MDL-61663 portfolio_boxnet: add privacy provider implementation