MDL-44151 Amend subplugin packages.
[moodle.git] / mod / assignment / type / offline / lang / en / assignment_offline.php
2014-02-18 Eloy Lafuente (str... MDL-44151 Amend subplugin packages.
2014-02-18 Eloy Lafuente (str... Merge branch '44151-27' of git://github.com/samhemelryk...
2014-02-17 Sam HemelrykMDL-44151 mod_assignment: unified @package use
2012-05-20 Eloy Lafuente (str... Subtree merged git://github.com/skodak/moodle-mod_book...
2011-12-08 Aparup BanerjeeMerge branch 'MDL-30350-master-1' of git://git.luns...
2011-12-08 Aparup BanerjeeMerge branch 'MDL-27432_gd_error' of git://github.com...
2011-12-08 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-30518' of git://github.com/mackensen...
2011-12-07 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-27314' of git://github.com/timhunt...
2011-12-07 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-29712' of git://github.com/mouneyrac...
2011-12-07 Sam HemelrykMerge branch 'wip-MDL-19147-master' of git://github...
2011-12-01 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'install_master' of git://github.com/amosb...
2011-12-01 Eloy Lafuente (str... Merge branch 'MDL-30544_disable_notifications' of git...
2011-12-01 Sam HemelrykMerge branch 'MDL-30007' of git://github.com/stronk7...
2011-11-30 Eloy Lafuente (str... MDL-30007 standardise assignment subplugin lang files