Revert "MDL-36044 - Delete Icon ("X") blocks Score numbers, when in RTL mode (mod...
[moodle.git] / grade / grading / form / rubric / styles.css
2013-08-22 Dan PoltawskiRevert "MDL-36044 - Delete Icon ("X") blocks Score...
2013-08-22 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-30839-master' of git://github.com...
2013-08-22 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-30839-master' of git://github.com...
2013-08-22 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-39980' of git://github.com/timhunt...
2013-08-21 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-30839-master' of git://github.com...
2013-08-21 Damyon WieseMerge branch 'wip-MDL-41057-m26' of git://github.com...
2013-08-21 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-41143-master' of git://github.com...
2013-08-21 Damyon WieseMerge branch 'master_MDL-35380' of git://github.com...
2013-08-21 Dan PoltawskiMerge branch 'wip-MDL-32191-m26' of git://github.com...
2013-08-21 Sam HemelrykMerge branch 'wip-MDL-40830-master' of git://github...
2013-08-21 Marina GlancyMerge branch 'MDL-32324' of git://github.com/timhunt...
2013-08-21 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-41162' of git://github.com/timhunt...
2013-08-21 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-39876-master' of git://github.com...
2013-08-21 Marina GlancyMerge branch 'wip-mdl-40042' of git://github.com/rajesh...
2013-08-20 Sam HemelrykMerge branch 'master_MDL-41144' of git://github.com...
2013-08-20 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-41159-master' of git://github.com...
2013-08-20 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-41157-master' of git://github.com...
2013-08-20 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-41210-master' of git://github.com...
2013-08-20 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-41209-master' of git://github.com...
2013-08-20 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-41258-m' of git://github.com/andrewni...
2013-08-20 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-41196-m' of git://github.com/andrewni...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-41143-master' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-41136-master' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-41125-master' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'w33_MDL-41094_m26_purgecleanup' of https...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'wip-MDL-40931-m26' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-41211-master' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-39770_chat' of https://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-41191-master' of git://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-40709-master' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'w33_MDL-40952_m26_opcacheunit' of https...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-41071-master' of git://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'wip-MDL-40038-master' of git://github...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'w33_MDL-41112_m26_cachedist' of https...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'wip-MDL-40974-m26' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-38197-master' of git://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-40162_master' of https://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'wip-mdl-40043' of git://github.com/rajesh...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'wip-MDL-37674-m26' of git://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-27595-2' of https://github.com/bostel...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-41036' of git://github.com/timhunt...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-39957_master' of https://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-41122_master' of git://github.com...
2013-08-20 Damyon WieseMerge branch 'MDL-39956-master' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-36002-master' of git://github.com...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'w33_MDL-39474_m26_debugdeveloper' of...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-38203' of git://github.com/timhunt...
2013-08-20 Dan PoltawskiMerge branch 'WIP-MDL-36044-master' of git://github...
2013-08-18 Nadav KavalerchikMDL-36044 - Delete Icon ("X") blocks Score numbers...
2013-08-06 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-40420' of https://github.com/prateeks...
2013-08-06 Marina GlancyMerge branch 'MDL-31226-master' of https://github.com...
2013-08-06 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-40870' of https://github.com/moodlero...
2013-07-29 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-39461_dev' of https://github.com...
2013-07-29 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-38759-master' of https://github.com...
2013-07-29 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-40678-m' of git://github.com/andrewni...
2013-07-29 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-40618_restore_get_questions' of https...
2013-07-29 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-40323-master' of https://github.com...
2013-07-29 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-39359_master' of https://github.com...
2013-07-28 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-40005_lti_headers' of git://github...
2013-07-28 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-40806-m' of git://github.com/andrewni...
2013-07-27 AMOS botMerge branch 'master' into install_master
2013-07-24 Sam HemelrykMerge branch 'w30_MDL-23493_m26_fonts' of https://githu...
2013-07-23 Sam HemelrykMerge branch 'wip-MDL-37869-master' of git://github...
2013-07-23 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-40315_master' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w30_MDL-40642_m26_umask' of https://githu...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-39704_master' of https://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w30_MDL-40801_m26_jquery' of https:/...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w30_MDL-40627_m26_extramemorylimit' of...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'wip-MDL-40540-m26' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40544_master' of https://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40589_master' of https://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40189_master' of https://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40071_master' of https://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w30_MDL-40723_m26_creators' of https...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w30_MDL-40796_m26_citycountry' of https...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w30_MDL-40809_m26_olduserimages' of https...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'w30_MDL-40679_m26_zlib' of https://github...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40816_master' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40785' of git://github.com/timhunt...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40672_master' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40595_master' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'wip-MDL-40700-m26' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'wip-MDL-40762-m26' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'wip-MDL-40763-m26' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'wip-MDL-40677-m26' of git://github.com...
2013-07-23 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-40082_master' of https://github.com...
2013-07-23 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-20609' of git://github.com/timhunt...
2013-07-23 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-40480' of git://github.com/timhunt...
2013-07-23 Damyon WieseMerge branch 'MDL-38863_master' of git://github.com...
2013-07-23 Damyon WieseMerge branch 'MDL-40295' of git://github.com/rwijaya...
2013-07-23 Damyon WieseMerge branch 'MDL-32746-master' of git://github.com...
2013-07-23 Dan PoltawskiMerge branch 'wip_MDL-40778_v2' of https://github.com...
2013-07-23 Damyon WieseMerge branch 'wip-MDL-39748-master' of git://github...
2013-07-23 Jason FowlerMDL-39748 - Grading Methods - Fixing input field widths...
2013-02-19 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-32620' of git://github.com/scriby...
2013-01-16 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-31484_anonymous_user_clash' of git...
2013-01-16 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-33688_dndupload_progress' of git...
2013-01-16 Dan PoltawskiMerge branch 'MDL-36412-master' of git://github.com...
2013-01-16 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-36257-master' of git://git.luns.net...
2013-01-16 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-35775-master' of git://github.com...
next