou pøi ulo¾ení správnì 
+interpretovány.</P>
+
+<P ALIGN=RIGHT><A HREF="./help.php?file=text.html">Více o Moodle 
+auto-formátování</A></P>
+</UL>
+
+<P><B>2. HTML formát</B></P>
+<UL>
+<P>Toto nastavení pøedpokládá, ¾e vkládaný text je v HTML. Vytváøíte-li text 
+vestavìným HTML editorem, je nastavení "HTML formát" vybráno automaticky, 
+proto¾e editor za vás do textu vkládá znaèky HTML, kdykoliv pou¾ijete 
+formátovací tlaèítka na nástrojové li¹tì.</P>
+
+<P>HTML text mù¾ete vytváøet i v prostém textovém poli, pak ov¹em musíte v¹echny
+znaèky HTML vlo¾it ruènì.</P>
+
+<P>Na rozdíl od Moodle auto-formátu nedochází k ¾ádným automatickým úpravám 
+textu.</P>
+
+<P ALIGN=RIGHT><A HREF="./help.php?file=html.html">Více o HTML v Moodlu</A></P>
+<P ALIGN=RIGHT><A HREF="./help.php?file=richtext.html">Více o HTML editoru</A></P>
+</UL>
+
+<P ALIGN=LEFT><B>3. Èistì textový formát</B></P>
+<UL>
+<P>Tento formát je vhodný pro vkládání rozsáhlej¹ích textù, programového kódu 
+nebo HTML, u kterých vy¾adujete, aby se zobrazovaly pøesnì tak, jak jste je 
+zapsali.</P>
+
+<P>Smajlíci a konce odstavcù se i zde automaticky formátují, jinak zùstává text 
+nedotèen.</P>
+
+</UL>
+
+<P><B>4. Wiki formát</B></P>
+<UL>
+<P>Wiki formát pou¾ívá pro formátování textu vlastní systém znaèek.</P>
+
+<P>Umo¾òuje psát text zpùsobem, který je stále je¹tì dobøe èitelný, a pøitom jej 
+lze automaticky pøevést do HTML textu s nadpisy, seznamy a ostatním nároènìj¹ím 
+formátováním.</P>
+
+<P ALIGN=RIGHT><A HREF="./help.php?file=wiki.html">Více o Wiki formátu</A></P>
+</UL>
diff --git a/lang/cs/help/uploadusers.html b/lang/cs/help/uploadusers.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..13b655b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,63 @@
+<p align=center><b>Naèíst u¾ivatele</b></p>
+
+<p>Pøedev¹ím je nutno poznamenat, ¾e <b>obvykle není nutné importovat u¾ivatele 
+dávkovì</b> &ndash; chcete-li omezit mno¾ství administrátorské práce, seznamte 
+se nejprve s mo¾nostmi autentizace, které nevy¾adují manuální údr¾bu, jako je 
+napø. pøipojení k ji¾ existujícím externím databázím nebo vytváøení úètù 
+samotnými u¾ivateli. Viz stránku &quot;Metoda ovìøování&quot; ve správcovském 
+menu.</p>
+
+<p>Pokud jste si jisti, ¾e chcete importovat vìt¹í mno¾ství u¾ivatelských úètù z 
+textového souboru, musíte dodr¾et následující formát:</p>
+
+<ul>
+<li>Ka¾dý øádek souboru obsahuje právì jeden záznam.</li>
+<li>Ka¾dý záznam je tvoøen øadou údajù oddìlených èárkami.</li>
+<li>První záznam souboru má zvlá¹tní funkci &ndash; obsahuje seznam názvù polí, 
+které definují formát zbytku souboru.
+
+<blockquote>
+<p><b>Povinná pole</b>: tyto polo¾ky nesmí v prvním záznamu chybìt a musí být 
+vyplnìny u v¹ech u¾ivatelù.</p>
+
+<p></p>
+<font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">username, password, 
+firstname, lastname, email</font></p>
+
+<p><b>Standardnì vy¾adovaná pole</b>: jsou nepovinná &ndash; pokud nejsou pøítomna, jsou 
+automaticky doplnìna údaji z osobního profilu správce</p>
+
+<p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">institution, 
+department, city, country, lang, timezone</font></p>
+
+<p><b>Volitelná pole</b>: ve¹kerá dal¹í pole jsou nepovinná. Kurzy jsou 
+reprezentovány svými &quot;krátkými názvy&quot; &ndash; pokud jsou vyplnìny, 
+bude u¾ivatel do pøíslu¹ných kurzù automaticky zapsán jako student.</p>
+
+<p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">idnumber, icq, 
+phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, 
+autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, 
+group3, group4, group5</font></p>
+</blockquote>
+</li>
+
+<li>Èárky obsa¾ené uvnitø údajù je nutné zapsat kódem &amp;#44; &ndash; skript 
+jej automaticky pøevede zpìt na èárky.</li>
+
+<li>Pro booleovská pole pou¾ijte 0 pro False (nepravda) a 1 pro True 
+(pravda).</li>
+
+<li>Poznámka: Pokud je u¾ivatel ji¾ registrován v Moodlu, získá skript z databáze 
+jeho <font face="Courier New, Courier, mono">userid</font> (jednoznaèný 
+identifikátor) a zapí¹e u¾ivatele jako studenta do urèených kurzù BEZ pøepsání 
+ostatních zadaných údajù.</li>
+</ul>
+
+<p>Následuje pøíklad platného souboru pro import:</p>
+
+<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">username, password, 
+firstname, lastname, email, idnumber, maildisplay, course1, group1<br>
+lazar, tajneheslo, Markéta, Lazarová, marketa@server.cz, cz, 3663737, 1, 
+Intro101, Skupina 1<br>
+janovak, heslotajne, Jan, Novák, janovak@kdesi.cz, en_us, 6736733, 0, 
+Advanced202, Skupina 3</font></p>
diff --git a/lang/cs/help/writing.html b/lang/cs/help/writing.html
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..218d269
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,20 @@
+<p ALIGN=CENTER><b>Psaní</b></p>
+
+<p>Pøi psaní textu se sna¾te brát v úvahu, komu je urèen.</p>
+
+<p>Vyjadøujte své my¹lenky co nejjasnìji a nejjednodu¹eji, abyste se vyhnuli 
+nedorozumìním.</p>
+
+<p>Diskusní pøíspìvky ve fórech by mìly být krátké a k vìci. Místo rozvleklých
+pøíspìvkù, které se zabývají nìkolika rùznými tématy, je lépe napsat nìkolik
+krátkých pøíspìvkù (v pøípadì potøeby i do rùzných fór).</p>
+    
+<p>Svùj text upravujte tak dlouho, dokud s ním nejste zcela spokojeni. Dokonce i 
+u pøíspìvkù do fóra máte mo¾nost text upravovat je¹tì <?PHP echo 
+($CFG->maxeditingtime/60) ?> minut po vlo¾ení.</p>
+
+<p>Kdy¾ reagujete na texty ostatních, sna¾te se pøicházet se zajímavými otázkami. 
+Obìma stranám to mù¾e pomoci pøi pøemý¹lení o pøedmìtu diskuse.</p>
+
+<p align=right><?php  helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></p>
+<p align=right><?php  helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></p>